Кемерон ска­су­вав про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му про член­ство в ЄС у трав­ні 2016-го

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Уряд Ве­ли­ко­бри­та­нії ви­клю­чає мо­жли­вість про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му про член­ство кра­ї­ни в Єв­ро­со­ю­зі 5 трав­ня 2016 ро­ку. Про це по­ві­дом­ляє The Guardian. Прем’єр-мі­ністр Де­від Кемерон та - ким чи­ном від­ре­а­гу­вав на про­ха­н­ня пар­ла­мен­ту і ска­су­вав про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му про член­ство в ЄС в один день з ви­бо­ра­ми по всій Бри­та­нії. У трав­ні від­бу­ду­ться ви­бо­ри ме­ра Лон­до­на і чле­нів за­ко­но­дав­чих ор­га­нів Шо­тлан­дії, Уель­су та Пів­ні­чної Ір­лан - дії. У Ве­ли­ко­бри­та­нії тра­ди­цій­но по­ді­бні пле­бі­сци­ти про­во­дя­ться в трав­ні або у ве­ре­сні. От­же, ре­фе­рен­дум від­бу­де­ться не ра­ні­ше осе­ні на­сту­пно­го ро­ку. «Ми ви­слу­ха­ли дум­ки де­пу­та­тів пар­ла­мен­ту і по­го­ди­ли­ся, що ми не бу­де­мо про­во­ди­ти ре­фе­рен­дум в той же день, що і пар­ла­мент­ські ви­бо­ри», — по­ві­до­ми­ло ви­дан­ню дже­ре ло в уря ді. Як по ві дом ля ло ся, де пу та ти бри тансь ко го пар ла - мен­ту ви­сту­пи­ли за про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му про ви­хід кра­ї­ни з Єв­ро­со­ю­зу. Прем’єр-мі­ністр Де­від Кемерон хо­че при­ско­ри­ти про­цес під­го­тов­ки до ре­фе рен­ду­му що­до член­ства кра­ї­ни в ЄС і про­ве­сти йо­го вже 2016 ро­ку. Кемерон пі­сля пе­ре­мо­ги кон­сер­ва­то­рів на ви бо рах під твер див на­мір 2017 ро ку про вес ти на ці о наль ний ре­фе­рен­дум що­до член­ства кра­ї­ни в ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.