Чи є під­ста­ви для пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня ко­а­лі­ції?

Дум­ки екс­пер­тів «Дня» що­до мо­жли­во­го звіль­не­н­ня го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, Дми­тро КРИВЦУН, «День» ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

День № 104, се­ре­да 17 черв­ня 2015

Вже в середу або че­твер в пар­ла­мен­ті мо­жуть роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про від­став­ку го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка. Про це вчо­ра за­явив за­сту­пник го­ло­ви фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» Ігор Ко­но­нен­ко. Він та­кож за­зна­чив, що На­ли­вай­чен­ку за­про­по­ну­ва­ли очо­ли­ти Слу­жбу зов­ні­шньої роз­від­ки або по­са­ду ві­це- прем’ єра з єв­ро­ін­те­гра­ції. « Оста­то­чне рі­ше­н­ня пан Наливайченко ще не прийняв » , — ска­зав Ко­но­нен­ко. «Ми по­чу­ли сло­ва Пре­зи­ден­та про те, що про­тя­гом ро­ку не бу­ли ви­ко­на­ні по­став­ле­ні Пре­зи­ден­том пе­ред Наливайченко умо­ви. З цьо­го при­во­ду у них від­бу­лась роз­мо­ва, пі­сля якої пан Наливайченко по­го­див­ся очо­ли­ти Слу­жбу зов­ні­шньої роз­від­ки » , — по­ві­до­мив Му­ста­фа Найєм жур­на­лі­стам.

Ко­ли на ви­хі­дних з’ яви­лась ін­фор­ма­ція про ви­клик Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка до Ген­про­ку­ра­ту­ри і про від­мі­ну йо­го по­їзд­ки до США, де го­ло­ва СБУ мав пред­ста­ви­ти до­ка­зи ро­сій­ської агре­сії, ста­ло ясно, що на­пру­га зро­стає. Остан­ні­ми дня­ми про­пре­зи­дент­ські жур­на­лі­сти і де­пу­та­ти з йо­го фра­кції один за одним по­ча­ли роз­мі­щу­ва­ти в ЗМІ зви­ну­ва­че­н­ня на адре­су На­ли­вай­чен­ка, як ман­тру пов­то­рю­ю­чи йо­го на­чеб­то зв’язок із Фір­та­шем. Вза­га­лі, пе­ре­ки­да­ю­чи ім’ я ві­до­мо­го олі­гар­ха як « га­ря­чу кар- то­плю » , до рі­зних си­ту­а­цій, лю­ди Пре­зи­ден­та ро­блять йо­му по­га­ну по­слу­гу. При­га­да­є­мо істо­рію з від­вер­ти­ми ви­слов­лю­ва­н­ня­ми Фір­та­ша у Ві­ден­сько­му су­ді.

По­лі­то­лог Ві­ктор Не­бо­жен­ко вва­жає, що Наливайченко « рів­но­від­да­ле­ний від всіх олі­гар­хів » . Той факт, що де­хто йо­го пов’ язує із Фір­та­шем є ли­ше від­по­від­ною ре­а­кці­єю ото­че­н­ня Пре­зи­ден­та. « Го­ло­ва СБУ обе­ре­жний в цьо­му пи­тан­ні і ро­зу­міє, що у ви­пад­ку збли­же­н­ня з ки­мось із кру­пних бі­зне­сме­нів він пе­ре­ста­не ма­ти пра­во бу­ти го­ло­вою СБУ » , — вва­жає екс­перт.

Ва­лен­тин Наливайченко має по­ту­жний до­свід не ли­ше в тон­кій сфе­рі спец­служб, але й в сфе­рі по­лі­ти­ки. Мо­жли­ва від­став­ка го­ло­ви СБУ мо­же пе­ре­тво­ри­ти йо­го на яскра­ву по­лі­ти­чну фі­гу­ру.

Вра­хо­ву­ю­чи те, що де­пу­та­ти не­о­дно­зна­чно став­ля­ться до пер­спе­ктив від­став­ки го­ло­ви СБУ, ви­ни­кає пи­та­н­ня мо­жли­во­сті пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня ко­а­лі­ції. Зокре­ма Ві­та­лій Кли­чко одра­зу за­явив, що « Удар » не бу­де го­ло­су­ва­ти за та­ку від­став­ку. Одно­зна­чно не­га­тив­ну по­зи­цію що­до мо­жли­вої від­став­ки На­ли­вай­чен­ка ви­сло­ви­ла « Ра­ди­каль­на пар­тія » .

У вів­то­рок пе­ред по­ча­тком за­сі­да­н­ня ВР на­ро­дний де­пу­тат Бо­ри­слав Бе­ре­за на­пи­сав у «Фейс­бу­ці»: «Спро­ба зня­ти На­ли­вай­чен­ка, тор­гів­ля, що­бне іні­ці­ю­ва­ти зня­т­тя Шо­кі­на, та­нок на кіс­тках і те­атр аб­сур­ду. Ко­ру­пція, ку­мів­ство, від­су­тність ре­форм, вій­на і крах еко­но­мі­ки за­че­ка­ють. На­ві­що ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми, ко­ли мо­жна відволікти ува­гу укра­їн­ців чер­го­вим гу­чним скан­да­лом. Ді­є­ва те­хно­ло­гія».

Дій­сно. Вій­на, кла­но­ва си­сте­ма, ко­ру­пція, ви­бу­до­ву­ва­н­ня вер- ти­ка­лі вла­ди при на­чеб­то пар­ла­мент­сько- пре­зи­дент­ській фор­мі прав­лі­н­ня, за­бу­ксо­ва­ні ре­фор­ми, бо­роть­ба олі­гар­хів про­ти олі­гар­хів під стя­гом бо­роть­би з олі­гар­ха­ми — це не про­сто на­бір фраз. Це дій­сність в умо­вах якої жи­ве кра­ї­на. В та­ких умо­вах від­ро­дже­н­ня си­сте­ми пра­во­охо­рон­них і спе­ці­аль­них ор­га­нів зна­чно ускла­дню­є­ться. Чо­го хо­че Пре­зи­дент?

«ПО­ЛІ­ТИ­КА, ЯКА БА­ЗУ­Є­ТЬСЯ НЕ НА ФА­ХО­ВО­СТІ, А НА ПЕР­СО­НАЛЬ­НІЙ ВІД­ДА­НО­СТІ, ПРИ­ВЕ­ДЕ ДО НО­ВОЇ КРИ­ЗИ»

Ві­та­лій КУПРІЙ, по­за­фра­кцій­ний на­ро­дний де­пу­тат:

— Все ви­гля­дає так, що Ва­лен­тин Наливайченко ви­хо­дить з-під кон­тро­лю Пре­зи­ден­та і по­чи­нає чи­ни­ти дії, які мо­жуть за­гро­жу­ва­ти По­ро­шен­ко­ві та йо­го ко­ман­ді. Свід­че­н­ня цьо­му — одна із остан­ніх за­яв На­ли­вай­чен­ка про при­че­тність ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка ген­про­ку­ро­ра Да­ни­лен­ка до обо­ру­док з май­ном лю­дей ре­жи­му Яну­ко­ви­ча. В оф- шор­ній ком­па­нії, яка во­ло­діє на­фто­ба­зою під Ва­силь­ко­вом, ві­дбу­ли­ся змі­ни вла­сни­ків і ста­ло зро­зумі­ло, що ко­ли­шнє ке­рів­ни­цтво ГПУ, до яко­го вхо­див став­ле­ник По­ро­шен­ка Яре­ма із за­сту­пни­ка­ми, за­йма­ли­ся рей­дер­ством, за­мість то­го, щоб­при­тя­га­ти до від­по­від­аль­но­сті лю­дей ре­жи­му Яну­ко­ви­ча. Якщо екс­тра­по­лю­ва­ти цю си­ту­а­цію на ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво, то ви­хо­дить, що якщо Наливайченко ви­крив ко­ли­шніх спів­ро­бі­тни­ків, він так са­мо мо­же вчи­ни­ти про­ти ді­ю­чо­го ке­рів­ни­цтва ГПУ. Ми вва­жа­є­мо, що го­ло­ва СБУ пі­ді­ймає ду­же го­стрі пи­та­н­ня, що є ва­жли­вим, то­му ми не бу­де­мо го­ло­су­ва­ти за йо­го від­став­ку.

Очіль­ник спец­слу­жби під­няв пи­та­н­ня про ко­ру­пцію та про не­об­хі­дність при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті лю­дей, які об­кра­да­ють кра­ї­ну.

Якщо го­во­ри­ти про мо­жли­во­го на­сту­пни­ка Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, то слід в ці­ло­му оці­ни­ти ка­дро­ву по­лі­ти­ку Пре­зи­ден­та, який від­по­від­ає за та­кі при­зна­че­н­ня. Вся по­лі­ти­ка По­ро­шен­ка ба­зу­є­ться не на фа­хо­во­сті, а на пер­со­наль­ній від­да­но­сті. Ми це по­ба­чи­ли у ку­мів­стві Пе­тра По­ро­шен­ка та ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Шо­кі­на, який не за­хо­тів від­кри­ва­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом ша­храй­сько­го за­во­ло­ді­н­ня у 2009 ро­ці По­ро­шен­ком та Ко­но­нен­ком зе­мель­ною ді­лян­кою в 1 га у Цар­сько­му се­лі. Від­по­від­не роз­слі­ду­ва­н­ня ви­йшло на «Ра­діо Сво­бо­да».

Якщо ж ти не при­ся­гнув на вір­ність По­ро­шен­ко­ві, те­бе бу­дуть ви­жи­ва­ти з по­сад.

Те­пер, якщо за від­став­ку На­ли­вай­чен­ка не про­го­ло­сує гру­па «УДАР», то в ра­зі зня­т­тя го­ло­ви СБУ міг би бу­ти мо­жли­вим ва­рі­ант ви­хо­ду ці­єї гру­пи із «Бло­ку По­ро­шен­ка». Якщо ж во­ни не про­го­ло­су­ють і зня- ти На­ли­вай­чен­ка не вда­сться, то від­но­си­ни у фра­кції БПП мо­жуть за­ли­ши­тись, але із обра­за­ми.

Ми­ко­ла ПА­ЛА­МАР­ЧУК, на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка», гру­па «УДАР»:

— Чо­му у Пре­зи­ден­та ви­ни­кли до На­ли­вай­чен­ка пи­та­н­ня — не знаю, але він має пра­во їх під­ні­ма­ти, адже від­по­від­ає за цей на­пря­мок ро­бо­ти як гла­ва дер­жа­ви та га­рант Кон­сти­ту­ції. Але На­ли­вай­чен­ка ми зна­є­мо як ве­ли­ко­го про­фе­сіо­на­ла, який при­йшов у СБУ, ко­ли слу­жба бу­ла май­же пов­ні­стю роз­ва­ле­на. Я був ра­зом з ним і під час Май­да­ну, пе­ре­бу­вав в епі­цен­трі всіх по­дій. Він очо­лив спец­слу­жби і не міг на сьо­го­дні­шній день спра­цю­ва­ти кра­ще, ду­маю, це не вда­ло­ся бмай­же ні­ко­му.

Я не го­ло­су­ва­ти­му за від­став­ку го­ло­ви СБУ, але не то­му, що я не під­три­мую Пре­зи­ден­та, — нав­па­ки я є чле­ном йо­го ко­ман­ди. Про­те зна­ю­чи Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка як лю­ди­ну ви­со­ко­про­фе­сій­ну, ді­ло­ву та від­по­від­аль­ну, не мо­жу під­три­ма­ти та­ко­го рі­ше­н­ня.

Якщо го­во­ри­ти кон­кре­тно про за­ува­же­н­ня до ро­бо­ти спец­слу­жби, то хі­ба во­на має від­но­ше­н­ня до роз­слі­ду­ва­н­ня справ за­ги­бе­лі Не­бе­сної Со­тні? Ні, адже в цьо­му на­прям­ку пра­цює ГПУ, мі­лі­ція. Чи є ін­ші пре­тен­зії до ро­бо­ти СБУ? Зви­чай­но є, але, як ска­зав Пре­зи­дент у не­що­дав­ній про­мо­ві, пре­тен­зії у ньо­го є і до сво­єї ро­бо­ти. Але це не те, че­рез що тре­ба ста­ви­ти пи­та­н­ня про від­по­від­ність за­йма­ній по­са­ді Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка.

Я не ду­маю, що у Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та є кон­флікт із СБУ чи йо­го го­ло­вою — ско­рі­ше Пре­зи­дент ба­чить якусь ін­шу лю­ди­ну на цій по­са­ді. Про­те сум­ні­ва­ю­ся, що мо­же існу­ва­ти про­бле­ма не­ло­яль­но­сті На­ли­вай­чен­ка до Пре­зи­ден­та, адже він є дер­жав­ною лю­ди­ною. Я ду­маю, у Пре­зи­ден­та є якісь ін­ші ар­гу­мен­ти, але до цьо­го мо­мен­ту я не по­чув жо­дно­го, який би ста­вив пи­та­н­ня від­по­від­но­сті по­са­ді. Окрім цьо­го, зна­йти та­ко­го ж про­фе­сіо­на­ла на по­са­ду го­ло­ви СБУ бу­де ду­же важ­ко.

Якщо го­во­ри­ти про якісь «зв’яз­ки» На­ли­вай­чен­ка, про які за­раз по­ча­ли го­во­ри­ти у пре­сі, то у нас ста­ло прийня­то тра­кту­ва­ти якісь зу­стрі­чі як те, що хтось пред­став­ляє чи­їсь ін­те­ре­си. Тож тре­ба оці­ню­ва­ти ді­яль­ність не за тим, з ким лю­ди­на зу­стрі­ча­ла­ся, а за ді­я­ми. Дії На­ли­вай­чен­ка свід­чать, що він сто­їть на ін­те­ре­сах су­спіль­ства й дер­жа­ви.

«Я НЕ ГО­ЛО­СУ­ВА­ТИ­МУ ЗА ВІД­СТАВ­КУ ГО­ЛО­ВИ СБУ...» «ПЕ­РЕД ТИМ ЯК СТА­ВИ­ТИ ПИ­ТА­Н­НЯ ЩО­ДО НА­ЛИ­ВАЙ­ЧЕН­КА, ТРЕ­БА КОМ­ПЛЕ­КСНО ПРО­АНА­ЛІ­ЗУ­ВА­ТИ РО­БО­ТУ СПЕЦ­СЛУЖБ»

Дми­тро ТИМ­ЧУК, на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції «На­ро­дний фронт»:

— Пе­ред тим як ста­ви­ти пи­та­н­ня про­ф­при­да­тно­сті Ва­лен­ти­на На­ли­вай- чен­ка, тре­ба як мі­ні­мум ком­пле­ксно про­ана­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту спец­служб. Я не мо­жу одра­зу оці­ни­ти всі­єї про­бле­ми, яка ви­ни­кла, в ком­пле­ксі, але зі сво­єї не­ви­со­кої дзві­ни­ці ба­чу, що кон­тр­ро­звід­ка за­раз пра­цює ду­же ефе­ктив­но. Що ж до стру­ктур, які за­йма­ю­ться бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю, то тут успі­хи на­ба­га­то мен­ші. Тож якщо бу­дуть ста­ви­ти ка­дро­ве пи­та­н­ня що­до На­ли­вай­чен­ка, то тре­ба про­во­ди­ти ана­ліз йо­го ро­бо­ти з усіх на­прям­ків та зна­хо­ди­ти про­ко­ли. І най­го­лов­ні­ше — зна­хо­ди­ти при­чи­ни цих про­ко­лів. Адже у си­сте­мі при­зна­чень ми ба­чи­мо кво­тний принцип що­до за­сту­пни­ків го­ло­ви СБУ — є кво­ти Пре­зи­ден­та й ін­ших цен­трів впли­ву, то­му не­об­хі­дно ро­зу­мі­ти ко­рінь си­стем­них по­ми­лок. Якщо про­бле­ма си­стем­них по­ми­лок у кон­кре­тних по­са­до­вих осо­бах в ото­чен­ні На­ли­вай­чен­ка або у ньо­му са­мо­му, то­ді справ­ді по­трі­бно ста­ви­ти пи­та­н­ня про їх про­ф­при­да­тність. Якщо пи­та­н­ня до яки­хось по­са­дов­ців, яких На­ли­вай­чен­ку нав’яза­ли, не­об­хі­дно ста­ви­ти пи­та­н­ня, чо­му він не пе­ре­но­сить цю про­бле­му у пу­блі­чну пло­щи­ну і т. д. Якщо є під­твер­дже­н­ня, що го­ло­ва спец­слу­жби пе­ре­слі­дує та за­хи­щає ін­те­ре­си олі­гар­хі­чної гру­пи, тут не має бу­ти пи­тань. Але ма­ють бу­ти ре­аль­ні зви­ну­ва­че­н­ня та ар­гу­мен­ти не на рів­ні по­ві­дом­лень та но­вин у Facebook або чу­ток із «ку­рил­ки».

Ігор ЛУ­ЦЕН­КО, на­ро­дний де­пу­тат, «Ба­тьків­щи­на»:

— Я, осо­би­сто опи­тав­ши де­пу­та­тів зі сво­єї фра­кції, ви­зна­чив, що пи­та­н­ня звіль­не­н­ня На­ли­вай­чен­ка з по­са­ди го­ло­ви СБУ є не­до­ста­тньо вмо­ти­во­ва­ним рі­ше­н­ням, яке нам про­по­ну­ють. Хтось го­во­рить, що це «лю­ди­на Фір­та­ша», але то­ді слід кон­кре­тно ана­лі­зу­ва­ти, в чо­му, де і як він пе­ре­бу­ває під впли­вом олі­гар­ха. У цьо­му є та­кож су­пе­ре­чність: ні­би­то че­рез цю при­че­тність до Фір­та­ша Пре­зи­дент хо­че зня­ти йо­го з по­са­ди го­ло­ви СБУ, але в той же час при­зна­чи­ти на ін­шу ду­же ва­жли­ву — у Слу­жбу зов­ні­шньої роз­від­ки. Тож у ме­не з’яв­ля­є­ться ло­гі­чне при­пу­ще­н­ня, що це все пов’яза­но з яко­юсь ін­шою мо­ти­ва­ці­єю, а не тим, що Наливайченко є «лю­ди­ною Фір­та­ша» чи «кри­шує» ко­ру­пцію. Тож і ло­гі­ки в цьо­му ка­дро­во­му скан­да­лі я теж не ба­чу.

Є вер­сія, що це якась «сі­мей­на свар­ка» все­ре­ди­ні об’єд­на­ної по­лі­ти­чної си­ли (БПП та «УДА­Ру». — Ред.), яка пов’яза­на з Фір­та­шем, має до­мов­ле­но­сті з ін­ши­ми олі­гар­ха­ми. Але че­рез ці вну­трі­шні су­пе­ре­чки ро­би­ти різ­кі ка­дро­ві перестанови де­що не­пра­виль­но.

«ЧЕ­РЕЗ ВНУ­ТРІ­ШНІ СУ­ПЕ­РЕ­ЧКИ РО­БИ­ТИ РІЗ­КІ КА­ДРО­ВІ ПЕРЕСТАНОВИ НЕ­ПРА­ВИЛЬ­НО» «...ЦЕ ПИ­ТА­Н­НЯ МА­ЮТЬ РОЗ­ГЛЯ­ДА­ТИ ДУ­ЖЕ СЕР­ЙО­ЗНО»

Олег БЕ­РЕ­ЗЮК, на­ро­дний де­пу­тат, го­ло­ва фра­кції «Са­мо­по­міч»:

— Ми зав­жди при­йма­є­мо рі­ше­н­ня всі­єю фра­кці­єю. Пі­сля си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся в ме­дій­но­му про­сто­рі, в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та і в СБУ, ми за­про­си­ли го­ло­ву Слу­жби без­пе­ки, ген­про­ку­ро­ра та мі­ні­стра вну­трі­шніх справ до нас на зу­стріч із фра­кці­єю. По­ки по­го­див­ся ли­ше Ва­лен­тин Наливайченко, і сьо­го­дні уве­че­рі (16.06. — Ред.) ми бу­де­мо го­во­ри­ти з ним. Те­ма роз­мо­ви — си­ту­а­ція, яка скла­ла­ся в дер­жа­ві і яка є при­чи­ною то­го, що Пре­зи­дент ра­птом так швид­ко за­хо­тів змі­ни­ти ке­рів­ни­ка СБУ. Бо ко­ли ми про­си­ли звіль­ни­ти ін­ших лю­дей, на­при­клад на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу, ко­ли ми про­си­ли по-ін­шо­му пі­ді­йти до при­зна­че­н­ня ген­про­ку­ро­ра, то ре­а­кції АП бу­ло від­тер­мі­но­ва­но. А сьо­го­дні з бу­хти-ба­ра­хти ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня та­кої ва­жли­вої під час вій­ни по­са­ди. Це ма­ють роз­гля­да­ти ду­же сер­йо­зно.

«ТРИ­ВАЄ ПЕР­СО­НА­ЛІСТ­СЬКА ПО­ЛІ­ТИ­КА»

Ві­кто­рія ПОДГОРНА, по­лі­то­лог:

— Бу­де­мо го­во­ри­ти від­вер­то, що Май­дан як ре­во­лю­ція не від­був­ся. Про це го­во­рив ще Ка­ха Бен­ду­кі­дзе. Ми так і не змі­ни­ли по­лі­ти­чну елі­ту. І ми не про­во­ди­мо ре­фор­ми, що­б­змі­ни­ти хо­ча бпо­лі­ти­чні ін­сти­ту­ти. Елі­та при­йшла до вла­ди, ко­ри­сту­ю­чись Май­да­ном, так, як це бу­ло 2004 ро­ку. За та­ких умов го­ді че­ка­ти сут­тє­вих змін правил гри в по­лі­ти­ці. Три­ває пер­со­на­ліст­ська по­лі­ти­ка. Якісь не­фор­маль­ні до­мов­ле­но­сті, які по­тім ви­бу­ха­ють у ви­гля­ді скан­да­лів. Скан­да­ли єі в ци­ві­лі­зо­ва­но­му сві­ті, але там по­лі­ти­ка на 80% іні­ці­а­лі­зо­ва­на, пе­ре­бу­ває на по­верх­ні. У нас все рів­но нав­па­ки. Це ду­же не­без­пе­чно, бо ми втра­ча­є­мо на­дба­н­ня, які на­род від­во­йо­ву­вав кров’ю. На­ша по­лі­ти­чна елі­та не мо­же гра­ти за но­ви­ми пра­ви­ла­ми. Во­на за­ли­ша­є­ться пост­ра­дян­ською за сво­єю су­тні­стю, яка не орі­єн­то­ва­на на роз­бу­до­ву но­вих ін­сти­ту­тів. Во­ни ні­чо­го не хо­чуть змі­ню­ва­ти.

Си­ту­а­ція, що ста­ла­ся нав­ко­ло го­ло­ви СБУ, свід­чить про це. Су­спіль­ство не по­вин­но тур­бу­ва­ти, хто пра­вий — го­ло­ва СБУ чи Пре­зи­дент. Я вва­жаю, що вся по­лі­ти­чна елі­та по­во­ди­ться одна­ко­во. Во­ни за­йма­ю­ться ігра­ми. На­ма­га­ю­ться збе­рег­ти ті пра­ви­ла, які існу­ва­ли, ко­ли во­ни при­йшли в по­лі­ти­ку. Це най­біль­ша не­без­пе­ка, то­му що ми так ні­чо­го не до­ся­гне­мо. Ми за­ли­ши­мо­ся в пост­ра­дян­ській кле­пто­кра­тії. Це той ре­зуль­тат, який ми отри­ма­є­мо, якщо су­спіль­ство не по­чне ду­же жорс­тко ви­ма­га­ти і ти­сну­ти на вла­ду. Пре­зи­дент за сво­єю сти­лі­сти­кою, зви­чай­но, тон­ший, знає пра­ви­ла пі­а­ру, вміє спіл­ку­ва­ти­ся з су­спіль­ством, на від­мі­ну від Яну­ко­ви­ча. Тоб­то за фор­мою По­ро­шен­ко но­вий, а за змі­стом він є «Яну­ко­ви­чем-2». Йо­го ці­кав­лять фор­ма­ти, які бу­ли при­та­ман­ні Яну­ко­ви­чу. Ти­по­ва мо­дель — кон­тро­лю­ва­ти, під­по­ряд­ко­ву­ва­ти.

Кон­ку­рен­ція лякає По­ро­шен­ка. Без кон­ку­рен­ції від­кри­то­го су­спіль­ства і віль­но­го рин­ку не від­бу­де­ться. Тре­ба, щоб по­лі­ти­чні елі­ти вмі­ли гра­ти за кон­ку­рен­тни­ми пра­ви­ла­ми. Во­ни ро­блять все мо­жли­ве і не­мо­жли­ве, щоб зни­щи­ти кон­ку­рен­тів. У да­но­му ви­пад­ку ми ба­чи­мо кон­ку­рен­тну бо­роть­бу між го­ло­вою СБУ і Пре­зи­ден­том. Пов­но­ва­жень у Пре­зи­ден­та біль­ше, ось він і ви­штов­хує не най­гір­шо­го го­ло­ву СБУ, який утри­мав си­ту­а­цію в важ­кий час. Але це не дер­жав­на ло­гі­ка. Як­би де­хто не го­во­рив, що Наливайченко — лю­ди­на Фір­та­ша; в да­но­му ви­пад­ку це не має та­ко­го ви­гля­ду. Ар­гу­мен­ти на кшталт, що го­ло­ва СБУ є чи­ї­мось — це ти­по­ва по­лі­ти­ка ми­ну­ло­го. Так ми отри­ма­є­мо більш лі­бе­ра­лі­зо­ва­ний, але ре­жим Яну­ко­ви­ча. Про­те кра­ї­на вже до­зрі­ла до то­го, що хо­че ма­ти змі­ну не ре­жи­мів, а змі­ну су­ті. Якщо ми не отри­ма­є­мо та­кої дер­жа­ви, то ма­є­мо ве­ли­кий ри­зик її втра­ти­ти. Ча­су за­ли­ши­ло­ся ма­ло. Мо­жли­во, рік-два. Для на­ших во­ро­гів — це баль­зам на ду­шу.

Си­ту­а­ція ду­же не­без­пе­чна в пла­ні по­тен­цій­но­го ви­бу­ху. У якій фор­мі від­бу­де­ться цей ви­бух, я не знаю, але ним лег­ко мо­же ско­ри­ста­ти­ся во­рог. На­пру­же­н­ня зро­стає ще й на тлі еко­но­мі­чної та со­ці­аль­ної кри­зи. Пі­ар Пре­зи­ден­та як ане­сте­зія су­спіль­ної дум­ки не до­по­мо­же то­му, що по­трі­бні кон­кре­тні ре­зуль­та­ти. Ва­га по­пу­лі­зму змен­шу­є­ться, і лю­ди тер­пі­ти вже не мо­жуть. Зга­да­ні дії Пре­зи­ден­та го­во­рять про те, що він не ро­зу­міє по­ряд­ку ден­но­го. Ми ду­же за­ле­жні фі­нан­со­во від За­хо­ду. Якщо За­хід за­раз по­ста­вить на нас хрест, то мо­же тра­пи­ти­ся най­гір­ший ва­рі­ант. Хрест на нас За­хід по­ки що не ста­вить, то­му що укра­їн­ське су­спіль­ство про­де­мон­стру­ва­ло зда­тність до змін. Тіль­ки нам тре­ба бу­ти ще більш актив­ни­ми. Звер­ніть ува­гу, що пе­ре­пал­ка між Пре­зи­ден­том і го­ло­вою СБУ від­бу­ла­ся на фо­ні за­яви Пайєт­та, що ко­ру­пція для Укра­ї­ни стра­шні­ша за ро­сій­ську зброю. Та­кий ме­сидж.

ГРУ­ПА «УДА­Ру» З ФРА­КЦІЇ «БЛОК ПЕ­ТРА ПО­РО­ШЕН­КА», ДО ЯКОЇ НА­ЛЕ­ЖАТЬ ВІ­КТОР ПИН­ЗЕ­НИК І ВІ­КТОР ЧУ­МАК, НЕ БУ­ДЕ ГО­ЛО­СУ­ВА­ТИ ЗА ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ З ПО­СА­ДИ ГО­ЛО­ВИ СБУ ВА­ЛЕН­ТИ­НА НА­ЛИ­ВАЙ­ЧЕН­КА. ЦЕ У РОЗ­МО­ВІ З «Днем» ПІД­ТВЕР­ДИВ ЩЕ ОДИН ПРЕД­СТАВ­НИК ЦІ­ЄЇ ГРУ­ПИ МИ­КО­ЛА ПА­ЛА­МАР­ЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.