Мін­культ до­бе­ре укра­ї­но­мов­ні книж­ки для бі­бліо­тек

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 19 черв­ня по 2 ли­пня Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни про­ве­де при­йом про­по­зи­цій від суб’єктів ви­дав­ни­чої спра­ви що­до від­бо­ру укра­ї­но­мов­них книг для по­пов­не­н­ня фон­дів пу­блі­чних бі­бліо­тек. До роз­гля­ду при­йма­ю­ться про­по­зи­ції що­до від­бо­ру книг (у то­му чи­слі для ді­тей та юна­цтва), ви­да­них про­тя­гом 2013 — 2015 ро­ків, та які за ці­льо­вим при­зна­че­н­ням на­ле­жать до на­у­ко­во-по­пу­ляр­них, до­від­ко­вих, лі­те­ра­тур­но-ху­до­жніх чи гро­мад­сько-по­лі­ти­чних. Ві­дбір укра­ї­но­мов­них книг для по­пов­не­н­ня бі­бліо­те­чних фон­дів бу­де від­бу­ва­ти­ме­ться з ура­ху­ва­н­ням чи­та­цько­го по­пи­ту, вив­че­н­ня яко­го здій­сню­ва­ти­ме­ться ре­гіо­наль­ни­ми пу­блі­чни­ми бі­бліо­те­ка­ми. Та­кож у про­це­сі від­бо­ру книг бу­де за­ді­я­но онов­ле­ну Екс­пер­тну ра­ду з від­бо­ру укра­ї­но­мов­них книг для по­пов­не­н­ня фон­дів пу­блі­чних бі­бліо­тек, до скла­ду якої увій­дуть про­від­ні фа­хів­ці бі­бліо­те­чної спра­ви та пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті. До ре­чі, до ці­єї про­гра­ми «День» про­по­нує свої ви­да­н­ня із се­рії «Бі­бліо­те­ка «Дня» — «Си­ла м’яко­го зна­ка» і «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.