ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

пи. За­ги­нув під час обло-ги­нор­везь­кої фор­те­ці Фрі­дріх­стен 1718 р. 1866 — роз­по­ча­ла­ся ав­стро­прус­ська вій­на. Пе­ре­мо­га Прус­сії, кан­цле­ром якої був Бі­смарк, від­кри­ла шлях до об’єд­на­н­ня Ні­меч­чи­ни і ство­ре­н­ня Ні­ме­цької ім­пе­рії. 1882 — на­ро­див­ся Ігор Стра­він­ський, знаменитий ро­сій­ський ком­по­зи­тор та ди­ри­гент укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня ( ба­ле­ти: « Весна свя­щен­на», «Жар-пти­ця», «Ор­фей»). По­мер 1971 р. 1885 — до Нью-Йорк­ської га­ва­ні при­бу­ла ста­туя Сво­бо­ди, да­ру­нок фран­цузь­ко­го на­ро­ду Спо­лу­че­ним Шта­там Аме­ри­ки. 1888 — на­ро­див­ся Гайнц Віль­гельм Гудеріан, ні­ме­цький ге­не­рал, роз­ро­бник мо­то­ри­зо­ва­них спосо­бів ве­де­н­ня вій­ни. По­мер 1954 р. Мав прі­зви­ська «Швид­кий Гайнц», «Гайнц-ура­ган». 1911 — на­ро­див­ся Ві­ктор Не­кра­сов, ви­да­тний ро­сій­ський пи­сьмен­ник, ди­си­дент, пу­блі­цист («В око­пах Ста­лін­гра­да», «У рі­дно­му мі­сті», «Пер­ше зна­йом­ство», «По оби­два боки оке­а­ну»). На­ро­див­ся в Ки­є­ві, ду­же лю­бив мі­сто на Дні­прі. У ви­му­ше­ній емі­гра­ції з 1974 р. По­мер 1987 р. 1939 — на­ро­див­ся Кши­штоф За­нус­сі, ві­до­мий поль­ський кі­но­ре­жи­сер (філь­ми: «Структура кри­ста­лу», «За сті­ною», «Рік спо­кій­но­го сон­ця»). 1940 — до Ла­твії та Есто­нії втор­гли­ся ра­дян­ські вій­ська. 1950 — чи­казь­кий хі­рург Рі­чард Ло­у­лер зро­бив пер­шу опе­ра­цію з пе­ре­са­дже­н­ня нир­ки лю­ди­ні. 1976 — ві­дбу­ли­ся пер­ші ви­про­бу­ва­н­ня во­дне­вої бом­бив КНР.

1882 р. 1682 — на­ро­див­ся Карл ХІІ Гу­став, ко­роль Шве­ції в 1697—1718 р., який три­ва­лий час мав сла­ву не­пе­ре­мо­жно­го пол­ко­вод­ця, але

1885 р. за­знав по­раз­кив пе­ре­бі­гу Пів­ні­чної вій­ни. Со­ю­зник геть­ма­на Іва­на Ма­зе-

1939 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.