По­ру­ше­н­ня на рин­ку про­ду­кто­во­го ри­тей­лу три­ва­ють

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це за­яв­ля­ють в Ан­ти­мо­но­поль­но­му ко­мі­те­ті. Як за­зна­ча­ють в ко­мі­те­ті, ви­да­тні тор­го­ві ме­ре­жі-від­по­від­а­чі у спра­ві про кар­тель­ну уго­ду на рин­ку роз­дрі­бної тор­гів­лі про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня по­ки не усу­ну­ли по­ру­ше­н­ня, про які їм бу­ло вка­за­но АМКУ ра­ні­ше. Йде­ться про ком­спа­нію ТОВ «АСНіль­сен Юкрейн» (ACNielsen Ukraine, Ки­їв) та укра­їн­ський під­роз­діл мі­жна­ро­дної до­слі­дни­цької ком­па­нії Nielsen Holdings N.V. «Пе­рі­од від по­ру­ше­н­ня і до до­слі­дже­н­ня, який ми вста­но­ви­ли, три­ває три ро­ки, і, фа­кти­чно, ми вва­жа­є­мо, що по­ру­ше­н­ня три­ває, оскіль­ки во­но не при­пи­не­не » , — за­яви­ла на­чаль­ник шо­сто­го управ­лі­н­ня до­слі­джень і роз­слі­ду­вань АМКУ Оле­на Шевчук. За її сло­ва­ми, про­бле­ма ан­ти­кон­ку­рен­тн их дій на рин­ку про­ду­кто­во­го ри­тей­лу є си­стем­ною. При цьо­му Шевчук на­га­да­ла, що ре­зуль­та­том та­ких не­до­бро­со­ві­сних пра­ктик є ви­со­ка до­хо­дність про­ду­кто­вих ри­тей­ле­рів, оскіль­ки збіль­ше­н­ня цін для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча, зокре­ма, в осо­бі на­се­ле­н­ня скла­дає 20-30% при цьо­му до­да­тко­во ме­ре­жі вста­нов­лю­ють 30% тор­гі­вель­ної на­цін­ки. «Сьо­го­дні є час для ком­па­ній-по­ру­шни­ків: за­ко­ном пе­ред­ба­че­но два мі­ся­ці з дня отри­ма­н­ня рі­ше­н­ня, во­ни усі йо­го отри­ма­ли у кін­ці трав­ня цьо­го ро­ку. Тоб­то, фа­кти­чно, во­ни десь до кін­ця ли­пня ма­ють час на під­го­тов­ку ма­те­рі­а­лів або про спла­ту штра­фу в АМКУ, або про оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня до су­ду. На сьо­го­дні ще ні­хто не спла­тив штраф, але ні­хто і не по­дав до нас по­зов», — ска­за­ла Шевчук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.