Ми­тни­цю хо­чу­тьвід­да­ти в... лі­зинг

Екс­перт: «Щоб­поб оро­ти ко­ру­пцію на «кор­до­ні», за­лу­че­н­ня іно­зем­них управ­лін­ців — не­до­ста­тньо»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Ро­та­ція ке­рів­ни­цтва укра­їн­ської ми­тної слу­жби три­ває. Тіль­ки якщо ра­ні­ше во­на обме­жу­ва­ла­ся змі­ною очіль­ни­ків окре­мих ор­га­нів, як на­при­клад, звіль­не­н­ня го­ло­ви Оде­ської ми­тни­ці, то те­пер до управ­лі­н­ня укра­їн­ським кор­до­ном мо­жуть за­лу­чи­ти ще й іно­зем­ні ком­па­нії.

Як за­явив у по­не­ді­лок лі­дер фра­кції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк, бри­тан­ська ком­па­нія за­ці­ка­ви­ла­ся іде­єю отри­ма­ти в управ­лі­н­ня укра­їн­ську ми­тни­цю. «Бу­ла про­по­зи­ція від­да­ти ми­тни­цю під кон­троль або ау­тсорс на пів­то­ра ро­ки ау­тсор­син­го­вим ком­па­ні­ям Ні­меч­чи­ни, Бри­та­нії, Швей­ца­рії. Так от, за до­по­мо­гою по­соль­ства Бри­та­нії, у спів­пра­ці з ко­мі­те­том, є ком­па­нія, яка це ро­бить у сві­ті ду­же успі­шно», — ска­зав Бе­ре­зюк, не уто­чнив­ши на­зву ком­па­нії. Та­кож де­пу­тат по­ві­до­мив, що бри­тан­ська ком­па­нія ще мі­сяць то­му за­про­си­ла в Кабінеті Мі­ні­стрів ба­зо­ву ін­фор­ма­цію.

На­га­да­є­мо, ще у кві­тні Олег Бе­ре­зюк за­яв­ляв, що Ка­бмін по­зи­тив­но сприйняв про­по­зи­цію «Са­мо­по­мі­чі» пе­ре­да­ти управ­лі­н­ня укра­їн­ськи­ми ми­тни­ця­ми іно­зем­ним екс­пер­там. Від­так, прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце- нюк дав від­по­від­не до­ру­че­н­ня мі­ні­стро­ві еко­но­мі­ки де­таль­но опра­цю­ва­ти та­ку мо­жли­вість.

До сло­ва, ме­ха­нізм пе­ре­да­чі ми­тни­ці, фа­кти­чно, у лі­зинг іно­зем­ним ком­па­ні­ям — до­во­лі по­ши­ре­на сві­то­ва пра­кти­ка. Від­так, за сло­ва­ми Бе­ре­зю­ка, та­кий до­свід вже ма­ють Бол­га­рія та Ру­му­нія. За­га­лом же, за під­ра­хун­ка­ми де­пу­та­та, та­ким чи­ном дер­жа­ва змо­же по­вер­ну­ти у бю­джет 300 мі­льяр­дів гри­вень, не­об­хі­дних для за­без­пе­че­н­ня со­ці­аль­них ви­плат.

«День» по­ці­ка­вив­ся, як сві­то­вий до­свід в управ­лін­ні ми­тни­цею змо­же за­пра­цю­ва­ти в укра­їн­ських ре­а­лі­ях, зокре­ма, які йо­го пе­ре­ва­ги та ри­зи­ки.

Ан­на ДЕ­РЕВ’ЯН­КО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції:

— Ба­га­то бі­зне­сме­нів дав­но го­во­ри­ли про мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня та­ко­го до­сві­ду в Укра­ї­ні. Адже про- тя­гом всіх ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни бу­ло ду­же важ­ко усу­ну­ти ко­ру­пцію на ми­тни­ці.

Чи спра­цює цей ме­ха­нізм — по­ка­же час. Оче­ви­дно, для бі­зне­су це бу­де по­зи­тив­на но­ви­на. На­то­мість, за­бі­га­ти на­пе­ред не вар­то. Тре­ба по­ди­ви­ти­ся ще, чи по­став­лять цю ком­па­нію ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му ко­ру­пції та кон­тра­бан­ди на ми­тни­ці, чи впо­ра­є­ться во­на із цим, і які ре­зуль­та­ти отри­має су­спіль­ство.

Во­дно­час, ро­бо­та іно­зем­них управ­лін­ців за­ле­жа­ти­ме від то­го, які зав­да­н­ня во­ни отри­ма­ють. Якщо бу­де зав­да­н­ня по­бо­ро­ти ко­ру­пцію і за­кри­ти всі рин­ки для то­го, що­бне про­хо­ди­ла кон­тра­бан­да або сі­рий ім­порт — з цьо­го при­во­ду їх і тре­ба бу­де пи­та­ти. Зви­чай­но, мо­жуть бу­ти спо­ку­си. Але ком­па­нія, яка ці­нує свою ре­пу­та­цію та ім’я, від­мов­ля­ти­ме­ться від та­ких спо­кус. Во­дно­час, за­ли­ша­є­ться ще одне пи­та­н­ня — чи при­ста­не на та­кий шлях са­ма укра­їн­ська вла­да?

То­му на рів­ні ідеї — це хо­ро­ше рі­ше­н­ня, але вар­то до­че­ка­ти­ся ім­пле­мен­та­ції.

По-дру­ге, у нас ма­ла бб ути своя по­лі­ти­чна во­ля ро­зі­бра­ти­ся із про­бле­ма­ми на ми­тни­ці. То­му, га­даю, якщо не бу­де ви­рі­ше­но основ­ні пи­та­н­ня, які спри­чи­ня­ють ко­ру­пцію та сі­рий ім­порт в Укра­ї­ні, то іно­зем­ні управ­лін­ці її не ви­рі­шать теж. Йде­ться, по-пер­ше, про за­ро­бі­тні пла­ти лю­дям, які пра­цю­ють на ми­тни­ці, по-дру­ге — при­би­ра­н­ня умов для ко­ру­пції, а по-тре­тє — не­від­во­ро­тність по­ка­ра­н­ня. Іна­кше, хоч яку бза­роб ітну пла­ту при­зна­чи­ла дер­жа­ва, кра­сти­муть все одно.

То­му бри­тан­ська ком­па­нія — хо­ро­ша ідея. Але і нам тре­ба зро­зу­мі­ти — по­трі­бно са­мим пра­цю­ва­ти над тим, щоб­поб оро­ти ко­ру­пцію. І це вар­то до­ся­га­ти не ли­ше шля­хом за­про­ше­н­ня іно­зем­них ко­лег, а й са­мим змі­ню­ва­ти ре­гу­ля­ції та ма­ти рі­шу­чість ка­ра­ти тих лю­дей, які ці ре­гу­ля­ції по­ру­шу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.