Му­зей, який обо­ро­ня­є­ться

Чо­му в «Ки­їв­ській фор­те­ці» до­ча­сно згорнули про­ект про Ма­рі­у­поль під час АТО?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

«Справ­жній цирк! В екс­по­зи­ції бу­ли на­вчаль­ні му­ля­жі пі­хо­тних мін, від­по­від­но мар­ко­ва­ні. При­че­пи­ли­ся до цих му­ля­жів, на­ма­га­ли­ся зви­ну­ва­ти­ти нас, що ми ди­вер­сан­ти і хо­че­мо пі­ді­рва­ти му­зей. Ви­кли­ка­ли мі­лі­цію, яка під­твер­ди­ла: екс­по­на­ти без­пе­чні, — ка­же одна з ор­га­ні­за­то­рів виставки «Ма­рі­у­поль — мі­сто, яке обо­ро­ня­є­ться» Ва­лен­ти­на Охло­пко­ва. — Але ви­став­ка «на­кри­ла­ся мі­дним та­зом». При­їзди­ли лю­ди з Поль­щі, Ка­на­ди, спон­со­ри про­е­кту і «ці­лу­ва­ли две­рі», не мо­гли по­ди­ви­ти­ся екс­по­зи­цію».

На­ве­сні ми пи­са­ли про про­ект «Ма­рі­у­поль — мі­сто, яке обо­ро­ня­є­ться» (№43 за 13 бе­ре­зня 2015 ро­ку). Ви­став­ку ор­га­ні­зо­ву­ва­ли за до­по­мо­гою фа­хо­вих вій­сько­вих: ге­не­рал-лей­те­нан­та Сер­гія По­пка і пред­став­ни­ків все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня «Со­юз уча­сни­ків ми­ро­твор­чих опе­ра­цій». Про- ект пред­ста­ви­ли у На­ціо­наль­но­му істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­но­му му­зеї «Ки­їв­ська фор­те­ця», він мав три­ва­ти до кін­ця трав­ня. Але за мі­сяць пі­сля від­кри­т­тя «Ко­сий ка­по­нір», де роз­мі­сти­ли ви­став­ку, опе­ча­та­ли.

За­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Ки­їв­ської фор­те­ці» з на­у­ко­во-про­сві­тни­цької ро­бо­ти Окса­на Новікова-Ви­гран по­я­сни­ла «Дню», чо­му ви­став­ку за­кри­ли. У спів­ро­бі­тни­ків му­зею дав­но три­ває кон­флікт із ни­ні­шнім ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром «Ки­їв­ської фор­те­ці» В’яче­сла­вом Ку­лі­ні­чем, і при­крість з про­е­ктом про Ма­рі­у­поль — ли­ше один з йо­го на­слід­ків. «Ви­став­ка про Ма­рі­у­поль від­кри­ла­ся 11 бе­ре­зня. В’яче­сла­ва Ку­лі­ні­ча, яко­го звіль­ни­ли з по­са­ди ди­ре­кто­ра му­зею 2012 ро­ку, у бе­ре­зні суд по­но­вив на по­са­ді. У кві­тні В’яче­слав Ку­лі­ніч при­вів у «Ко­сий ка­по­нір» пред­став­ни­ків до­звіль­ної си­сте­ми, по­ка­зав їм ви­став­ку, на якій на­чеб­то пред­став­ле­на не­без­пе­чна зброя. Але у пра­во­о­хо- рон­ців не бу­ло пре­тен­зій до виставки. За на­по­ля­га­н­ня­ми Ку­лі­ні­ча ви­кли­ка­ли ви­бу­хо­те­хні­чну слу­жбу. Але і ці спе­ці­а­лі­сти не зна­йшли ні­чо­го не­без­пе­чно­го», — роз­по­від­ає Окса­на Новікова-Ви­гран.

Вре­шті, на про­ха­н­ня ди­ре­кто­ра му­зею, пред­став­ни­ця до­звіль­ної си­сте­ми опе­ча­та­ла вхід до «Ко­со­го ка­по­ні­ру», але за кіль­ка днів зня­ла свою пе­ча­тку, бо не ма­ла за­ува­жень до експонатів. На­то­мість В’яче­слав Ку­лі­ніч опе­ча­тав при­мі­ще­н­ня му­зей­ною пе­ча­ткою і за­бо­ро­нив йо­го від­кри­ва­ти.

На­при­кін­ці трав­ня де­пар­та­мент куль­ту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції ви­дав на­каз що­до тер­мі­но­во­го від­кри­т­тя виставки. На­каз пред­став­ни­ки де­пар­та­мен­ту при­ве­зли до му­зею. Ви­став­ку про Ма­рі­у­поль знов від­кри­ли 29 трав­ня — за два дні до її за­вер­ше­н­ня. За кіль­ка днів Ва­лен­ти­на Охло­пко­ва при­їха­ла за екс­по­на­та­ми. Із со­бою при­ве­зла ли­ста з Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, в яко­му ди­рек- то­ра му­зею про­си­ли пе­ре­да­ти екс­по­зи­цію для пред­став­ле­н­ня в Укра­їн­сько­му кри­зо­во­му ме­діа-цен­трі. Але ви­став­ку не да­ва­ли за­бра­ти, до­ки не при­їхав ще один ор­га­ні­за­тор про­е­кту — го­ло­ва ра­ди «Со­ю­зу уча­сни­ків ми­ро­твор­чих опе­ра­цій» Сер­гій Граб­ський.

Ви­став­ку, яку ба­га­то охо­чих так і не по­ба­чи­ли, за кіль­ка ти­жнів хо­чуть пред­ста­ви­ти в Укра­їн­сько­му кри­зо­во­му ме­діа-цен­трі. Кон­флікт у му­зеї три­ває. Ми­ну­ло­го ти­жня му­зей­ни­ки зу­стрі­ли­ся із за­сту­пни­цею го­ло­ви КМДА Ган­ною Старостенко. Про­си­ли тер­мі­но­во ор­га­ні­зу­ва­ти ко­мі­сію, яка бдо­слі­ди­ла по­ру­ше­н­ня, що від­бу­ва­ю­ться у за­кла­ді. Му­зей­ни­ки пра­гнуть, що­бдо скла­ду ко­мі­сії уві­йшли пред­став­ни­ки гро­мад­ських об’єд­нань. Ко­мі­сію по­ки не ство­ри­ли, але спів­ро­бі­тни­ки «Ки­їв­ської фор­те­ці» спо­ді­ва­ю­ться, що ско­ро во­на за­пра­цює і до­по­мо­же вста­но­ви­ти спра­ве­дли­вість у му­зеї.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

НА ВИ­СТАВ­ЦІ «МА­РІ­У­ПОЛЬ — МІ­СТО, ЯКЕ ОБО­РО­НЯ­Є­ТЬСЯ» ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РИ ПРЕД­СТА­ВИ­ЛИ ДО­КА­ЗИ ЗЛО­ЧИ­НІВ ПРО­ТИ УКРА­Ї­НИ: ЗОКРЕ­МА СНА­РЯ­ДИ «СМЕР­ЧУ» І «ГРА­ДІВ», ЩО ПРИ­ЛЕ­ТІ­ЛИ ВІД БО­ЙО­ВИ­КІВ, ВІ­КНА, РО­ЗБИ­ТІ ПІД ЧАС АРТ­ОБ­СТРІ­ЛУ МА­РІ­У­ПО­ЛЯ 24 СІ­ЧНЯ, ДО­КУ­МЕН­ТИ БО­ЙО­ВИ­КІВ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.