На Лу­ган­щи­ні три­ва­ють на­вча­н­ня ар­ти­ле­ри­стів

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ще На­по­ле­он на­зи­вав ар­ти­ле­рію бо­гом вій­ни. Дій­сно, по­при те, що но­ві вій­ни ви­ма­га­ють і но­во­го те­хні­чно­го осна­ще­н­ня, кла­си­ка озбро­є­н­ня не втра­чає ва­гу. Ар­ти­ле­рій­ські си­сте­ми ка­лі­бром по­над 100 мі­лі­ме­трів від­ве­де­но від лі­нії зі­ткне­н­ня на вста­нов­ле­ні від­ста­ні згі­дно із Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми. Тим не мен­ше в Укра­ї­ні по­стій­но три­ва­ють на­вча­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням гар­мат. Так на Лу­ган­щи­ні одна з ар­ти­ле­рій­ських бри­гад сил АТО про­ве­ла пра­кти­чне за­ня­т­тя із ви­хо­ду в ра­йон роз­гор­та­н­ня та управ­лі­н­ня во­гнем ба­та­реї.

Основ­ною ме­тою за­ня­т­тя бу­ло відпрацювати з осо­бо­вим скла­дом дії з роз­гор­та­н­ня та згор­та­н­ня ар­ти­ле­рій­ських си­стем із по­хі­дно­го по­ло­же­н­ня у бо­йо­ве, а та­кож на­ве­де­н­ня на рі­зні ти­пи ці­лей. Ко­ман­дир ба­та­реї стар­ший лей­те­нант Ро­ман Д. за­зна­чив: «Для то­го, що­бв­кла­сти­ся у нор­ма­тив і вча­сно ви­йти у вка­за­ний ра­йон, ма­кси­маль­но швид­ко при­ве­сти гар­ма­ти у бо­йо­ве по­ло­же­н­ня та вра­зи­ти вка­за­ні ці­лі, бо­йо­ві роз­ра­хун­ки по­вин­ні відпрацювати ці дії не один де­ся­ток ра­зів». У ва­жли­во­сті тер­мі­но­во­сті роз- гор­та­н­ня актив­ної си­ли мо­жна бу­ло пе­ре­ко­на­тись зокре­ма на при­кла­дні не­дав­ніх по­дій у Мар’їн­ці, ко­ли опе­ра­тив­ність ма­нев­ру по по­вер­не­н­ня озбро­є­н­ня для від­би­т­тя на­па­ду і звіль­не­н­ня мі­ста вря­ту­ва­ла си­ту­а­цію.

Се­ред вій­сько­во­слу­жбов­ців як і бій­ці із до­сві­дом так і не­що­дав­но мо­бі­лі­зо­ва­ні. Де­я­кі з них, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи вла­сні ін­же­нер­ні зна­н­ня, на­віть про­по­ну­ють вдо­ско­на­ле­н­ня у те­хні­чно­му об­слу­го­ву­ван­ні «Гі­а­цин­та».

ФО­ТО З САЙ­ТА MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.