На­ві­що Ме­две­дєв їзди­тьдо Кри­му?

МЗС Укра­ї­ни про­те­стує, під­при­єм­ці ди­ву­ю­ться, ко­ри­сту­ва­чі со­цме­реж обу­рю­ю­ться

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ко­стян­тин ОГНЕВИЙ, жур­на­ліст

Гла­ва уря­ду Ро­сії Дми­тро Ме­две­дєв пер­ші три дні цьо­го ти­жня про­вів у Кри­му. По­пе­ре­дній раз він від­ві­ду­вав Крим мен­ше двох мі­ся­ців то­му, 27 кві­тня. Від­чу­тних змін не ста­ло­ся. Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни вже ви­сло­ви­ло про­тест: «Пе­ре­бу­ва­н­ня Дми­тра Ме­две­дє­ва на те­ри­то­рії Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим є від­вер­тою зне­ва­гою з бо­ку ро­сій­ської вла­ди дер­жав­ним су­ве­ре­ні­те­том Укра­ї­ни, свід­че­н­ням по­ру­ше­н­ня з бо­ку Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Ста­ту­ту ООН, прин­ци­пів і норм між­на­ро­дно­го пра­ва, сві­до­мо­го ігно­ру­ва­н­ня ці­єю кра­ї­ною сво­їх між­на­ро­дних зо­бов’язань». Крим­ча­ни го­во­рять, що й цьо­го ра­зу, якщо обме­жи­ти­ся ді­ло­вою ча­сти­ною по­їзд­ки, Ме­две­дє­ву ви­ста­чи­ло бі по­ло­ви­ни дня. Але хто ж із за­ду­шли­вої Мо­скви в черв­ні їздить до Кри­му на один день?

На дум­ку Ві­та­лія Пор­тни­ко­ва, «ці ін­спе­кцій­ні по­їзд­ки мо­гли б, зві­сно, ви­гля­да­ти гу­мо­ри­сти­чно, як­би за ни­ми не хо­ва­ло­ся го­лов­не — са­мо­впев­не­на хо­да са­мо­вдо­во­ле­но­го оку­пан­та, що вкрав у лю­дей май­бу­тнє й ви­ма­гає за­галь­ної ра­до­сті. Ме­две­дєв, зві­сно, ви­гля­дає — і, мо­жли­во, хо­че ви­гля­да­ти — ка­ри­ка­тур­но. Але я не став би за­бу­ва­ти, що пе­ред на­ми не пер­со­наж з ко­мі­ксу, а жор­сто­кий і оба­чли­вий по­лі­тик, який по­чав спов­за­н­ня Ро­сії до то­го са­мо­го кур­су, що здо­був оста­то­чне оформ­ле­н­ня пі­сля по­вер­не­н­ня в Кремль Пу­ті­на й на­па­ду на Укра­ї­ну».

І ко­ли в не­ді­лю бу­ло ого­ло­ше­но про но­вий при­їзд Ме­две­дє­ва, крим­ча­ни мір­ку­ва­ли, ку­ди ж він по­їде? Бу­ли при­пу­ще­н­ня, що він від­ві­дає го­тель «Ял­та», де якраз від­бу­ва­є­ться Все­ро­сій­ська кон­фе­рен­ція з похо­рон­ної спра­ви, де де­мон­стру­ю­ться тру­ни, зро­бле­ні за остан­нім сло­вом те­хні­ки й но­ві ме­то­ди­ки по­хо­ва­н­ня. Як за­явив на кон­фе­рен­ції «мі­ністр ЖКГ» Кри­му Оле­ксандр Жда­нов, «Крим обра­но пі­ло­тним ре­гіо­ном, у яко­му впро­ва­дять но­вий за­кон Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції «Про похо­рон­ну спра­ву й по­хо­ва­н­ня». До ре­чі, там йде­ться про те, що нор­ми пло­щі по­хо­ва­н­ня бу­дуть змен­ше­ні з га­ран­то­ва­них 4 до 3 кв. м. Окрім то­го, за­кон ви­клю­ча­ти­ме ро­дин­ну фор­му по­хо­ва­н­ня, вста­нов­лює дер­жав­ну мо­но­по­лію. Крим­ська вла­да не те що не дає зем­лі крим­ським та­та­рам, а й на­віть мрію де­яких крим­чан «по­мер­ти в Ро­сії» жорс­тко обме­жи­ла в зем­лі.

Але Ме­две­дєв обрав ве­се­лі­шу про­гра­му. Він від­ві­дав у Се­ва­сто­по­лі сіль­сько­го­спо­дар­ський ви­ро­бни­чий ко­опе­ра­тив «Тер­ру­ар» і кон­ди­тер­ську.

Мо­ро­зи­во й чай да­ли Ме­две­дє­ву ма­те­рі­ал для про­ве­де­н­ня в Ял­ті на­ра­ди з пи­тань роз­ви­тку ма­ло­го бі­зне­су. Він роз­по­вів, що «за­твер­див но­ву ре­да­кцію Фе­де­раль­ної ці­льо­вої про­гра­ми роз­ви­тку Кри­му й Се­ва­сто­по­ля до 2020 ро­ку, по­ві­до­мив, що су­ма дер­жін­ве­сти­цій до Кри­му збіль­ше­на до 708 млрд руб. — це на 30 млрд рублів біль­ше ра­ні­ше за­твер­дже­ної. Про­те, «пря­ник» не по­ді­яв. Під­при­єм­ці лю­ди до­свід­че­ні й ро­зу­мі­ють, що ре­аль­но ця на­дбав­ка всьо­го ли­ше вір­ту­аль­на, оскіль­ки ФЦП роз­ра­хо­ва­на на 5 ро­ків, гро­ші да­дуть не за­раз і не­ві­до­мо ко­му, а за 5 ро­ків усе мо­же змі­ни­ти­ся, адже ФЦП уже ско­ро­чу­ва­ла­ся три ра­зи, а збіль­ше­на, та й те сим­во­лі­чно, тіль­ки раз.

Учо­ра Дми­тро Ме­две­дєв брав участь в «уро­чи­сто­стях», при­свя­че­них 90-річ­чю ане­ксо­ва­но­го МДЦ «Артек». Як ві­до­мо, «ра­дмін» Кри­му не­за­кон­но пе­ре­дав у фе­де­раль­ну вла­сність Ро­сії май­но ди­тя­чо­го та­бо­ру «Артек» у бе­ре­зні 2015 ро­ку. Про­ку­ра­ту­ра АРК при Ген­про­ку­ра­ту­рі Укра­ї­ни від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом йо­го «на­ціо­на­лі­за­ції». В Укра­ї­ні ж Держ­під­при­єм­ство «Між­на­ро­дний ди­тя­чий центр «Артек» цьо­го лі­та від­нов­лює свою ро­бо­ту в Ки­їв­ській обла­сті й по­ки роз­мі­щу­ва­ти­ме­ться в санаторії «Пу­ща-Озер­на».

Ме­две­дєв у Кри­му, як пра­ви­ло, де­мон­струє уда­ва­ну ві­двер­тість і до­сту­пність, хо­ча на­справ­ді ре­аль­но­го до­сту­пу до прем’єра РФ крим­ча­ни не ма­ють. Дов­ко­ла гла­ви ро­сій­сько­го уря­ду, дво­хтрьох мі­ні­стрів і «гла­ви Кри­му» вста­нов­ле­но кіль­ка кі­лець охо­ро­ни, яка не про­пу­скає ні­ко­го. У зв’яз­ку з цим крим­ча­ни збіль­ши­ли кіль­кість по­стів на сай­тах, у «Фейс­бу­ці» й Instagram, на­ма­га­ю­ться за до­по­мо­гою со­цме­реж до­не­сти до прем’єра пи­та­н­ня, що їх най­біль­ше хви­лю­ють. У ці­ло­му там уже на­ко­пи­чи­ло­ся по­над 500 за­ува­жень! На­при­клад, ко­ри­сту­вач Юрій Шев­чен­ко за­зна­чає, що «Крим пе­ре­тво­рю­є­ться на пу­сте­лю без во­ди й без ту­ри­стів з Укра­ї­ни». «Про який роз­ви­ток бі­зне­су в Кри­му йде­ться? Га­сла схо­жі біль­шою мі­рою на ра­дян­ський по­пу­лізм!!! Без дру­жби з Укра­ї­ною Крим не мо­же роз­ви­ва­ти­ся, й це так. Тре­ба все на­зи­ва­ти сво­ї­ми іме­на­ми. Кра­ще дру­жіть з Укра­ї­ною і поважайте Укра­ї­ну. Укра­ї­на че­кає ви­во­ду до Ро­сії вій­сько­вої те­хні­ки ра­зом з бо­йо­ви­ка­ми «ДНР» і «ЛНР» з те­ри­то­рії укра­їн­сько­го Дон­ба­су!» — ра­дить ко­ри­сту­вач гла­ві уря­ду РФ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.