Нац­банк: «Не вар­то тур­бу­ва­ти­ся че­рез під­ви­ще­н­ня до­ла­ра»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

По­сла­бле­н­ня кур­су грив­ні на рин­ку з 21,05 грн/$1 до 22,5 грн/$1 від по­ча­тку ти­жня є тим­ча­со­вим. Це від­бу­ва­є­ться че­рез не­рів­но­мір­не над­хо­дже­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки і не ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни. «У нас не­має ба­жа­н­ня три­ма­ти курс фі­ксо­ва­ним. За­раз у нас курс пла­ва­ю­чий, до­сить та­ки ши­ро­кий band (ді­а­па­зон. — IФ) — 21—23 грн/$1. Це 10%. Ми не про­ти то­го, що­бвін ко­ли­вав­ся в цих рам­ках», — по­ві­до­мив учо­ра за­сту­пник гла­ви прав­лі­н­ня НБУ Олег Чу­рій. За йо­го сло­ва­ми, на курс впли­ва­ють не­рів­но­мір­ні що­ден­ні над­хо­дже­н­ня екс­порт­ної ви­ру­чки і ку­пів­лі ва­лю­ти для ім­пор­ту. «У один день мо­же за­хо­ди­ти тро­хи біль­ше ви­ру­чки, в ін­ший — мен­ше. Ми­ну­ло­го ти­жня ми ку­пу­ва­ли ва­лю­ту, оскіль­ки ва­лю­тної ви­ру­чки на­ді­йшло біль­ше», — ска­зав Чу­рій. За йо­го сло­ва­ми, остан­нім ча­сом си­ту­а­ція ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся на­стіль­ки, що НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» ку­пує ва­лю­ту для за­ку­пів­лі га­зу на від­кри­то­му рин­ку. За­сту­пник го­ло­ви НБУ від­ки­нув при­пу­ще­н­ня, що на по­сла­бле­н­ня грив­ні впли­нув по­ча­ток ве­ли­ких ви­плат вкла­дни­кам ви­зна­но­го не­пла­то­спро­мо­жним бан­ку «Дель­та». Чу­рій по­яснив, що об­ся­ги ку­пів­лі ва­лю­ти на­се­ле­н­ням обме­же­ні 3 ти­ся­чі гри­вень на лю­ди­ну в до­бу.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.