«На­ла­ма­ли дров — не роз­па­люй­те ба­га­т­тя»

Скан­дал дов­ко­ла скве­ру Свя­то­го Юра у Льво­ві мо­же за­вер­ши­ти­ся в су­ді

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

По­не­ді­лок у Льво­ві роз­по­чав­ся зі скан­да­лу: під мі­ською ра­дою зі­йшли­ся при­хиль­ни­ки і про­тив­ни­ки ре­кон­стру­кції пло­щі Свя­то­го Юра, яку ма­ють пе­ре­о­бла­дна­ти у зв’яз­ку зі спо­ру­дже­н­ням до 150-річ­чя Ми­тро­по­ли­та Ше­пти­цько­го пам’ятни­ка ду­шпа­сти­рю. На­га­да­є­мо: до дня на­ро­дже­н­ня Ми­тро­по­ли­та Га­ли­цько­го та Ар­хі­єпис­ко­па Львів­сько­го — пред­сто­я­те­ля УГКЦ за­ли­ши­ло­ся ду­же ма­ло ча­су — уро­чи­сте від­кри­т­тя пам’ятни­ка, від­по­від­но — пред­став­ле­н­ня реконструйованої пло­щі за­пла­но­ва­не на 29 ли­пня...

Ті, що «за», і ті, що «про­ти» три­ма­ли від­по­від­ні пла­ка­ти (одні — «Ше­пти­цький за­кла­дав за­по­від­ни­ки, а не ру­бав скве­ри», ін­ші — «Геть псев­до еко­ло­гів!»). В око впа­да­ло ще одне, «уза­галь­ню­валь­не», га­сло: «На­ла­ма­ли дров — не роз­па­люй­те ба­га­т­тя». Сто­ро­ни на­ма­га­ли­ся пе­ре­кри­ча­ти одне одно­го, шар­па­ли­ся. А ще — мо­ли­ли­ся, зга­ду­ва­ли «Ан­ти­май­дан» і «ру­ку Крем­ля». Мі­лі­ціо­не­ри роз­бо­ро­ня­ли при­хиль­ни­ків і не­при­хиль­ни­ків. Зго­дом мі­тин­га­рі мир­но ро­зі­йшли­ся, бо всі обо­ма ру­ка­ми «за» вша­ну­ва­н­ня пам’яті Ше­пти­цько­го. А от як роз­гор­та­ти­му­ться по­дії що­до скве­ру, важ­ко пе­ред­ба­чи­ти.

Су­пе­ре­чки нав­ко­ло спо­ру­дже­н­ня пам’ятни­ка Ми­тро­по­ли­ту Ше­пти­цько­му пе- ред со­бо­ром Свя­то­го Юра три­ва­ють уже не один мі­сяць. Дра­жли­вим пи­та­н­ням є, по-пер­ше, вар­тість про­е­кту, яка пе­ре­ви­щує 30 міль­йо­нів гри­вень. Для мі­ста, де де­ся­ти­лі­т­тя­ми бра­кне ко­штів на ре­монт, при­пу­сти­мо, те­а­трів «Во­скре­сі­н­ня», Пер­шо­го укра­їн­сько­го для ді­тей та юна­цтва, іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, Кур­ба­са, Те­а­тру іме­ні Зань­ко­ве­цької, зре­штою — фі­лії Му­зею Ше­пти­цько­го на вул. Дра­го­ма­но­ва, це — за­хмар­ні ко­шти. До ре­чі, для по­рів­ня­н­ня: на сфе­ру охо­ро­ни здо­ров’я у Льво­ві пе­ред­ба­че­но 19,4 міль­йо­на (на лі­кар­ні, по­лі­клі­ні­ки, ам­бу­ла­то­рії), на управ­лі­н­ня куль­ту­ри — 6,7 міль­йо­на (на бі­бліо­те­ки, те­а­три, му­зи­чні шко­ли, му­зеї)...

Хо­ча на­справ­ді го­лов­ним ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня є, по­за сум­ні­вом, пе­ре­пла­ну­ва­н­ня (на дум­ку акти­ві­стів — зни­ще­н­ня) скве­ру на Свя­то­юр­ській го­рі, бо че­рез спо­ру­дже­н­ня пам’ятни­ка, який бу­де зав­ви­шки 3,8 ме­тра без п’єде­сталь­ної ча­сти­ни, від­по­від­но — по­тре­бує звіль­не­н­ня мі­сця дов­ко­ла ньо­го, по­трі­бно пе­ре­не­сти до­ро­гу (а до­ро­га ця — із ду­же ін­тен­сив­ним ру­хом, в тім чи­слі — тро­лей­бу­сним) убік По­лі­те­хні­ки. Від­так — «по­су­ну­ти» сквер. Че­рез це ще у бе­ре­зні гро­мад­ські акти­ві­сти ор­га­ні­зо­ву­ва­ли у скве­рі ці­ло­до­бо­ву охо­ро­ну. Та­кож че­рез со­ці­аль­ні ме­ре­жі звер­та­ли­ся до не­бай­ду­жих го­ро­дян та чи­нов­ни­ків не вда­ва­ти­ся до та­ко­го «бла­го­устрою». По­при це, 10 днів то­му ко­му­наль­ни­ки ру­ба­ли-та­ки де­ре­ва.

Ав­то­ри ж про­е­кту, зокре­ма — ар­хі­те­ктор Ігор Ку­зьмак — не вба­ча­ють під­став для дис­ку­сій: «Ми за­раз ма­є­мо шанс зро­би­ти гар­ний сквер. На­са­джу­ва­ти­ме­мо від­ра­зу п’яти-, се­ми­ме­тро­ві де­ре­ва. Це все від­бу­ва­ти­ме­ться під на­гля­дом фа­хів­ців з Лі­со­те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту. У скве­рі та­кож пе­ред­ба­ча­є­мо по­ста­ви­ти чо­ти­ри пи­тні фон­тан­чи­ки, су­ча­сні ла­во­чки, гар­не осві­тле­н­ня, но­вий ди­тя­чий май­дан­чик то­що. Ду­маю, ці скан­да­ли дов­ко­ла скве­ру не ма­ють ре­аль­них під­став».

До ре­чі, по­пе­ре­дньо роз­гля­да­ло­ся пи­та­н­ня про вста­нов­ле­н­ня не­ве­ли­чко­го, ка­мер­но­го, пам’ятни­ка Ше­пти­цько­му у Ми­тро­по­ли­чих са­дах, а не на пло­щі пе­ред цер­квою Юра. То­ді бі до­ро­гу не по­трі­бно бу­ло пе­ре­но­си­ти... Але от як про­ко­мен­ту­вав цю про­по­зи­цію в одно­му з ін­терв’ю ви­ще зга­да­ний Ігор Ку­зьмак: «Пе­ре­ко­на­ний, у са­дах пам’ятник не мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний з ба­га­тьох при­чин. По-пер­ше, істо­ри­ки ка­жуть, що там є за­хо­ро­не­н­ня, однак то­чної ло­ка­ції ні­хто не знає. Дру­ге: ма­є­мо там ре­транс­ля­цій­ну ви­шку, яку не­ві­до­мо ко­ли де­мон­ту­ють. Тре­тє: там є ори­гі­наль­ні яблунь­ки, на яких зро­бив хре­сну до­ро­гу Ми­тро­по­лит. А ще там є істо­ри­чні пе­че­ри, які тре­ба до­слі­джу­ва­ти. Це був би ду­же за­тра­тний про­ект, бо по­трі­бні бу­ли би гро­ші на ар­хе­о­ло­гію, істо­ри­чні до­слі­дже­н­ня, де­мон­таж ви­шки то­що. Так ми мо­гли би вза­га­лі не збу­ду­ва­ти пам’ятни­ка». Та­кож І. Ку­зьмак на­га­дав, що са­ди — те­ри­то­рія ЮНЕСКО, то­му спо­ру­дже­н­ня пам’ятни­ка, яке по­тре­бу­ва­ло би роз­ри­т­тя істо­ри­чних го­ри­зон­тів, зне­се­н­ня ба­га­тьох де­рев та вста­нов­ле­н­ня обла­дна­н­ня для осві­тле­н­ня, там не­мо­жли­ве, бо «ми би фа­кти­чно зни­щи­ли зо­ну ЮНЕСКО». Крім то­го, на­га­дує І. Ку­зьмак, «всі на­ро­ди у всі ча­си для сво­їх лі­де­рів ро­би­ли пло­щі, і там фор­му­ва­лись гро­мад­ські мі­сця. У скве­ри­ку чи са­ді це вже бу­де не пам’ятник, а ма­ла са­до­во­пар­ко­ва фор­ма. Це не від­по­від­ає ве­ли­чи­ні ці­єї лю­ди­ни».

Во­че­видь, вар­то зга­да­ти звер­не­н­ня до львів’ян Бла­жен­ні­шо­го Лю­бо­ми­ра Гу­за­ра, яке, стур­бо­ва­ний скан­да­ла­ми дов­ко­ла спо­ру­дже­н­ня пам’ятни­ка Ми­тро­по­ли­ту Ан­дрею Ше­пти­цько­му на Свя­то­юр­ській го­рі, він на­ді­слав ще у бе­ре­зні. «До ме­не ді­йшла при­кра но­ви­на, що в на­шо­му рі­дно­му мі­сті на­ста­ло ве­ли­ке за­мі­ша­н­ня — че­рез не­по­ро­зу­мі­н­ня дов­ко­ла вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка Ми­тро­по­ли­то­ві Ан­дрею Ше­пти­цько­му... Жи­ве­мо в скла­дну по­ру для на­шої Ба­тьків­щи­ни, ко­ли будь-які про­ти­сто­я­н­ня се­ред жи­те­лів не на ча­сі. Уся­ка актив­на не­зго­да сьо­го­дні ду­же шкі­дли­ва, не говорю вже про ту, яка мо­же бу­ти ре­зуль­та­том спла­но­ва­но­го та опла­чу­ва­но­го кимсь під­ри­ва­н­ня до­брої сла­ви мі­ста та йо­го ме­шкан­ців. Якщо по­стать і за­слу­ги ми­тро­по­ли­та Ан­дрея не мо­жуть об’єд­на­ти спіль­но­ту на­шо­го мі­ста, то ро­до­ви­ті львів’яни пе­ре­тво­рю­ю­ться на по­смі­хо­ви­сько», — йде­ться у звер­нен­ні. Во­че­видь, з цьо­го ж роз­ря­ду ми­мо­віль­ної (?) дис­кре­ди­та­ції до­бро­го іме­ні Ан­дрея Ше­пти­цько­го й істо­рія, що від­бу­ла­ся в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку, — ко­ли зя­те­ві «бу­дів­ни­ка олі­гар­хі­чної Укра­ї­ни» Ку­чми Ві­кто­ро­ві Пін­чу­ку вру­чи­ли Пре­мію іме­ні Ан­дрія Ше­пти­цько­го.

Бла­жен­ні­ший за­кли­кав збе­рі­га­ти спо­кій та усві­дом­ле­н­ня спіль­но­го за­ці­кав­ле­н­ня що­до збе­ре­же­н­ня ду­хов­них цін­но­стей, пи­то­мих цьо­му ко­ро­лів­сько­му мі­сту — то­ді в слу­шний час пам’ятник ве­ли­ко­го па­сти­ря на­шої Цер­кви по­ста­не на сво­є­му мі­сці, як спіль­на гор­дість і ра­дість: «Я та­кож бу­ду ті­ши­ти­ся пам’ятни­ком і зрі­лі­стю львів’ян. Ра­зом із тим мо­лю­ся, що­бми­ло­сти­вий Го­сподь — за за­сту­пни­цтвом слу­ги Бо­жо­го мит- ро­по­ли­та Ан­дрея — сво­ї­ми бла­го­да­тя­ми обда­ро­ву­вав та охо­ро­няв на­ше мі­сто».

На­ра­зі ж спо­кою не­має, що під­твер­ди­ли остан­ні су­пе­ре­чки пе­ред мі­ською ра­дою. Го­лов­ний ар­хі­те­ктор Льво­ва Юлі­ан Ча­плін­ський, до яко­го жур­на­лі­сти пі­сля по­не­діл­ко­вої шар­па­ни­ни звер­та­ли­ся по коментарі, по­ра­див акти­ві­стам ГО «Вря­туй сквер Свя­то­го Юра» (які, на­га­да­є­мо, за вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка, але без пе­ре­не­се­н­ня до­ро­ги до Львів­ської по­лі­те­хні­ки, за збе­ре­же­н­ня скве­ру і за те, що­би всі ро­бо­ти що­до ре­кон­стру­кції пл. Св. Юра від­бу­ва­ли­ся в рам­ках за­ко­ну) звер­ну­ти­ся до су­ду.

І на­сам­кі­нець — дум­ка ке­рів­ни­ка управ­лі­н­ня куль­ту­ри Львів­ської мі­ської ра­ди Іри­ни Ма­гдиш що­до пам’ятни­ків у Льво­ві вза­га­лі: «Ме­ні ви­да­є­ться опти­маль­ним ва­рі­ан­том вве­сти де­ся­ти­рі­чний мо­ра­то­рій на зве­де­н­ня пам’ятни­ків у Льво­ві. Мо­жли­во, за цей час вга­му­ю­ться су­пе­ре­чки, пам’ятни­ки пе­ре­ста­нуть бу­ти ін­стру­мен­том ло­бі­ю­ва­н­ня, по­лі­ти­чно­го ти­ску, чи­ї­хось ам­бі­цій, і ми усві­до­ми­мо свою від­по­від­аль­ність пе­ред мі­стом».

ФО­ТО ПАВ­ЛА ПА­ЛА­МАР­ЧУ­КА

15 ЧЕРВ­НЯ 2015 РО­КУ. МІ­ТИНГ ПІД ЛЬВІВ­СЬКОЮ МІ­СЬКОЮ РА­ДОЮ, У ЯКО­МУ ВЗЯ­ЛИ УЧАСТЬ ПРИ­ХИЛЬ­НИ­КИ І ПРО­ТИВ­НИ­КИ ПЕ­РЕ­О­БЛА­ШТУ­ВА­Н­НЯ ПЛО­ЩІ СВЯ­ТО­ГО ЮРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.