Джеб – про «не­за­хи­ще­них дру­зів» і «зруй­но­ва­ні со­ю­зи»

У США роз­по­чав офі­цій­ну пре­зи­дент­ську кам­па­нію пред­став­ник ро­ди­ни Бу­шів

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ко­ли­шній гу­бер­на­тор шта­ту Фло­ри­да Дже­бБуш офі­цій­но ого­ло­сив у по­не­ді­лок уве­че­рі про на­мір ви­су­ну­ти свою кан­ди­да­ту­ру на ви­бо­рах пре­зи­ден­та США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії. На мі­тин­гу в Ма­я­мі Джеб Буш, ба­тько і брат яко­го сво­го ча­су бу­ли пре­зи­ден­та­ми Спо­лу­че­них Шта­тів, за­явив: «Я йду в пре­зи­ден­ти, щоб­пе­ре­мог­ти», по­обі­цяв­ши ви­ве­сти кра­ї­ну на пра­виль­ний курс. Він та­кож ска­зав, що ви­ко­ри­стає свій до­свід дер­жав­но­го управ­лі­н­ня, здо­бу­тий під час ро­бо­ти гу­бер­на­то­ром шта­ту, для по­до­ла­н­ня не­га­тив­ної по­лі­ти­чної куль­ту­ри, що скла­ла­ся у Ва­шинг­то­ні, і пе­ре­тво­ре­н­ня США на еко­но­мі­чну над­дер­жа­ву.

Буш роз­кри­ти­ку­вав де­мо­кра­тів, пред­став­ник яких за­раз си­дить у Бі­ло­му до­мі і які не зби­ра­ю­ться ні­чо­го мі­ня­ти і пла­ну­ють до­три­му­ва­ти сво­го по­ряд­ку ден­но­го, але під ін­шою на­звою. «Во­ни за­про­по­ну­ва­ли про­гре­сив­ний по­ря­док ден­ний, який охо­плює все за ви­ня­тком про­гре­су. Во­ни від­по­від­а­ють за най­по­віль­ні­ше від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­ки, най­біль­ший борг, ма­со­ве збіль­ше­н­ня по­да­тків на се­ре­дній клас, нев­пин­не бу­дів­ни­цтво дер­жа­ви, яка все і вся ре­гу­лює, а та­кож швид­ке і без­дум­не ско­ро­че­н­ня ар­мії, яка роз­бу­до­ву­ва­ла­ся по­ко­лі­н­ня­ми», — на­го­ло­сив він.

Буш вва­жає, що чи­ма­ло ви­кли­ків, пе­ред яки­ми по­ста­ла кра­ї­на, мо­жуть бу­ти по­до­ла­ни­ми зав­дя­ки еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню. За йо­го сло­ва­ми, як пре­зи­дент він ста­вить за ме­ту до­сяг­ти 4% зро­ста­н­ня ВВП, що при­не­се но­ві ро­бо­чі мі­сця. Во­дно­час Буш по­слав­ся на вла­сний до­свід ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць і ма­лих під­при­ємств у шта­ті Фло­ри­да. За цим по­ка­зни­ком штат по­сі­дає у США пер­ші мі­сця. «1,3 млн но­вих ро­бо­чих місць, 4,4% зро­ста­н­ня, ви­щий до­хід на сім’ю, ві­сім зба­лан­со­ва­них бю­дже­тів, ско­ро- че­н­ня по­да­тків упро­довж во­сьми ро­ків, що при­не­сло еко­но­мію для лю­дей та бі­зне­су на су­му 19 млрд до­ла­рів», — за­зна­чив екс-гу­бер­на­тор шта­ту Фло­ри­да.

Кан­ди­дат-ре­спу­блі­ка­нець на­го­ло­сив, що зав­дя­ки ре­сур­сам Пів­ні­чної Аме­ри­ки та аме­ри­кан­ській ви­на­хі­дли­во­сті «ми мо­же­мо на­ре­шті за­без­пе­чи­ти енер­ге­ти­чну без­пе­ку на­шої кра­ї­ни, а з пре­зи­дент­ським лі­дер­ством мо­же­мо цьо­го до­сяг­ти за п’ять ро­ків.

Буш роз­кри­ти­ку­вав зов­ні­шню по­лі­ти­ку ни­ні­шньої адмі­ні­стра­ції. «Від са­мо­го по­ча­тку, наш пре­зи­дент та йо­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чні ра­дни­ки на­стіль­ки пра­гли ста­ти твор­ця­ми істо­рії, що не спро­мо­гли­ся на­віть ста­ти ми­ро­твор­ця­ми. Сво­єю те­ле­фон­ною зов­ні­шньою по­лі­ти­кою ко­ман­да Оба­ми — Клін­тон-Кер­рі за­ли­шає у спадок не­кон­тро­льо­ва­ні кри­зи, на­силь­ство без опо­ру, без­імен­них во­ро­гів, не­за­хи­ще­них дру­зів і зруй­но­ва­ні со­ю­зи. Ця ні­би­то не схиль­на до ри­зи­ку адмі­ні­стра­ція та­кож пра­цює в на­пря­мі най­біль­шо­го ри­зи­ку — вій­сько­вої не­пов­но­цін­но­сті. І це бу­де ав­то­ма­ти­чно про­дов­жу­ва­ти­ся до­по­ки пре­зи­дент не здій­снить кро­ків для від­нов­ле­н­ня на­ших зброй­них сил і пі­клу­ва­н­ня про на­ших сол­да­тів та ве­те­ра­нів. Ма­є­те моє слово — я зро­блю це», — на­го­ло­сив він.

На­га­да­є­мо, що під час не­що­дав­ньо­го єв­ро­пей­сько­го тур­не в Єв­ро­пу Буш біль­ше де­таль­но ви­сло­ви­ся що­до сво­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ба­че­н­ня. Він на­звав ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Во- ло­ди­ми­ра Пу­ті­на «гро­ми­лою» і за­явив, що Спо­лу­че­ні Шта­ти і їх со­ю­зни­ки в Єв­ро­пі по­вин­ні бу­ти рі­шу­чи­ми у від­по­віді на ро­сій­ську агре­сію. «Є ре­чі, які ми мо­гли бзроб ити, щоб­по­сла­ти чі­ткий си­гнал, що ми на сто­ро­ні Поль­щі та Бал­тії, і кра­їн, які по-справ­жньо­му від­чу­ва­ють за­гро­зу з бо­ку ма­лень­ких «зе­ле­них чо­ло­ві­чків» і ці­єї но­вої кі­бер­вій­ни, та за­явив про не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня на­вчань у Поль­щі та кра­ї­нах Бал­тії. «Мо­сква роз­мі­сти­ла ти­ся­чі сво­їх вій­сько­вих кор­до­нів со­ю­зни­ків-США, а від­по­відь з Ва­шинг­то­на був на­ба­га­то менш зна­чу­щи­ми», — під­кре­слив він.

«ЙО­ГО ЗА­ГАЛЬ­НИМ ГА­СЛОМ Є ВІЛЬ­НЕ ПІД­ПРИ­ЄМ­НИ­ЦТВО І ВІЛЬ­НІ ЛЮ­ДИ»

Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, про­фе­сор Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни, Ки­їв:

— Оскіль­ки це по­ча­ток ма­ра­фо­ну пре­тен­ден­тів, то на ньо­го звер­та­ють ува­гу всі по­лі­то­ло­ги як усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і за кор­до­ном. Спо­лу­че­ні Шта­ти та­ка кра­ї­на, що тре­ба сте­жи­ти за ци­ми пе­ре­го­на­ми, бо на них ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня зов­ні­шньої та вну­трі­шньої по­лі­ти­ки.

За­раз близь­ко дю­жи­ни ре­спу­блі­кан­ців за­яви­ли про ба­жа­н­ня взя­ти участь у пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нах, а від де­мо­кра­тів — чо­ти­ри. Як пе­ред­ба­ча­ли опи­ту­ва­н­ня, лі­дер­ські по­зи­ції по- сі­да­ють у де­мо­кра­тів: Гіл­ла­рі Клін­тон, а в ре­спу­блі­кан­ців — Джеб Буш. До ре­чі, Джеб — це акро­нім (зі спо­лу­че­н­ня Джон Ел­ліс Буш). І уже 1998 ро­ку він йшов на гу­бер­на­тор­ство під га­слом Джеб-гу­бер­на­тор — і пе­ре­міг. І те­пер за ана­ло­гію Буш узяв та­ке са­ме га­сло: Джеб пре­зи­дент 2016. Це під­хо­дить до ду­ху аме­ри­кан­ців — ко­ро­тке зру­чне ім’я як про­бив­на си­ла.

У Бу­ша був до­сить вда­лий старт. У ньо­го до­сить хо­ро­ші умо­ви. Він об’єд­нує ка­пі­тал і зв’яз­ки Пів­дня, Те­хас і ста­рої пам’яті сім’ї всі ва­шинг­тон­ські кон­та­кти. Це пра­цює на ньо­го, хо­ча і на­го­ло­шує, що він не ба­тько і не брат Буш, а сам по со­бі. І це лу­нає нор­маль­но для аме­ри­кан­ської ау­ди­то­рії.

Йо­го за­галь­ним га­слом є віль­не під­при­єм­ни­цтво і віль­ні лю­ди. Він гра­мо­тно звер­нув­ся іспан­ською мо­вою до ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ських ім­мі­гран­тів, по­обі­цяв­ши по­лег­ши­ти пе­ре­бу­ва­н­ня ім­мі­гран­тів у цьо­му шта­ті та в ці­ло­му по США. Буш за­явив, що бу­де від­сто­ю­ва­ти тра­ди­цій­ні кон­се­рва­тив­ні цін­но­сті, від­нов­ле­н­ня Аме­ри­ки до її по­пе­ре­дньої сла­ви. Най­силь­ні­ши­ми йо­го га­сла­ми бу­ли спро­ще­н­ня на­да­н­ня гро­ма­дян­ства ім­мі­гран­там, біль­ше ува­ги до осві­ти. І са­ме че­рез це він роз­по­чав кам­па­нію в ко­ле­джі, бо са­ме за йо­го пе­ре­бу­ва­н­ня гу­бер­на­то­ром шта­ту тут бу­ло по­лі­пше­но умо­ви лі­це­їв, шкіл. Крім то­го, чи не го­лов­на ме­та Дже­ба від­ро­ди­ти до­бре ім’я Бу­шів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.