Му­зи­ка, те­атр, по­е­зія та істо­рія...

Den (Ukrainian) - - Культура -

у Пів­ден­ній Паль­мі­рі на І Між­на­ро­дно­му му­зи­чно­му фе­сти­ва­лі Odessa Classics

І дей­ний на­тхнен­ник і арт-ди­ре­ктор фе­сти­ва­лю пі­а­ніст Оле­ксій Бо­тві­нов по­єд­нав в одній по­дії кла­си­чну і аван­гар­дну му­зи­ку, те­атр і по­е­зію, су­ча­сне ми­сте­цтво та істо­рію. Кон­церт-від­кри­т­тя про­йшло у Ве­ли­кій за­лі Фі­лар­мо­нії, на яко­му ви­сту­пив знаменитий гру­зин­ський бас Па­а­та Бур­чу­ла­дзе у су­про­во­ді Ка­мер­но­го ор­ке­стру під ору­дою Іго­ря Шав­ру­ка. На кон­цер­ті бу­ли пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди, зокре­ма, гла­ва Оде­ської ОДА Ми­хай­ло Са­а­ка­шві­лі, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Оде­ської міськ- ра­ди. Справ­жнім свя­том для по­ці­ну­ва­чів кла­си­чної му­зи­ки став ви­ступ бель­гій­сько­го скри­па­ля Май­кла Гу­тма­на (на сві­тли­ні) і пі­а­ні­ста Оле­ксія Бо­тви­но­ва, які ви­ко­на­ли тво­ри єв­ро­пей­ських ро­ман­ти­ків Йо­ган­не­са Брам­са (Скер­цо для фор­те­пі­а­но та скри­пки) і Се­за­ра Фран­ка (Со­на­та для скри­пки та фор­те­пі­а­но), а та­кож му­зи­ка ле­ген­дар­но­го но­ва­то­ра Сер­гія Про­коф’єва («Со­на­та №2») та су­ча­сно­го естон­сько­го ком­по­зи­то­ра Ар­во Пяр­та (мі­ні­ма­лі­сти­чні «Fratres» для скри­пки та фор­те­пі­а­но).

По­тім київський ан­самбль «Ар­те­хат­та» пред­ста­вив про­гра­му «Tango story». Ду­же спо­до­бав- ся пу­блі­ук і оде­ський ду­ет ба­я­ні­ста Іва­на Єр­гі­є­ва і скри­па­ля Оле­ни Єр­гі­є­вої «Ка­данс». За­пам’ята­ла­ся гля­да­чам мас­шта­бна ви­ста­ва від ві­до­мо­го укра­їн­сько­го те­а­траль­но­го ре­жи­се­ра Вла­да Тро­ї­цько­го. Кри­ти­ки від­зна­чи­ли, що прем’єр по­ста­нов­ки за текс­та­ми Сунь Цзи «Ми­сте­цтво вій­ни» від ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка Цен­тру су­ча­сно­го ми­сте­цтва «ДАХ» мо­жна смі­ли­во на­зва­ти го­лов­ною по­ді­єю не ли­ше фе­сти­ва­лю, але й куль­тур­но­го жи­т­тя Оде­си.

Актив­ним еле­мен­том ви­ста­ви ста­ли дра­ма­ти­чні де­ко­ра­ції з ви­ко­ри­ста­н­ням ві­део­ін­ста­ля­ції. Ці­ка­вий про­ект був і в му­зи­чно­му пла­ні — на сце­ні про­зву­ча­ла

ФО­ТО ТА­РА­СА БЕСПАЛОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.