Транс­порт­ні під­при­єм­ства пе­ре­во­зять все мен­ше па­са­жи­рів

Den (Ukrainian) - - Еко­но­мі­ка -

Пе­ре­ві­зни­ки від по­ча­тку ро­ку змен­ши­ли на­да­н­ня по­слуг па­са­жи­рів на 11,3% по­рів­нян­ню з сі­чнем-трав­нем 2014 ро­ку — до 2,184 мі­льяр­да осіб. Як по­ві­до­ми­ла Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки вчо­ра, па­са­жи­ро­по­тік пе­ре­ві­зни­ків за вка­за­ний пе­рі­од впав на 10% — до 38,2 мі­льяр­да пас-км. Пе­ре­ве­зе­н­ня по за­лі­зни­цях кра­ї­ни ско­ро­ти­ло­ся на 1,1% ( з ура­ху­ва­н­ням пе­ре­ве­зень мі­ської еле­ктри­чки) — до 157,5 міль­йо­на осіб. В свою чер­гу, по­слу­га­ми ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту в сі­чні- трав­ні 2015 ско­ри­ста­ло­ся 992,4 міль­йо­на па­са­жи­рів, що на 20,9% мен­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. Ра­зом із тим, пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів во­дним транс­пор­том за вка­за­ний пе­рі­од зро­сли на 21,8% — до 100 ти­сяч осіб. Аві­а­цій­ний транс­порт в сі­чні­трав­ні 2015 ро­ку пе­ре­віз 2,1 міль­йо­на па­са­жи­рів, що на 10,2% мен­ше, ніж за сі­чень-тра­вень 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.