Суд під­твер­див смер­тний ви­рок екс-пре­зи­ден­ту Єги­пту Мур­сі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Єги­пет­ський суд під твер­див смер­тний ви­рок по­ва­ле­но­му пре­зи­ден­то­ві Єги­пту Мохаммеду Мур­сі за зви­ну­ва­чен ням у при­че­тнос ті до на па дів на в’ яз ни ці та по лі цейсь ких під час по дій 2011 ро­ку. Йде­ться про зви­ну­ва­че­н­ня в на­па­ді на в’язни­цю в Ка­ї­рі в сі­чні 2011 ро­ку, під час яко­го з неї бу­ли звіль­не­ні сам Мур­сі та де­хто з ін­ших лі­де­рів «Бра­тів-му­суль­ман». Ухва­ла су­ду бу­ла ви­не­се­на ще 16 трав­ня, про­те всі смер­тні ви­ро­ки в Єги­пті під­ля­га ють узгод жен ню з ви щим ре лі гій ним ав то ри те том Єгип ту — вер­хов­ним му­фті­єм. На­віть пі­сля схва­ле­н­ня му­фтія за­ли­ша­є­ться мо­жли­вість оскар­же­н­ня ви­ро­ку. Ра­зом із Мур­сі у спра­ві про ма со ві вте чі з в’ яз ниць під час « арабсь кої вес ни » 2011 ро ку в Єги­пті до стра­ти бу­ли за­су­дже­ні ще по­над 100 під­су­дних. Ра­ні­ше, у вів­то­рок, суд у Ка­ї­рі за­су­див по­ва­ле­но­го пре­зи­ден­та до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня у спра­ві про дер­жав­ну зра­ду та шпи­гун­ство. Він зви­ну­ва­чу­вав­ся у шпи­гун­стві на ко­ристь па­ле­стин­сько­го ісла­міст­сько­го ру­ху ХАМАС, лі­ван­ських бо­йо­ви­ків «Хі­збал­ли» й Іра­ну. При­бі­чни­ки Мур­сі на­зва­ли зви­ну­ва­че­н­ня про­ти ньо­го «фар­сом » . У ці ло му в спра ві про шпи гун ст во суд за су див до стра ти 16 осіб, з яких 13 — за­о­чно, ще 17 осіб отри­ма­ли до­ві­чне ув’язнен ня, пе ре дає Reuters. До віч не ув’ яз нен ня в Єгип ті озна чає 25-рі­чний тю­рем­ний строк. На фо­то — при­хиль­ни­ки «Бра­тів-му­суль­ман» про­во­дять акцію на під­трим­ку Мо­хам­ме­да Мур­сі.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.