Укра­ї­на — лі­дер гро­шо­вих пе­ре­ка­зів від мі­гран­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це йде­ться в до­по­віді Між­на­ро­дно­го фон­ду сіль­сько­го­спо­дар­сько­го роз­ви­тку IFAD, яка ґрун­ту­є­ться на да­них Сві­то­во­го бан­ку, пе­ре­дає DW.de. Від­так, Укра­ї­на лі­ди­рує се­ред кра­їн, у які мі­гран­ти з Єв­ро­пи 2014 ро­ку на­ді­сла­ли най­біль­ше гро­шей. На дру­го­му мі­сці — Поль­ща. За­га­лом, мі­гран­ти, які про­жи­ва­ють у Єв­ро­пі, за 2014 рік на­ді­сла­ли до­до­му 109,4 мі­льяр­ди до­ла­рів США у ви­гля­ді гро­шо­вих пе­ре­ка­зів. З них укра­їн­ці отри­ма­ли 7587 міль­йо­нів до­ла­рів США. До Поль­щі, пе­ре­ка­за­ли 7466 міль­йо­нів до­ла­рів. На тре­тьо­му — Ні­ге­рія із 7412 міль­йо­на­ми до­ла­рів. Най­біль­ше у Єв­ро­пі мі­гран­ти над­си­ла­ють гро­шей із Ро­сії (20,6 мі­льяр­да до­ла­рів США), Ве­ли­ко­бри­та­нії (17,1 мі­льяр­да), Ні­меч­чи­ни (14 мі­льяр­дів), Фран­ції (10,5 мі­льяр­да), Іта­лії (10,4 мі­льяр­да) та Іспа­нії (9,6 мі­льяр­да). Ра­зом ці кра­ї­ни да­ють 75% від за­галь­ної су­ми гро­шо­вих пе­ре­ка­зів, від­прав­ле­них із Єв­ро­пи. Тре­ти­ну від за­галь­ної су­ми — 36,5 мі­льяр­да до­ла­рів США — отри­му­ють кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи, у то­му чи­слі Укра­ї­на й Поль­ща, а та­кож кра­ї­ни Бал­тії та Бал­кан. За да­ни­ми укра­їн­сько­го Нац­бан­ку, кра­ї­на­ми Єв­ро­пи, із яких гро­шо­ві над­хо­дже­н­ня до Укра­ї­ни 2014 ро­ку бу­ли най­біль­ши­ми, є Ро­сія, Ні­меч­чи­на та Гре­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.