Ви­ро­бни­цтво агро­про­ду­кції змен­ши­лось на 5,4%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Від по­ча­тку ро­ку ін­декс об­ся­гу сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва по­рів­ня­но із сі­чнем-трав­нем ми­ну­ло­го ро­ку склав 94,6%, пе­ре­дає УНН з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни. За ін­фор­ма­ці­єю Держ­ста­ту, у сі­чні-трав­ні цьо­го ро­ку по­рів­ня­но з від­по­від­ним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку об­сяг ви­ро­щу­ва­н­ня ху­до­би та пти­ці ско­ро­че­но на 3,0%, зокре­ма, ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би — на 4,4%, пти­ці всіх ви­дів — на 5,9%. Во­дно­час за­зна­ча­є­ться, що ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней зро­сло на 4,4%. Окрім цьо­го, у Держ­ста­ті по­ві­до­ми­ли про те, що за­галь­ний об­сяг ре­а­лі­зо­ва­ної аграр­ни­ми під­при­єм­ства­ми вла­сно ви­ро­бле­ної про­ду­кції збіль­шив­ся на 0,3%, зокре­ма, про­ду­кції ро­слин­ни­цтва — на 4,0%, а тва­рин­ни­цтва — змен­шив­ся на 5,7%. Та­кож за­зна­ча­є­ться, що се­ре­дні ці­ни про­да­жу аграр­ної про­ду­кції сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми за всі­ма на­пря­ма­ми ре­а­лі­за­ції зро­сли на 62%, у то­му чи­слі, про­ду­кції ро­слин­ни­цтва — на 81%, тва­рин­ни­цтва — на 48%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.