«Зо­ло­та» бо­роть­ба укра­ї­нок у Ба­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На пер­ших в істо­рії Єв­ро­пей­ських іграх, що три­ва­ють у Ба­ку, пер­шу укра­їн­ську ме­даль — зо ло ту! — здо бу ла бор­чи­ня Алі­на Ма­хи­ня. У фі­на лі ва го вої ка те го рії 69 кг укра­їн­ка впев­не­но пе­ре­мо­гла су пер ни цю з Ізра ї лю Іла ну Кра тиш. « Слаб ких су пер - ниць на цьо му тур ні рі я не ма ла. Усі су тич ки ду же не - прос ті. На прик лад, пер ший по єди нок у 1/ 8 фі на лу був для ме­не ду­же ва­жли­вим, адже як свій ви­ступ роз­по­чнеш, так йо­го і про­ве­деш», — від­зна чи ла Алі на у ко мен та рі для НОКу, пе ре дає nocukr. org. Вод но час уже сьо - го­дні ми зна­ти­ме­мо ре­зуль­та­ти при­зо­вих по­єдин­ків ін­ших трьох ук ра їнсь ких бор - чинь — Юлія Ткач та Те­тя­на Лав рен чук зма га лись як мі - ні мум за сріб ні на го ро ди у сво їх ва го вих ка те го рі ях, а Лі лія Го ріш на про би ла ся у «брон­зо­вий» фі­нал.

ФО­ТО З САЙ­ТА NOC-UKR.ORG

АЛІ­НА МА­ХИ­НЯ ЗДО­БУ­ЛА «ЗО­ЛО­ТО» У ФІ­НА­ЛІ ВА­ГО­ВОЇ КА­ТЕ­ГО­РІЇ 69 кг

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.