Фільм «До­бро­воль­ці Бо­жої чо­ти» на­го­ро­ди­ли у Гдан­ську

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

До­ку­мен­таль­на кар­ти­на Ле­о­ні­да Кан­те­ра та Іва­на Яснія «До­бро­воль­ці Бо­жої чо­ти» отри­ма­ла Приз гля­да­цьких сим­па­тій 13-го Гдан­сько­го між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но. Про це по­ві­до­ми­ла прес­слу­жба На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни.

Стрі­чка бра­ла участь у го­лов­но­му кон­кур­сі фе­сти­ва­лю, до яко­го бу­ло ві­ді­бра­но 24 кар­ти­ни з Поль­щі, Укра­ї­ни, Вір­ме­нії, Нор­ве­гії, Ли­тви, Ні­дер­лан­дів, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Си­рії, Ту­реч­чи­ни, США, Бель­гії, Да­нії та Ме­кси­ки.

До­ку­мен­таль­ний фільм «До­бро­воль­ці Бо­жої чо­ти» Ле­о­ні­да Кан­те­ра та Іва­на Яснія, відзня­тий на во­лон­тер­ських за­са­дах, роз­по­від­ає про бо­йо­ві дії на Схо­ді Укра­ї­ни. Ро­бо­та над філь­мом по­ча­ла­ся зі зйо­мок До­бро­воль­чо­го кор­пу­су, але ко­ли ре­жи­сер по­тра­пив в ае­ро­порт, зро­зу­мів, що там усі до­бро­воль­ці. Ле­о­нід Кан­тер зні­мав у ае­ро­пор­ту, а Іван Ясній у Пі­сках. Ко­жен з ре­жи­се­рів зні­мав по-рі­зно­му: Кан­тер зні­мав у сти­лі «стрім-екс­трім», а Ясній ро­бив не­опе­ра­тив­ну про­фе­сій­ну зйом­ку які­сною апа­ра­ту­рою. Най­важ­чим під час ро­бо­ти для Ле­о­ні­да Кан­те­ра бу­ло «не ви­мкну­ти ка­ме­ру в кри­ти­чні мо­мен­ти, а про­дов­жу­ва­ти зні­ма­ти».

Ан­гло­мов­на на­зва стрі­чки — « The Ukrainians » — «Укра­їн­ці».

ФО­ТО З САЙ­ТА KINO-TEATR.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.