Ємен: гу­ма­ні­тар­на си­ту­а­ція — на ме­жі ко­ла­псу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Гу­ма­ні­тар­ні аген­ції за­кли­ка­ють до не­гай­но­го при­пи­не­н­ня во­гню в Єме­ні. Си­ту­а­ція в кра­ї­ні, де бо­йо­ві дії три­ва­ють вже май­же 80 днів, на ме­жі ко­ла­псу. Ци­віль­не на­се­ле­н­ня ги­не вна­слі­док бом­бар­ду­вань са­у­дів­ської авіа­ції та во­гню у від­по­відь з бо­ку ху­си­тів. Істо­ри­чний центр сто­ли­ці Са­ни, що на­ле­жить до куль­тур­ної спад­щи­ни ЮНЕСКО, — в ру­ї­нах, по­ві­дом­ляє те­ле­ка­нал Euronews. По­над дві ти­ся­чі за­ги­блих і де­ся­тки по­ра­не­них що­дня. Лі­ка­рі у Са­ні пра­цю­ють, не по­кла­да­ю­чи рук, щоб до­по­мог­ти по­тер­пі­лим. Однак ме­ди­кам не ви­ста­чає най­не­об­хі­дні­шо­го. Крім то­го, по­ча­ли­ся пе­ре­бої з во­дою та сві­тлом. «Нам по­трі­бні ба­зо­ві ме­ди­ка­мен­ти для то­го, щоб на­да­ва­ти екс­тре­ну до­по­мо­гу. На­ша лі­кар­ня — дру­га се­ред най­біль­ших в Са­ні, однак нам бра­кує всьо­го», — за­зна­чає го­лов­ний лі­кар шпи­та­лю На­сир Амід аль-Ка­да­сі. За да­ни­ми ООН, біль­ше по­ло­ви­ни на­се­ле­н­ня Єме­ну ни­ні по­тре­бує не­гай­ної гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги, зокре­ма й ме­ди­чної. Лі­ка­рі по­пе­ре­джа­ють, що про­дов­же­н­ня бо­йо­вих дій за­гро­жує кра­ї­ні спа­ла­хом епі­де­мій.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.