Дні­про­пе­тров­ців по­ве­дуть стеж­ка­ми Явор­ни­цько­го

У мі­сті роз­ро­би­ли но­ві пі­шо­хі­дні екс­кур­сії

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

До 160-рі­чно­го юві­лею ви­да­тно­го укра­їн­сько­го істо­ри­ка, ар­хе­о­ло­га, фоль­кло­ри­ста та кра­є­знав­ця Дми­тра Явор­ни­цько­го, який від­зна­ча­ти­муть 6 ли­сто­па­да 2015 ро­ку, спів­ро­бі­тни­ки йо­го ме­мо­рі­аль­но­го бу­дин­ку-му­зею під­го­ту­ва­ли пі­шо­хі­дні екс­кур­сії «Стеж­ка­ми Явор­ни­цько­го».

Но­ві екс­кур­сії є своє­рі­дним до­пов­не­н­ням до го­лов­ної екс­кур­сії по бу­дин­ку-му­зею Д. Явор­ни­цько­го, що роз­по­від­ає про жи­т­тя та ді­яль­ність ви­да­тно­го укра­їн­сько­го вче­но­го. Мар­шру­ти за­га­лом пов­то­рю­ють той шлях, яким Д. І. Явор­ни­цький за­зви­чай хо­див зі сво­го бу­дин­ку на ро­бо­ту та на від­по­чи­нок. Во­ни охо­плю­ють ва­жли­ві об’ єкти істо­ри­чно­го цен­тру Дні­про­пе­тров­ська, що пов’яза­ні з жи­т­тям та ді­яль­ні­стю вче­но­го. Ака­де­мік Явор­ни­цький ме­шкав по­ряд з По­тьом­кін­ським са­дом, який ра­ні­ше на­зи­вав­ся Цен­траль­ний мі­ський парк ім. Шев­чен­ка, ви­вчав та до­слі­джу­вав істо­рію ці­єї те­ри­то­рії, про­во­див ар­хе­о­ло­гі­чні та істо­ри­чні роз­від­ки і май­же що­дня гу­ляв пар­ком. У книж­ці вче­но­го «Исто­рия го­ро­да Ека­те­ри­но­сла­ва» ці­ка­во опи­са­ні істо­рія, та­єм­ни­ці та за­гад­ки пар­ку, що збе­рі­га­ю­ться й до­сі. Спів­ро­бі­тни­ки бу­дин­ку-му­зею зро­би­ли спро­бу роз­га­да­ти де­я­кі з цих за­га­док, під­твер­ди­ти або спро­сту­ва­ти ле­ген­ди, що у ве­ли­кій кіль­ко­сті по­бу­ту­ють про цю те­ри­то­рію.

Екскур­сан­ти, які пі­дуть пер­шим пі­шо­хі­дним мар­шру­том, по­ба­чать зна­ко­ві мі­сця Цен­траль­но­го пар­ку: ко­ли­шній па­лац Г. По­тьом­кі­на, Ар­хі­єрей­ське про­ва­л­ля, ру­ї­ни Зе­ле­но­го те­а­тру, Мо­на­стир­ський острів, Ме­ре­фо- Хер­сон­ський міст, пам’ ятник Та­ра­су Шев­чен­ку, цер­кву Свя­ти­те­ля Ми­ко­лая, водоспад « Ре­ву­чий » та ін­ше. Мар­шрут роз­ро­бляв стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник му­зею Ві­ктор Єкшов, що є фа­хів­цем з ці­єї те­ми. Ме­та екс­кур­сії — по­ка­за­ти, який ма­ла ви­гляд та як змі­ню­ва­ла­ся ця істо­ри­чна те­ри­то­рія від давніх ча­сів, ко­ли во­на на­ле­жа­ла за­по­рож­цю Л. Гло­бі, і до сьо­го­де­н­ня, які істо­ри­чні об’ єкти та пам’ ятки зна­хо­ди­ли­ся в пар­ку. Пре­зен­та­ція пер­шої екс­кур­сії зі­бра­ла чи­ма­ло лю­дей — до неї до­лу­чи­ли­ся близь­ко 140 екскур­сан­тів.

Дру­гий мар­шрут із ци­клу « Стеж­ка­ми Явор­ни­цько­го » бу­де про­ля­га­ти на­гір­ною ча­сти­ною мі­ста — там, де по­лю­бляв гу­ля­ти Д. Явор­ни­цький у час до­зві­л­ля сам або зі зна­йо­ми­ми та дру­зя­ми. Цю екс­кур­сію, як ка­жуть у му­зеї, бу­де пред­став­ле­но го­ро­дя­нам на­при­кін­ці черв­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.