«Три­піль­ське мі­сте­чко-2015»

На Ки­їв­щи­ні ви­вча­ти­муть ста­ро­вин­ні те­хно­ло­гії пра­щу­рів

Den (Ukrainian) - - Культура -

25 черв­ня у Ржи­ще­ві, за про­гра­мою еко- куль­тур­но­го фо­ру­му « Три­піль­ське коло » від­кри­є­ться «мі­сте­чко», де ор­га­ні­за­то­ри на­ма­га­ти­му­ться від­тво­ри­ти атмо­сфе­ру по­се­ле­н­ня три­піль­ської ци­ві­лі­за­ції, яка існу­ва­ла на те­ре­нах між Дні­пром і Ду­на­єм сім-п’ять ти­сяч ро­ків то­му, пи­ше Cultprostir.

Від­ві­ду­ва­чі фе­сти­ва­лю змо­жуть до­лу­чи­ти­ся до лі­пле­н­ня та роз­фар­бо­ву­ва­н­ня гли­ня­но­го ту­ра зав­ви­шки три ме­три, по­слу­ха­ти ле­кції з Три­піль­ської куль­ту­ри і по­бу­ту, зро­би­ти й ви­па­ли­ти у три­піль­сько­му гор­ні гли­ня­ні су­ве­ні­ри. Крім то­го, го­стей озна­йом­лять зі зна­ка­ми та сим­во­ла­ми Три­піль­ської куль­ту­ри, роз­ка­жуть про пов­ний цикл ви­ро­щу­ва­н­ня та ру­чної пе­ре­роб­ки льо­ну й ви­ро­бле­н­ня тка­ни­ни, а та­кож про за­бу­ту те­хно­ло­гію та ре­це­пту­ру при­го­ту­ва­н­ня обря­до­во­го хлі­ба.

Окрім «Три­піль­сько­го мі­сте­чка » , до про­гра­ми фе­сти­ва­лю, який від­бу­ва­є­ться уже во­сьмий рік по­спіль, на­ле­жа­ти­муть чо­ти­ри сце­ни, близь­ко 30 твор­чих май­дан­чи­ків, на ньо­му від­бу­деть- ся та­кож фа­єр-шоу, зву­ча­ти­ме му­зи­ка з Ко­лум­бії, Бі­ло­ру­сі, Угор­щи­ни та Укра­ї­ни в сти­лі world music, ethno jazz, ethno rock та ін.

— Ко­жен фестивальний рік має свою те­ма­ти­ку. Цьо­го ро­ку фе­сти­валь має підза­го­ло­вок « Во­гонь » та слоган « За­па­лю­ва­ти сер­ця » , адже на­ро­дже­н­ня ме­та­фо­ри­чно­го Во­гню в сер­ці лю­ди­ни — один із най­ва­жли­ві­ших мо­мен­тів жи­т­тя, — від­зна­чи­ла ор­га­ні­за­тор фо­ру­му Оль­га Сто­ля­рен­ко. — Са­ме вну­трі­шній Во­гонь на­тхне­н­ня, слу­жі­н­ня, лю­бо­ві, пі­зна­н­ня має ста­ти про­ти­ва­гою то­му без­жа­лі­сно­му во­гню, який спри­чи­няє вій­ни та не­по­ро­зу­мі­н­ня між лю­дьми і на­ро­да­ми. То­му на пер­шо­му пла­ні у нас пи­та­н­ня ре­а­лі­за­ції со­ці­аль­них про­грам, обмі­ну до­сві­дом, по­шу­ку одно­дум­ців, мо­жли­во­стей для вті­ле­н­ня твор­чих за­ду­мів, аль­тер­на­тив­них форм осві­ти. Та­кож у про­гра­мі фе­сти­ва­лю яскра­ві фа­єр- шоу, ба­га­то які­сної му­зи­ки, рі­зно­ма­ні­тні май­стер- кла­си, ство­ре­н­ня « Аген­ції по­зи­тив­них но­вин » , спіл­ку­ва­н­ня, зна­йом­ства...

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.