«ВВП зро­сте на 2%, а до­лар по­до­рож­чає до 22,5 грив­ні»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Учо­ра в пар­ла­мен­ті мі­ністр фі­нан­сів На­та­лія Яре­сько пред­став­ля­ла де­пу­та­там Бю­дже­тну ре­зо­лю­цію на 2016 рік. Від­так, за її сло­ва­ми, мі­ні­стер­ство роз­ра­хо­вує, що на­сту­пно­го ро­ку «ін­декс спо­жив­чих цін ста­но­ви­ти­ме 5%, а ін­декс цін ви­ро­бни­ків — близь­ко 12%, обмін­ний курс грив­ні до до­ла­ра 22,5», пе­ре­дає УНН. Окрім цьо­го, пе­ре­ко­на­на Яре­сько, ма­кси­маль­ний роз­мір де­фі­ци­ту бю­дже­ту на рів­ні 3% від ВВП.

Се­ред ін­ших про­гно­зів мі­ні­стра — па­ді­н­ня еко­но­мі­ки до кін­ця ро­ку на 9%, що від­по­від­а­ти­ме про­гно­зам від між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ін­сти­ту­тів. «Ду­же скла­дно щось про­гно­зу­ва­ти. Але нам да­ють про­гно­зи ЄБРР, Сві­то­вий банк, зокре­ма, близь­ко 9%. Де­хто го­во­рить на­віть про 9,5%», — ска­за­ла мі­ністр. Во­дно­час, за­зна­чи­ла во­на, уряд не змо­же ін­де­ксу­ва­ти до­хо­ди на­се­ле­н­ня аж до 1 гру­дня. Са­ме до цьо­го ча­су Ка­бмін по­ви­нен ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня із ре­стру­кту­ри­за­ці­єю зов­ні­шніх бор­гів Укра­ї­ни.

При цьо­му На­та­лія Яре­сько на­го­ло­си­ла, що ре­а­лі­за­ція Стра­те­гії Пре­зи­ден­та до 2020 ро­ку має за­кла­сти осно­ви для еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.