«Бу­ри­ти про­сто»? Ні, тре­ба про­сто бу­ри­ти

Екс­перт: До­брі на­мі­ри Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля від­мо­ви­ти­ся від ім­пор­ту га­зу не під­крі­пле­ні ре­сур­са­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Гла­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин, який під­три­мує, як він не­що­дав­но ви­знав, « офі­цій­но- про­фе­сій­ні » сто­сун­ки з ро­сій­ським олі­гар­хом Ко­стян­ти­ном Гри­го­ри­ши­ним, на дум­ку де­яких екс­пер­тів, один з най­імо­вір­ні­ших кан­ди­да­тів на ви­хід з уря­ду. Чи не то­му, що­бу­три­ма­ти­ся в крі­слі, що хи­та­є­ться під ним, він не­зрід­ка до­зво­ляє со­бі за­яви, як то ка­жуть, на ме­жі фо­лу? Так, ми­ну­лої су­бо­ти в ефі­рі одно­го з те­ле­ка­на­лів він по­обі­цяв збіль­ши­ти ви­до­бу­ток га­зу на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

При­ріст бу­де на­стіль­ки зна­чним, що че­рез три- чо­ти­ри ро­ки, за сло­ва­ми мі­ні­стра, на­ша кра­ї­на змо­же від­мо­ви­ти­ся від ку­пів­лі га­зу як у Ро­сії, так і у Єв­ро­пи. «Бу­ри­ти до­сить про­сто, оскіль­ки ра­йо­ни за­без­пе­че­ні тру­бо­про­во­да­ми, — ска­зав він. — Я впев­не­ний, що іно­зем­ні ін­ве­сто­ри го­то­ві сю­ди при­йти. Ми мо­же­мо зба­лан­су­ва­ти си­ту­а­цію з га­зом, на­ро­щу­ю­чи вла­сний ви­до­бу­ток і змен­шу­ю­чи в істо­тно­му об­ся­зі спо­жи­ва­н­ня».

Що­до ін­ве­сто­рів та­кий па­саж ціл­ком зро­зумі­лий: упев­не­ність мі­ні­стра мо­же пе­ре­да­ти­ся та­кож і їм. До­бре бу­ло б! Що­до ча­сти­ни спо­жи­ва­н­ня Дем­чи­шин теж, без­умов­но, пра­вий: від­по­від­ний до­свід у цій спра­ві у нас уже є. Що­прав­да, по­ки еко­но­мію га­зу отри­ма­но зде­біль­шо­го за ра­ху­нок про­ми­сло­во­сті, то­ді як жи­тло­во-ко­му­наль­на сфе­ра за­ли­ша­є­ться на то­му ж пер­ві­сно­му рів­ні. Але що бу­де, якщо в кра­ї­ні не­спо­ді­ва­но за­па­нує мир і у ви­ро­бни­цтва від­кри­є­ться дру­ге ди­ха­н­ня? Чи бу­де то­ді Дем­чи­шин го­то­вий зня­ти лі­мі­ти, чин­ні сьо­го­дні, на це па­ли­во? Якщо су­ди­ти з на­ве­де­ної за­яви, то не мо­жна ви­клю­чи­ти, що мі­ністр уже знає по­зи­тив­ну від­по­відь на це за­пи­та­н­ня.

У кві­тні цьо­го ро­ку « На­фто­газ Укра­ї­ни » під­пи­сав з ві­ді­бра­ною на від­по­від­но­му кон­кур­сі американською RyderScottCom-pany, яку на­зи­ва­ють одні­єю з про­від­них сві­то­вих ком­па­ній у цій сфе­рі, до­го­вір на оцін­ку ре­зер­вів ( за­па­сів/ ре­сур­сів) ву­гле­во­днів гру­пи ком­па­ній, що вхо­дять до НАК, зокре­ма « Чор-но­мор­на­фто­га­зу». Звіт про ви­ко­на­ну ро­бо­ту очі­ку­є­ться вже в ли­пні. Су­дя­чи з тем­пів, йде­ться всьо­го ли­ше про своє­рі­дну ін­вен­та­ри­за­цію. Ні­яких но­вих ро­до­вищ RyderScott на блю­де­чку ні­ко­му не при­не­се. Але не мо­жна ви­клю­чи­ти, що аме­ри­кан­ські фа­хів­ці зро­блять нам якийсь ін­ший при­єм­ний сюр­приз, про який уже по­спі­ши­ли по­ві­до­ми­ти мі­ні­стра.

На­га­да­є­мо, що згі­дно з ме­мо­ран­ду­мом укра­їн­ської вла­ди Між­на­ро­дно­му ва­лю­тно­му фон­ду від лю­то­го 2015 ро­ку, до 30 черв­ня має бу­ти про­ве­де­но та­кож не­за­ле­жний ау­дит усі­єї де­бі­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті « На­фто­га­зу » для ви­яв­ле­н­ня боржників, ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру від­по­від­ної за­бор­го­ва­но­сті, а та­кож при­чин, що ле­жать в її осно­ві. Мо­жна не сум­ні­ва­ти­ся, що гар­на оцін­ка за­па­сів істо­тно під­ви­щить імідж га­зо­во­го мо­но­по­лі­ста, що не­аби­як по­хи­тнув­ся, й спри­я­ти­ме кра­щій йо­го кре­ди­то­спро­мо­жно­сті. І са­ме но­ві кре­ди­ти, за ра­ху­нок яких мо­жна бу­де від­ре­мон­ту­ва­ти ста­рі й ку­пи­ти но­ві бу­ро­ві верстати, до­зво­лять, як, ймо­вір­но, роз­ра­хо­вує Дем­чи­шин, на­ро­сти­ти ви­до­бу­ток та­ки­ми швид­ки­ми тем­па­ми.

Тим ча­сом, усьо­го за два дні до дем­чи­шин­сько­го « бу­ри­ти до­сить про­сто » ві­дбу­ли­ся пар­ла­мент­ські слу­ха­н­ня на ана­ло­гі­чну те­му. Ви­сту­па­ю­чи на них, Оле­ксій Нестеренко — го­лов­ний ін­же­нер ПАТ « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня » ( 75% за­галь­но­го ви­до­бу­тку га­зу в кра­ї­ні) за­явив, що 2015 ро­ку ком­па­нія про­гно­зує зни­же­н­ня ви­до­бу­тку природного га­зу на 3%, або при­бли­зно на 400 міль­йо­нів кубометрів. План ком­па­нії пе­ред­ба­чає до­бу­ти цьо­го ро­ку близь­ко 14,7 мі­льяр­да кубометрів про­ти 15,1 мі­льяр­да 2013 і 2014 ро­ку.

Звер­та­ю­чись до на­ро­дних де­пу­та­тів, го­лов­ний ін­же­нер та­кож під­кре­слив, що не­до­ста­тнє фі­нан­су­ва­н­ня й про­бле­ми зі спец­до­зво­ла­ми на гео­ло­гі­чне вив­че­н­ня при­зве­ли до то­го, що при­ріст за­па­сів га­зу ком­па­нії ми­ну­ло­го ро­ку був втри­чі ниж­чим за об­ся­ги ви­до­бу­тку. Тоб­то роз­ві­ду­валь­не бу­рі­н­ня на ро­до­ви­щах ду­же від­ста­ва­ло, ре­зуль­та­том чо­го ста­ло при­ско­ре­не ви­чер­па­н­ня за­па­сів. За йо­го сло­ва­ми, для ви­хо­ду на що­рі­чний при­ріст за­па­сів в об­ся­зі 18- 20 мі­льяр­дів кубометрів ком­па­нії не­об­хі­дно вдві­чі збіль­ши­ти об­ся­ги роз­ві­ду­валь­но­го бу­рі­н­ня, а для цьо­го ма­ти в ці­ні не­об­хі­дну ін­ве­сти­цій­ну скла­до­ву й отри­му­ва­ти у пів­то­ра ра­зу біль­ше спец­до­зво­лів. Не­об­хі­дний об­сяг ін­ве­сти­цій у ви­до­бу­ток Нестеренко оці­нює в 7- 8 мі­льяр­дів гри­вень на рік.

На слу­ха­н­нях бу­ли пред­став­ле­ні да­ні «На­фто­га­зу» про ре­аль­ний при­ріст роз­ві­да­них за­па­сів природного га­зу в Укра­ї­ні. 2012 ро­ку цей по­ка­зник ста­но­вив 22 мі­льяр­ди кубометрів при ви­до­бу­тку 23,7 мі­льяр­да, 2013 ро­ку — 13,7 мі­льяр­да кубометрів про­ти 24,5 мі­льяр­да, а 2014 ро­ку — 6,85 мі­льяр­да кубометрів про­ти 23 мі­льяр­дів ви­до­бу­тку. Оче­ви­дним є еле­мен­тар­не про­їда­н­ня за­па­сів при ста­гна­ції ви­до­бу­тку. Шко­да, що на та­кий ви­па­док за­ко­но­да­вець не пе­ред­ба­чив осо­бли­вої стат­ті в Кри­мі­наль­но­му ко­де­ксі.

А по­вер­та­ю­чись до те­ми про мо­жли­вість пов­ної від­мо­ви від ім­пор­ту га­зу, за­зна­чи­мо (і це, як нам зда­є­ться, мав би ро­зу­мі­ти на­віть ви­пу­скник шко­ли), що на­ро­щу­ва­ти, при­чо­му різ­ко, ви­до­бу­ток мо­жна ли­ше то­ді, ко­ли є ве­ли­кі роз­ві­да­ні за­па­си. А для цьо­го тре­ба про­сто бу­ри­ти: спо­ча­тку ро­зві­ду­валь­ні, а по­тім і екс­плу­а­та­цій­ні свер­дло­ви­ни. І чим біль­ше, тим кра­ще, що­бза­па­си істо­тно ви­пе­ре­джа­ли ви­до­бу­ток.

— За на­яв­но­сті до­ста­тніх ре­сур­сів і си­стем­ної ро­бо­ти уря­ду за­яв­ле­ні Дем­чи­ши­ним тер­мі­ни ціл­ком дося­жні. Але пра­кти­ка дій на­шої ви­ко­нав­чої вла­ди, її пра­гне­н­ня ви­да­ва­ти ба­жа­не за дій­сне спро­сто­ву­ють ба­га­то за­яв. Суть не в то­му, що ми не змо­же­мо від­мо­ви­ти­ся. Річ у то­му, що для цьо­го тре­ба по­слі­дов­но ре­а­лі­зо­ву­ва­ти по­ло­же­н­ня двох про­е­ктів Енер­ге­ти­чних стра­те­гій, що існу­ють у кра­ї­ні. За­мість то­го, що­боб ’ єд­на­ти їх в один до­ку­мент, за­ли­ши­ли два про­е­кти — так зва­ну Стра­те­гію- 2020, роз­ро­бле­ну Цен­тром Ра­зум­ко­ва, і Стра­те­гію-2035, ство­ре­ну в На­ціо­наль­но­му ін­сти­ту­ті стра­те­гі­чних до­слі­джень. У них за­про­по­но­ва­ні за­хо­ди, що до­зво­ля­ють ско­ро­ти­ти енер­го­за­ле­жність, зокре­ма що­до га­зу. Але ці за­хо­ди без від­по­від­них ре­сур­сів не ре­а­лі­зу­ва­ти. Так, для збіль­ше­н­ня ві­тчи­зня­но­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня не­об­хі­дно що­рік ви­ді­ля­ти в п’ять ра­зів біль­ше ко­штів, ніж за­раз. Та­ких ко­штів у дер­жа­ви сьо­го­дні, зві­сно, не­має. А для зни­же­н­ня га­зо­єм­но­сті укра­їн­ської еко­но­мі­ки не­об­хі­дна мо­дер­ні­за­ція. Але для неї не­має не­об­хі­дних сти­му­лів. Я вва­жаю, що єди­ним ді­є­вим мо­ти­ва­то­ром для зни­же­н­ня енер­го­за­ле­жно­сті є під­ви­ще­н­ня та­ри­фів. Але й це не розв’язує про­блем, що ро­ка­ми на­ко­пи­чу­ва­ли­ся в цій сфе­рі. А за­яв­ля­ти мо­жна, зві­сно, що зав­го­дно. Тіль­ки спо­ча­тку до­бре бу­ло б ма­ти ре­аль­ний, дося­жний, ви­мі­рю­ва­ний і по­го­дже­ний з гро­мад­ські­стю план дій.

Ген­на­дій РЯБЦЕВ, про­фе­сор На­ціо­наль­ної ака­де­мії дер­жав­но­го управ­лі­н­ня при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни, член гро­мад­ської ра­ди Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.