«Фо­то­ви­став­ка об’єд­нує, на­ди­хає, мо­ти­вує...»

Се­ред від­ві­ду­ва­чів екс­по­зи­ції «Дня» у Дро­го­би­чі — і пред­став­ни­кЄС в Укра­ї­ні Ян Том­бін­ський

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Оль­га КОЗАР, Дро­го­бич

Ось уже два ти­жні в Дро­го­би­чі го­стює XVI Між­на­ро­дна фо­то­ви­став­ка «День» у Дро­го­би­чі. Кіль­кість гля­да­чів вра­жає. «Близь­ко 100 від­ві­ду­ва­чів що­дня при­хо­дять, щоб уві­бра­ти в се­бе всю гли­би­ну зо­бра­жу­ва­но­го, — роз­по­від­ає

мо­лод­ший на­у­ко­вий пра­ців­ник Па­ла­цу ми­стецтв му­зею «Дро­го­бич­чи­на»

Те­тя­на ШУМ­СЬКА. — Уже май­же всі на­вчаль­ні за­кла­ди на­шо­го краю ста­ли го­стя­ми виставки. І ба­бу­сі, ді­ду­сі й зов­сім юні ді­тла­хи то зі сльо­за­ми на очах, то з по­смі­шкою ді­ля­ться емо­ці­я­ми один з одним та зав­зя­то до­пи­су­ють у кни­гу від­гу­ків ви­да­н­ня. Ко­ли ді­зна­ю­ться, що по­трі­бно ви­бра­ти одне най­кра­ще фо­то, не при­хо­ву­ють роз­гу­бле­но­сті: «Хі­ба це мо­жли­во?» — ди­ву­ю­ться».

«Це пер­ша фо­то­ви­став­ка та­ко­го мас­шта­бу, — про­дов­жує па­ні Те­тя­на, — і та­ко­го по­ту­жно­го сми­сло­во­го на­ван­та­же­н­ня. Сві­тли­ни фі­ксу­ють не тіль­ки зов­ні­шнє, але й те, що зна­хо­ди­ться да­ле­ко все­ре­ди­ні. Ви­став­ка бо­лю­ча, але на­тхнен­на. Чо­ти­ри за­ли, ко­трі по­єд­на­ні не­ви­ди­ми­ми змі­сто­ви­ми ни­тка­ми, і во­дно­час та­кі рі­зні...Май­дан, вій­на на Схо­ді, жи­т­тя в Укра­ї­ні у най­тяж­чий її пе­рі­од. І по­при це, як зо­бра­же­но на фо­то­гра­фії Ми­ко­ли Тимченка «Всу­пе­реч», дів­чин­ка ка­та­є­ться на ро­ли­ках на фо­ні зруй­но­ва­но­го бу­дин­ку — жи­т­тя три­ває во­дно­час і всу­пе­реч. Най­при­єм­ні­шим до­ти­ком до ду­ші є фо­то ді­тей, ко­трі так не­вин­но і не­смі­ло по­смі­ха­ю­ться з фо­то­гра­фій і тим са­мим да­ють дру­ге ди­ха­н­ня тим, хто вже по­рі­днив­ся з від­ча­єм».

«Від­ві­ду­ва­ча­ми виставки є лю­ди рі­зних ві­ко­вих ка­те­го­рій, со­ці­аль­них ста­ту­сів, по­лі­ти­чних впо­до­бань — остан­ні по­дії об’єд­на­ли кра­ї­ну, фо­то­ви­став­ка об’єд­на­ла тих, хто пра­гне змін, по­ці­но­ву­ва­чів ми­сте­цтва у най­кра­щих йо­го про­я­вах. У Дро­го­би­чі ме­шкає біль­ше 20 сі­мей — пе­ре­се­лен­ців з Кри­му, ба­га­то зі Схо­ду — усі во­ни бу­ли тут. Сум­ні і вдя­чні. За­пам’ята­лась си­ту­а­ція, — ко­мен­тує пра­ців­ник му­зею, — ко­ли хло­пець так дов­го сто­яв бі­ля фо­то Артема Сліпачука «На­пар­ник», і вре­шті зі сльо­за­ми на очах про­мо­вив: «Я сво­го со­ба­ку теж за­ли­шав там...» Ці фо­то­гра­фії жи­ві, як жи­ве ба­жа­н­ня бу­ду­ва­ти цю кра­ї­ну ра­зом».

Гля­да­ча­ми виставки бу­ли го­сті з Ки­є­ва, Оде­си, Лу­ган­ська, Іва­но-Фран­ків­ська, Тер­но­по­ля... А 5-6 черв­ня, під час про­ве­де­н­ня у Дро­го­би­чі мас­шта­бних — Днів Єв­ро­пи, екс­по­зи­цію від­ві­да­ли чле­ни ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ництв з Поль­щі, Ав­стрії, Ні­меч­чи­ни, Бель­гії, Ні­дер­лан­дів, Че­хії, Угор­щи­ни, Ру­мі­нї та Ли­тви. Зокре­ма, своє щи­ре за­хо­пле­н­ня ви­сло­вив ша­но­ва­ний поль­ський ди­пло­мат, пред­став­ник ЄС в Укра­ї­ні Ян Том­бін­ський. Йо­го від­гук про від­ві­ди­ни му­зею був та­ким: «Я ду­же дя­кую за мо­жли­вість від­ві­да­ти му­зей, який є одним з ба­га­тьох при­кла­дів єв­ро­пей­ської твор­чо­сті, але та­кож і вар­вар­ства, яке руй­ну­ва­ло до­ро­бок по­пе­ре­дніх по­ко­лінь».

Гля­да­чі йдуть і йдуть... На­при­клад, у вів­то­рок ви­став­ку «Дня» від­ві­да­ла спіль­на де­ле­га­ція учнів Вар­шав­сько­го лі­цею та Дро­го­би­цької спе­ці­а­лі­зо­ва­ної шко­ли І-ІІІ сту­пе­нів №2. «Фо­то- гра­фи так вмі­ло зо­бра­зи­ли дій­сність. У ду­ші від­бу­ва­є­ться щось не­ви­мов­не... за­хо­пле­н­ня від есте­ти­ки і сум пе­ре­плі­та­ю­ться», — ді­ля­ться шко­ля­рі Олег Ла­гуш і Ка­те­ри­на Ма­лиш.

Тож Фо­то­ви­став­ка га­зе­ти «День» у Дро­го­би­чі ро­бить свою спра­ву: об’єд­нує, на­ди­хає, мо­ти­вує...

Не­хай про­ро­ста­ють зер­на, не­хай фор­му­є­ться но­ве ми­сле­н­ня. Дя­ку­є­мо «Дню»!

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.