Но­сталь­гі­чний шарм «Пі­сні мо­ря»

В укра­їн­ський про­кат ви­йшов один із най­кра­щих муль­тфіль­мів ро­ку

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пов­но­ме­тра­жний муль­тфільм Том­ма Му­ра «Пі­сня мо­ря » — ця ма­льо­ва­на ані­ма­ція, яка є по­е­ти­чною та каз­ко­вою істо­рі­єю, зня­тою за мо­ти­ва­ми мі­фо­ло­гії кель­тів.

Цьо­го­річ стрі­чка но­мі­ну­вал­пся на пре­мію «Оскар» у ка­те­го­рії «Най­кра­ща ані­ма­цій­на кар­ти­на ро­ку». На­га­да­є­мо, укра­їн­ська прем’єра «Пі­сні мо­ря» від­бу­ла­ся на від­крит­ті фе­сти­ва­лю «Чіл­дрен кі­но­фест».

— Муль­тфіль­му не ви­ста­чи­ло кіль­кох со­тих ба­лу, щоб ста­ти пе­ре­мож­цем «Чіл­дрен Кі­но­фе­сту2015». По­за сум­ні­вом, він за­слу­го­вує на ува­гу гля­да­чів. Кар­ти­на пов­ні­стю ви­ко­на­на у те­хні­ці тра­ди­цій­ної муль­ти­плі­ка­ції, тоб­то на­ма­льо­ва­на вру­чну, кадр за кад- ром. Це ко­ло­саль­ний об­сяг ро­бо­ти, що ви­кли­кає за­хо­пле­н­ня. Ав­то­ри філь­му не бо­я­ли­ся по­ру­шу­ва­ти сер­йо­зних пи­тань — сю­жет да­ле­кий від ша­блон­них гол­лі­вуд­ських істо­рій, де все зро­зумі­ло з пер­шо­го ка­дру. Тут іде­ться про ви­бір і вмі­н­ня бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність. Ди­во­ви­жно кра­си­ва і во­дно­час про­ста, «Пі­сня мо­ря» бу­де одна­ко­во ці­ка­ва і ді­тла­хам, і до­ро­слим», — роз­по-

ві­ла Cultprostir Ана­ста­сія СІДЕЛЬНИК, прес-ата­ше «Артхаус трафік».

Ма­ма ма­лень­ко­го Бе­на ча­сто спів­а­ла йо­му ча­рів­ні пі­сні про на­род сел­кі — лю­дей, пе­ре­тво­ре­них за свої грі­хи в тю­ле­нів. Пі­сля на­ро­дже­н­ня се­стри­чки Бе­на, Сір­ші, ма­ма без­слі­дно зни­кає. І одно­го дня Бен ро­зу­міє, що глу­хо­ні­ма Сір­ша — оста­н­ня з ро­ду сел­кі. Ра­зом із се­стри­чкою, ду­ха­ми та ель­фа­ми Бен має пе­ре­жи­ти без­ліч за­па­мо­ро­чли­вих при­год...

Во­дно­час і слаб­кою, і силь­ною сто­ро­ною «Пі­сні мо­ря» є її аб­со­лю­тно ру­ко­твор­на і де­що на­їв­на ані­ма­ція, де не­має жо­дної комп’ютер­ної ре­ту­ші. Тож у оска­рів­ських пе­ре­го­нах, по­ряд із ба­га­то­міль­йон­ни­ми сту­дій­ни­ми блок­ба­сте­ра­ми, муль­тфільм шан­сів не мав. Мо­жли­во тим, хто звик до 3D та ін­ших спец ефе­ктів, «Пі­сня мо­ря» ви­да­сться над­то про­стою. Про­те в ній є но­сталь­гій­ний шарм, що іде­аль­но па­сує до тро­хи сум­ної і роз­по­віді, ко­рі­н­ня якої ся­гає ду­же гли­бо­ко у ча­сі.

Том Мур одно­го ра­зу вже но­мі­ну­вав­ся на «Оскар» за «Та­єм­ни­цю Келлс». Тож він про­дов­жує до­три­му­ва­ти­ся обра­но­го кур­су, до­слі­джу­ва­ти вла­сний фоль­клор та мі­фо­ло­гію та ігно­ру­ва­ти те­хні­чні до­ся­гне­н­ня.

Ця кар­ти­на — для тих, хто ві­рить, що комп’ ютер­на ані­ма­ція істо­тно про­грає кла­си­чній ма­льо­ва­ній у те­пло­ті і жва­во­сті пер­со­на­жів.

ФО­ТО З САЙ­ТА AFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.