У Ки­є­ві від­бу­де­ться між­на­ро­дна «Лі­тня му­зи­чна ака­де­мія»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 1 по 12 ли­пня у Ки­є­ві три­ва­ти­ме між­на­ро­дна «Лі­тня му­зи­чна ака­де­мія». У про­гра­мі на­вча­н­ня від­бу­ду­ться май­стер-кла­си з пре­дме­тів: «Фор­те­пі­а­но» — 6 уро­ків по 45 хви­лин; «Гра з ор­ке­стром» — 6 уро­ків по 45 хви­лин, ре­пе­ти­ція та ви­ступ з ор­ке­стром. До ре­чі май­стер-клас «Гра з ор­ке­стром» су­про­во­джу­ва­ти­ме один з кра­щих ко­ле­кти­вів на­шої кра­ї­ни — На­ціо­наль­ний сим­фо­ні­чний ор­кестр Укра­ї­ни під ору­дою ви­да­тно­го ди­ри­ген­та Во­ло­ди­ми­ра Сі­рен­ка. За­ня­т­тя бу­дуть про­хо­ди­ти на ба­зі Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту му­зи­ки ім. Р. М. Глі­є­ра. Оста­то­чний тер­мін над­хо­дже­н­ня за­явок — 20 черв­ня. На­га­да­є­мо, у 1998 ро­ці Між­на­ро­дний кон­курс мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам`яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця за­по­ча­тку­вав «Шко­лу ви­ко­нав­ської май­стер­но­сті», а у 2000-му «Шко­ла « пе­ре­ро­сла у Між­на­ро­дну «Лі­тню му­зи­чну ака­де­мію». Про­гра­ма пе­ред­ба­чає все­бі­чне удо­ско­на­ле­н­ня про­фе­сій­ної під­го­тов­ки слу­ха­чів, про­по­нує ком­плекс ди­сци­плін, які є осно­вою пра­кти­чної ді­яль­но­сті ви­ко­нав­ця. Зна­чну ува­гу ши­ро­кій та рі­зно­ма­ні­тній ви­ко­нав­ській пра­кти­ці слу­ха­чам «Ака­де­мії» при­ді­ля­є­ться ви­сту­пам на Між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі «Ки­їв­ські лі­тні му­зи­чні ве­чо­ри», кон­цер­ти яко­го ра­ні­ше про­хо­ди­ли у Ма­рі­їн­сько­му пар­ку, а ни­ні ві­дбу­ва­ти­му­ться у Бу­дин­ку зву­ко­за­пи­су, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.