«Шо­ку­ю­чий звіт»

Ре­фат ЧУ­БА­РОВ: «Цей до­ку­мент ля­же до сто­су ба­га­тьох ін­ших ма­те­рі­а­лів на сто­лі суд­ді Між­на­ро­дно­го су­ду в Га­а­зі»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми у ЗМІ з по­си­ла­н­ням на Те­ле­ра­діо­ком­па­нію Ту­реч­чи­ни TRT, з’яви­лось по­ві­дом­ле­н­ня про те, що ту­ре­цький пре­зи­дент Ре­джеп Тайіп Ер­до­ган під час зу­стрі­чі з пре­зи­ден­том Ро­сії Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним у Ба­ку пе­ре­дав йо­му до­по­відь ту­ре­цької де­ле­га­ції про про­бле­ми крим­ських та­тар у Кри­му. «День» звер­нув­ся з про­ха­н­ням до де­пу­та­та Вер­хов­ної Ра­ди Ре­фат ЧУ­БА­РО­ВА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти факт пе­ре­да­чі цьо­го до­ку­мен­та осо­би­сто під час зу­стрі­чі обох лі­де­рів.

— Справ­ді в Кри­му з 27 по 30 кві­тня пе­ре­бу­ва­ла не­о­фі­цій­на ту­ре­цька де­ле­га­ція. До її скла­ду вхо­ди­ли про­фе­со­ри, ко­ли­шні ди­пло­ма­ти, по­лі­ти­ки, екс­пер­ти, яким уряд Ту­реч­чи­ни до­ру­чив мі­сію з під­го­тов­ки ці­єї до­по­віді. Пи­та­н­ня що­до на­прав­ле­н­ня та­кої де­ле­га­ції обго­во­рю­ва­лось про­тя­гом де­кіль­кох мі­ся­ців із за­лу­че­н­ням Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду.

Ми під­три­ма­ли цю ідею і при цьо­му ми ви­сло­ви­ли по­ба­жа­н­ня, що­бде­ле­га­ція за­зда­ле­гідь за­твер­ди­ла про­то­кол пе­ре­бу­ва­н­ня, який пе­ред­ба­чав би зу­стрі­чі зі всі­ма ка­те­го­рі­я­ми су­спіль­ства, зі всі­ма лю­дьми, які пред­став­ля­ють си­ту­а­цію в Кри­му. Біль­ше то­го, ми ска­за­ли, що та­кий ві­зит не мо­же жо­дним чи­ном да­ва­ти під­ста­ви для то­го, що­бРо­сія мо­гла ствер­джу­ва­ти, що, мов­ляв, Ту­реч­чи­на ви­знає Крим у скла­ді Ро­сії і спря­му­ва­ла ту­ди де­ле­га­цію. Та­кі на­ші по­ба­жа­н­ня бу­ли прийня­ті та ре­а­лі­зо­ва­ні.

І в ре­зуль­та­ті ту­ре­цька де­ле­га­ція по­пря­му­ва­ла до Кри­му мар­шру­том Ан­ка­ра—Ки­їв— Мо­сква—Сім­фе­ро­поль. Тим са­мим бу­ли до­три­ма­ні всі тон­ко­щі, що­бне да­ти мо­жли­во­сті Ро­сії спе­ку­лю­ва­ти з на­прав­ле­н­ням ці­єї де­ле­га­ції.

Ту­ре­цький уряд ду­же хо­тів зна­ти про си­ту­а­цію в Кри­му вла­сне очи­ма сво­їх екс­пер­тів. І во­ни отри­ма­ли цей ре­зуль­тат. Я мо­жу ска­за­ти то­чно, що уряд Ту­реч­чи­ни не втру­чав­ся жо­дним чи­ном у цей текст.

І я та­кож ра­зом з Му­ста­фою Дже­мі­льо­вим спіл­ку­вав­ся з чле­на­ми ці­єї не­о­фі­цій­ної де­ле­га­ції. Ми ма­ли з ни­ми та­кож три­ва­лу зу­стріч-ін­терв’ю. Во­ни до­три­му­ва­лись рів­ної від­сто­ро­нен­но­сті від усіх, у то­му чи­слі від сво­го уря­ду. І ду­маю, що сфор­му­льо­ва­ні у зві­ті оцін­ки пев­ною мі­рою бу­ли не­о­чі­ку­ва­ни­ми для де­яких ту­ре­цьких уря­дов­ців. Во­ни ду­ма­ли, що там си­ту­а­ція кра­ща, ніж те, про що ми їм роз­ка­зу­ва­ли ра­ні­ше. Ду­маю, що де­яким ту­ре­цьким уря­дов­цям хо­ті­лось по­ві­ри­ти в те, що їм на­ві­шу­ють на ву­ха з Мо­скви.

З ін­шо­го бо­ку, цей звіт ма­кси­маль­но стри­ма­ний, не охо­плює всі аспе­кти жит­тє­ді­яль­но­сті у Кри­му, зокре­ма там пра­кти­чно не­має ін­фор­ма­ції що­до си­ту­а­ції з під­при­єм­ни­цтвом, з бі­зне­сом. А там є та­ке жа­хли­ве яви­ще як на­ціо­на­лі­за­ція і про­ста кон­фі­ска­ція вла­сно­сті, як між­на­ро­дних ін­ве­сто­рів, так і укра­їн­ських. По­при те, що цей звіт є ду­же стри­ма­ним і май­же ди­пло­ма­ти­чно ви­три­ма­ним, але він усе одно є шо­ку­ю­чим за сво­ї­ми ви­снов­ка­ми. Як би я пи­сав цей звіт, він був би на­ба­га­то жорс­ткі­шим. А це звіт ту­ре­цьких екс­пер­тів, які там по­бу­ли всьо­го три дні, але во­ни за цей час змо­гли схо­пи­ти тенденції і яви­ща, які є ду­же за­гроз­ли­ви­ми для май­бу­тньо­го крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду та йо­го без­пе­ки.

— Яки­ми є ва­ші очі­ку­ва­н­ня у зв’яз­ку з пе­ре­да­чею Ер­до­га­ном цьо­го зві­ту осо­би­сто Пу­ті­ну?

— Що сто­су­є­ться осо­би­стої пе­ре­да­чі пре­зи­ден­том Ту­реч­чи­ни цьо­го текс­ту Пу­ті­ну. Не ду­маю, що Пу­тін не знає, що від­бу­ва­є­ться в Кри­му, на схо­ді Укра­ї­ни, де за­раз є те­ро­ри­сти, бо­йо­ви­ки, яким до­по­ма­гає Ро­сія. Але в будь-яко­му ви­пад­ку сам факт пе­ре­да­чі та­ко­го до­ку­мен­ту з та­ким змі­стом не мо­же не за­ли­ши­ти­ся зов­сім не по­мі­че­ним з бо­ку Пу­ті­на. Я пе­ред­ба­чаю, на де­кіль­ка мі­ся­ців мо­жли­во від­бу­де­ться де­яке по­сла­бле­н­ня ти­ску ре­пре­сій. Але Пу­тін не спри­ймає на сьо­го­дні жо­дних ні по­пе­ре­джень, ні звер­нень, не на­га­ду­ва­н­ням що­до по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю норм між­на­ро­дно­го пра­ва і в то­му чи­слі що­до прав лю­ди­ни. Про­сто цей до­ку­мент, це вже я ка­жу як істо­рик, ля­же до сто­су ба­га­тьох ін­ших до­ку­мен­тів на сто­лі суд­ді Між­на­ро­дно­го су­ду в Га­а­зі.

Ра­зом з тим я не ду­маю, що крим­ське пи­та­н­ня при­ве­де до роз­ри­ву від­но­син між Ту­реч­чи­ною та Ро­сі­єю. Ні, та­ко­го не бу­де. Але, зна­є­те, кра­пля ка­мінь то­чить. І крим­сько­та­тар­ське пи­та­н­ня в то­му ва­рі­ан­ті як по­ка­зу­ва­лось Пу­ті­ним і в то­му чи­слі під час осо­би­стої зу­стрі­чі з Ер­до­га­ном в їхніх від­но­си­нах акту­а­лі­зу­ва­лось з по­да­чі Ту­реч­чи­ни. І те­пер м’яч на бо­ці Пу­ті­на. Я пе­ред­ба­чаю, що осо­бли­вих ви­снов­ків не бу­де, оскіль­ки не­мо­жли­во ви­рі­ше­н­ня крим­сько­та­тар­сько­го пи­та­н­ня без кар­ди­наль­но­го ви­рі­ше­н­ня всьо­го ком­пле­ксу пи­тань, які при­ве­ли між­на­ро­дну спіль­но­ту до кри­зи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.