Іта­лія по­гро­жує ЄС за­кри­ти пор­ти для су­ден з не­ле­га­ла­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Іта­лія по­гро­жує від­пра­ви­ти мі­гран­тів в ін­ші кра­ї­ни без зго­ди цих уря дів і за кри ти свої пор ти для іно зем них ря тів них су ден, якщо Єв­ро­па не ві­зьме на се­бе зо­бов’язань із по­ря­тун­ку не­ле­га­лів, які шу ка ють при тул ку. Про це по ві дом ляє The Times. Прем’єр-мі­ністр Іта­лії Мат­тео Рен­ці, за­явив, що бу­ли ро­зро­бле­ні від­по­від­ні за­хо­ди що­до кра­їн ЄС, які від­мо­ви­ли­ся до­по­мог­ти з на­пли­вом бі­жен­ців, що під­ри­ває за­галь­ну по­лі­ти­ку в га­лу­зі ім­мі­гра­ції. Як ві­до­мо, Брюс­сель ого­ло­сив план роз­мі­сти­ти в рі­зних краї нах ЄС близь ко 20 тис. осіб, які за ли ши ли свої бу дин ки че рез зброй­ні кон­флі­кти, які йдуть в їхніх кра­ї­нах. Зго­дом ста­ло ві­до­мо, що цю ци­фру пла­ну­ють збіль­ши­ти до 40 тис. осіб. Франція, Бри­та­нія, Угор­щи­на, Сло­вач­чи­на вже ви­сло­ви­ли своє не­ба­жа­н­ня бра­ти участь у цій схе­мі. Єв­ро­ко­мі­сія в свою чер­гу під­кре­сли­ла, що не змі­нить сво­їх пла­нів що­до роз­по­ді­ле­н­ня по всьо­му Єв­ро­со ю зу згід но з сис те мою квот бі жен ців з Афри ки та Близь ко го Схо­ду, не­зва­жа­ю­чи на опо­зи­цію з бо­ку де­яких дер­жав-чле­нів ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.