Укра­їн­ські філь­ми пред­став­лять на кі­но­фе­сти­ва­лі у Словаччині

В ОСНО­ВІ СЮ­ЖЕ­ТУ «ПО­ВО­ДИ­РЯ» — ПО­ДО­РОЖ РА­ДЯН­СЬКОЮ УКРА­Ї­НОЮ АМЕ­РИ­КАН­СЬКО­ГО ХЛО­ПЧИ­КА ПІ­ТЕ­РА ТА УКРА­ЇН­СЬКО­ГО СЛІ­ПО­ГО МУ­ЗИ­КАН­ТА ІВА­НА КО­ЧЕР­ГИ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 19 по 26 черв­ня у сло­ва­цьких мі­стах Трен­чан­ське Те­плі­це і Трен­чин від­бу­де­ться Між­на­ро­дний фе­сти­валь су­ча­сно­го кі­но Art Film Fest Trenи­ianske Teplice/Trenи­in. На­ціо­наль­ний центр Оле­ксан­дра Дов­жен­ка пред­ста­вить на фе­сти­ва­лі 7 укра­їн­ських філь­мів 2013 — 2015 ро­ків, а та­кож аван­гар­дну стрі­чку Дзи­ґи Вер­то­ва «Оди­над­ця­тий» (1928) та не­що­дав­но від­най­де­ний трей­лер до філь­му, одним із імо­вір­них ав­то­рів яко­го був Оле­ксандр Род­чен­ко. В рам­ках про­гра­ми «Фо­кус: Укра­ї­на» по­ка­жуть ху­до­жні філь­ми: «Па­ра­джа­нов» (2013, ре­жи­се­ри Сєрж Авє­ді­кян і Оле­на Фе­ті­со­ва), »Зе­ле­на Ко­фта» (2013, ре­жи­сер Во­ло­ди­мир Ти­хий), «Де­лі­рі­ум» (2013, ре­жи­сер Ігор По­доль­чак), «По­во­дир» (2014, ре­жи­сер Олесь Са­нін). Гля­да­чі фе­сти­ва­лю та­кож ма­ти­муть мо­жли­вість озна­йо­ми­ти­ся з укра­їн­ською до­ку­мен­та­лі­сти­кою. Крім зга­да­но­го аван­гар­дно­го філь­му «Оди­над­ця­тий» (1928, ре­жи­сер Дзи­ґа Вер­тов) у рам­ках про­гра­ми «Фо­кус: Укра­ї­на» бу­дуть по­ка­за­ні два філь­ми при­свя­че­ні те­мі Май­да­ну і Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті: «Май­дан» (2014, ре­жи­сер Сер­гій Ло­зни­ця) і «Все па­лає» (2014, ав­то­ри — Оле­ксандр Те­чин­ський, Оле­ксій Со­ло­ду­нов, Дми­тро Стой­ков). По­ка­жуть і фільм «Ро­сій­ський дя­тел» (2015, ре­жи­сер Чед Гар­сія) який отри­мав го­лов­ний приз на цьо­го­рі­чно­му Sundance Film Festival. Фільм про­по­нує аль­тер­на­тив­ний по­гляд на при­чи­ни ава­рії на Чор­но­биль­ській АЕС.

ФО­ТО З САЙ­ТА P-P.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.