Кон­курс чи при­зна­че­н­ня?

Сьо­го­дні Ра­да по­вин­на ви­зна­чи­ти­ся, як оби­ра­ти ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Упар­ла­мент­сько­му ко­мі­те­ті з пи­тань за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті очі­ку­є­ться «га­ря­че» за­сі­да­н­ня. Сьо­го­дні він має за­твер­ди­ти під­го­тов­ле­ний до дру­го­го чи­та­н­ня за­ко­но­про­ект № 2667, який вно­сить змі­ни до про­це­ду­ри при­зна­че­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ген­про­ку­ро­ра. Якщо до­ку­мент швид­ко по­го­дять, йо­го по­ба­чить у се­сій­ній за­лі вже на­віть сьо­го­дні. Утім, якщо обго­во­ре­н­ня за­тя­гне­ться, то роз­гляд пе­ре­не­суть на зав­тра. Як по­ві­до­ми­ли «Дню» де­пу­та­ти від­по­від­но­го ко­мі­те­ту, го­ло­су­ва­н­ня за цей до­ку­мент має від­бу­ти­ся са­ме цьо­го ти­жня. Йо­го ухва­ле­н­ня — одна з ви­мог МВФ для на­да­н­ня дру­го­го тран­шу кре­ди­ту.

Дов­ко­ла при­зна­че­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ген­про­ку­ро­ра на­ра­зі роз­гор­ну­ла­ся справ­жня бо­роть­ба. З одно­го бо­ку про­ти­сто­я­н­ня — укра­їн­ські гро­мад­ські акти­ві­сти та між­на­ро­дні кре­ди­то­ри Укра­ї­ни (МВФ, СБ), які на­по­ля­га­ють на ма­кси­маль­ній са­мо­стій­но­сті цьо­го ор­га­ну. З дру­го­го — Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та, яка б хо­ті­ла збе­рег­ти за­кла­де­ний у за­ко­но­про­е­кті ме­ха­нізм впли­ву на при­зна­че­н­ня цьо­го про­ку­ро­ра. Оскіль­ки го­ло­ву На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни (НАБУ) обра­ли на про­зо­ро­му кон­кур­сі, то ціл­ком зро­зумі­ло, чо­му по­ча­ла­ся бо­роть­ба за «сво­го» ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ген­про­ку­ро­ра. Адже са­ме за ним бу­де остан­нє слово, про­ти ко­го з «вер­хів­ки » по­чи­на­ти слід­ство, він ви­да­ва­ти­ме до­звіл слід­чим Бю­ро на арешт май­на пі­до­зрю­ва­них, на про­слу­хо­ву­ва­н­ня їхніх те­ле­фо­нів і пред­став­ля­ти­ме ін­те­ре­си НАБУ в су­ді.

«Згі­дно із за­ко­ном, про­це­су­аль­не ке­рів­ни­цтво над усі­ма слід­чи­ми ді­я­ми НАБУ здій­сню­ва­ти­ме спе­ці­а­лі­зо­ва­на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра. Пред­став­ле­н­ня дер­жав­но­го обви­ну­ва­че­н­ня по всіх спра­вах Бю­ро в су­ді та­кож про­во­ди­ти­ме­ться про­ку­ро­ром са­ме ці­єї ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри. Якщо ці спе­ці­аль­ні про­ку­ро­ри бу­дуть за­ле­жни­ми від ке­рів­ни­ка, при­зна­че­но­го чи то тіль­ки Пре­зи­ден­том, чи прем’ єром, чи ін­шою по­лі­ти­чною фі­гу­рою, це ро­бить спе­ці­аль­ну про­ку­ра­ту­ру по­лі­ти­чно за­ле­жною, а то­му ке­ро­ва­ною, а че­рез неї — по­лі­ти­чно ке­ро­ва­ним усе Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро», — по­яснює ри­зик го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції» Ві­та­лій Ша­бу­нін. Тож на­ра­зі ду­же ва­жли­во, ка­же він, не допу­сти­ти обра­н­ня «ки­шень­ко­во­го» ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра. А цьо­го ду­же хо­чуть у вла­ді, до­дає Ша­бу­нін, от­же, на­ма­га­ю­ться про­ве­сти від­по­від­ні за­ко­но­дав­чі змі­ни.

Клю­чо­ве пи­та­н­ня — про­це­ду­ра при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ка спец­про­ку­ра­ту­ри, який фор­му­ва­ти­ме всю вер­ти­каль цьо­го ор­га­ну. Є два ва­рі­ан­ти. Пер­ший за­пи­са­ний у прийня­то­му в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­е­кті: по п’ ять осі­бвід Ген­про­ку­ро­ра та пар­ла­мен­ту. Це ду­же по­га­но, бо Ген­про­ку­рор — ло­яль­ний до Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, який йо­го, вла­сне, й по­да­вав на при­зна­че­н­ня в Ра­ду, по­яснює Ша­бу­нін. Якщо вра­ху­ва­ти ще й біль­шість про­пре­зи­дент­ської си­ли в пар­ла­мен­ті, то за га­ран­том бу­де ще одна лю­ди­на в цю ко­мі­сію, тоб­то ра­зом — мі­ні­мум шість осіб, і це біль­шість, по­яснює «Дню» Ша­бу­нін. « Як тіль­ки ми ма­ти­ме­мо шість на чо­ти­ри, то це озна­ча­ти­ме, що По­ро­шен­ко контролюватиме цю ко­мі­сію. А це вже бу­де не кон­курс, а при­зна­че­н­ня», — уто­чнює го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції».

Не­без­пе­ка та­ко­го сце­на­рію, за сло­ва­ми екс­пер­та, в то­му, що са­ме ке­рів­ник спе­ці­аль­ної про­ку­ра­ту­ри мо­же «за­ва­ли­ти» бу­дья­ке слід­ство НАБУ, бо про­ку­рор­ський на­гляд над усі­ма, без ви­ня­тку, слід­чи­ми ді­я­ми в спра­вах Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро бу­де у ві­дан­ні са­ме ці­єї про­ку­ра­ту­ри. Пред­став­ле­н­ня ціл­ком і пов­ні­стю всіх справ у су­ді та­кож здій­сню­ва­ти­ся цим про­ку­ро­ром.

Як по­яснює Ві­та­лій Ша­бу­нін, в іде­а­лі ма­ло бб ути іна­кше: п’ять осіб­при­зна­чає Ра­да про­ку­ро­рів (але її ще не ство­ре­но). А, згі­дно з умо­ва­ми цьо­го за­ко­но­про­е­кту, до­ки не­має Ра­ди, це пра­во пе­ре­хо­дить до Ген­про­ку­ро­ра. От­же, ка­жуть акти­ві­сти, тре­ба шу­ка­ти ін­ший ва­рі­ант і про­по­ну­ють свою фор­му­лу для обра­н­ня уча­сни­ків конкурсної ко­мі­сії з об- ра­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ген­про­ку­ро­ра: три осо­би — від Ген­про­ку­ро­ра і се­ме­ро — від пар­ла­мен­ту. Оскіль­ки Ра­да скла­да­є­ться з п’яти рі­зних по­лі­ти­чних сил, то шан­си га­ран­та на «зо­ло­ту» акцію в ко­мі­сії різ­ко змен­шу­ю­ться.

Під­три­мує остан­ню іні­ці­а­ти­ву й на­ро­дний де­пу­тат Ві­ктор Чу­мак, який по­да­вав­ся на го­ло­ву НАБУ. «П’ять на п’ять не мо­же бу­ти, бо це при­зве­де до пов­но­го кон­тро­лю з бо­ку Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. Якщо не змі­ни­ти цей під­хід, з’яви­ться си­сте­ма, ще більш жорс­тка, аніж бу­ла при Яну­ко­ви­чу», — вва­жає він.

За який із ва­рі­ан­тів про­го­ло­су­ють сьо­го­дні де­пу­та­ти й чи зна­йду­ться за «ком­про­мі­сний» ва­рі­ант 226 го­ло­сів, щоб­про­ве­сти до­пра­цьо­ва­ний за­кон в ці­ло­му? На дум­ку Шабуніна, є зна­чні шан­си успі­шно прой­ти про­філь­ний пар­ла­мент­ський ко­мі­тет. «Я ві­рю в аде­ква­тність Ан­дрія Ко­жем’які­на (го­ло­ва ко­мі­те­ту. — Авт.). Що­до го­ло­су­ва­н­ня в за­лі, то тут по­зи­ція фра­кції БПП зро­зумі­ла — їхній ін­те­рес у цьо­му за­ко­но­про­е­кті — за­ли­ши­ти все так, як є. Сто­сов­но ін­ших фра­кцій — на­вряд чи, бо в та­ко­му ра­зі во­ни від­да­ють Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро під пов­ний кон­троль Пре­зи­ден­то­ві», — про­гно­зує він.

Си­ту­а­ція з при­зна­че­н­ням цьо­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ген­про­ку­ро­ра — на­справ­ді по­ка­зо­ва, го­во­рить «Дню» го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції Єгор Со­бо­лєв. Йо­го ма­ли б при­зна­чи­ти ще в кві­тні, ко­ли ухва­ли­ли від­по­від­ний за­ко­но­про­ект, по­яснює нар­деп. Однак з ве­сни про­пре­зи­дент­ська по­лі­ти­чна си­ла в осо­бі Юрія Лу­цен­ка по­стій­но іні­ці­ю­ва­ла пе­ре­гляд про­це­ду­ри йо­го при­зна­че­н­ня. Со­бо­лєв вва­жає, що «спро­ба по­ста­ви­ти під кон­троль ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­ку­ра­ту­ру, а че­рез неї Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро» є ли­ше ча­сти­ною зна­чно біль­шо­го пла­ну. Вла­ду сьо­го­дні, про­дов­жує він, ду­же лякає пер­спе­кти­ва по­яви двох справ­ді не­за­ле­жних ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів: НАБУ, акти­ко- ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра та На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції ( НАПЗК) при КМУ.

« Одно­ча­сно зі спро­бою пе­ре­пи­са­ти за­кон про не­за­ле­жну ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­ку­ра­ту­ру аналогічний про­цес (тіль­ки хи­трі­ший) від­бу­ва­є­ться з на­ма­га­н­ням по­ста­ви­ти під кон­троль уря­ду НАПЗК. Якщо в пи­тан­ні про­ку­ра­ту­ри клю­чо­ву роль ві­ді­грає Пре­зи­дент, то в аген­ції — прем’ єр... » — роз­по­від­ає Со­бо­лєв.

На­га­да­є­мо, в по­пе­ре­дніх но­ме­рах «День» пи­сав про обу­ре­н­ня гро­мад­сько­сті тим, як Ка­бмін про­вів кон­курс з до­бо­ру чле­нів конкурсної ко­мі­сії, яка доби­ра­ти­ме кан­ди­да­тів на ро­бо­ту в цій аген­ції. «Уряд шви­день­ко ство­рив « ки­шень­ко­ву » гро­мад­ськість, про яку на­віть ми не зна­ли. І при­зна­чив по­ло­ви­ну з цих лю­дей до скла­ду конкурсної ко­мі­сії», — на­га­дує Со­бо­лєв. Ці­ка­во, ве­де да­лі він, що пі­сля де­таль­но­го роз­гля­ду вклю­че­них кан­ди­да­тур гро­мад­ські акти­ві­сти з’ясу­ва­ли, що це пов’яза­ні між со­бою осо­би. От­же, ан­ти­ко­ру­пцій­на спіль­но­та по­да­ла су­до­вий по­зов до КМУ, що­бви­зна­ти не­за­кон­ни­ми ре­зуль­та­ти цьо­го го­ло­су­ва­н­ня.

Про­те це не за­ва­ди­ло но­во­бра­ним чле­нам ко­мі­сії зі­бра­ти­ся на своє пер­ше за­сі­да­н­ня, ка­же Со­бо­лєв. Го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції на­го­ло­шує, що від­сто­ю­ва­н­ня по­зи­цій із не­за­ле­жно­сті ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри та На­ца­ген­ства із за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції — два принципово ва­жли­ві мо­мен­ти, бо їхня по­ява — остан­ні два фор­по­сти для по­до­ла­н­ня ко­ру­пції в чи­нов­ни­цьких еше­ло­нах вла­ди. Там це до­бре ро­зу­мі­ють, то­му — про­ти­сто­ять, пе­ре­ко­на­ний він. «У нас не­має пов­но­цін­них пра­во­охо­рон­них та ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів. Це все — сти­му­ля­то­ри, які ство­рю­ють і очо­лю­ють ко­ру­пцію. Істо­рія з Клю­є­вим під­твер­джує це...» — під­су­мо­вує Со­бо­лєв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.