Iн­гре­ді­єн­ти для су­ча­сної і за­мо­жної кра­ї­ни

Сьо­го­дні Єв­ро­со­юз і Укра­ї­на під­пи­шуть уго­ду на 55 млн єв­ро

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Вал­діс ДОМ­БРОВ­СКІС, ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії з пи­тань єв­ро- і со­ці­аль­но­го діа­ло­гу Йо­ган­нес ГАН, Єв­ро­пей­ський ко­мі­сар з Єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки су­сід­ства і пе­ре­мо­вин з роз­ши­ре­н­ня

Ута­кий спо­сіб ли­ше тіль­ки гран­то­ва до­по­мо­га ЄС цьо­го ро­ку скла­де близь­ко 200 млн єв­ро. Окрім то­го, сьо­го­дні Вер­хов­на Ра­да ра­ти­фі­кує Ме­мо­ран­дум по ро­зу­мін­ню для на­да­н­ня тре­тьо­го па­ке­ту ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу у роз­мі­рі 1,8 млрд єв­ро.

Єв­ро­пей­ський Со­юз під­три­мує від­нов­ле­н­ня та про­цес ре­форм в Укра­ї­ні. Це від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки без­пре­це­ден­тній до­по­мо­зі, яка на­да­є­ться у фор­мі рі­зних гран­тів і кре­ди­тів, а та­кож у фор­мі най­біль­шо­го па­ке­ту, який ко­ли-не­будь був до­сту­пний для кра­ї­ни, що не є чле­ном ЄС, у та­кий ко­ро­ткий пе­рі­од ча­су.

За­галь­на су­ма ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги скла­дає 3,41 млрд єв­ро. До цьо­го ми до­да­є­мо гран­то­ву до­по­мо­гу за­для під­трим­ки роз­ви­тку Укра­ї­ни та за­до­во­ле­н­ня її на­галь­них гу­ма­ні­тар­них по­треб. За­га­лом за рік ЄС ра­зом з єв­ро­пей­ськи­ми фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­ці­я­ми мо­бі­лі­зу­ва­ли для Укра­ї­ни близь­ко 6 млрд єв­ро у фор­мі кре­ди­тів і гран­тів.

Ми зна­є­мо, що на­ра­зі Укра­ї­ні та її на­ро­ду жи­ве­ться тяж­ко: з гли­бо­кою ре­це­сі­єю, кри­зою до­ві­ри, по­ту­жною де­валь­ва­ці­єю ва­лю­ти, збіль­ше­н­ням цін, від­то­ком ка­пі­та­лу і змен­ше­н­ням ре­зер­вів. Однак, по­при усі ці про­бле­ми і кон­флікт на Схо­ді, ду­же ва­жли­во, аби Укра­ї­на збе­рі­га­ла свій темп у впро­ва­джен­ні ре­форм. Це єди­ний шлях за­ли­ша­ти­ся стій­кі­шим до зов­ні­шньо­го ти­ску.

Укра­ї­на вже зро­би­ла від­чу­тні кро­ки у про­це­сі ре­форм — на­сам­пе­ред по­лі­пшу­ю­чи свою за­ко­но­дав­чо-нор­ма­тив­ну ба­зу. За­про­ва­дже­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го па­ке­ту, ухва­ле­н­ня бю­дже­тно­го ко­де­ксу, який пе­ред­ба­чає де­цен­тра­лі­за­цію, ухва­ле­н­ня за­ко­ну про про­ку­ра­ту­ру — це ли­ше кіль­ка не­об­хі­дних кро- ків, які вже бу­ли здій­сне­ні. Во­дно­час в ін­ших сфе­рах про­грес тро­хи по­віль­ні­ший. Та­ким чи­ном по­трі­бно біль­ше про­гре­су у сфе­рах кон­сти­ту­цій­ної, су­до­вої ре­фор­ми і ре­фор­ми дер­жав­но­го управ­лі­н­ня.

Сьо год ні, ра ти фі ку ю чи Ме мо - ран дум про ро зу мін ня, де пу та ти схва­лять спи­сок ре­форм, які Укра­ї­на має впро ва ди ти про тя гом прий - де­шніх мі­ся­ців, аби по­вер­ну­ти кра­ї­ну до ста­біль­но­сті. Йде­ться на­сам­пе­ред про на­ле­жне та від­кри­те управ­лін ня дер жав ни ми фі нан са ми, по - лі­пше­ний бі­зне­со­вий клі­мат, вклю­ча ю чи рі шу чі дії про ти ко руп ції, а та­кож ре­фор­ми в енер­ге­ти­чно­му, со­ці­аль­но­му і фі­нан­со­во­му се­кто­рах. Ці ре­фор­ми дав­но на­зрі­ли в Укра­ї­ні, і ми роз ра хо ву є мо на те, що ук ра - їнсь кий уряд їх вті лю ва ти ме. Сьо - год ніш ня ра ти фі ка ція про кла де шлях для здій­сне­н­ня пер­шо­го пла­те­жу в рам­ках про­гра­ми.

Умо­ви, за яки­ми ми на­да­є­мо до­по­мо­гу, — єди­ний шлях, зав­дя­ки яко­му ми мо­же­мо до­по­мог­ти збе­рег­ти темп впро­ва­дже­н­ня ре­форм. Сьо­го­дні ми ого­ло­си­мо, що, на знак ви­зна­н­ня здо­бу­тків, яких вда­ло­ся до­сяг­ти Укра­ї­ні на цей мо­мент у ви­ко­нан­ні ре­форм, ми пла­ну­є­мо до­да­ти по­над 70 млн єв­ро до су­ми, яка ви­ді­ля­є­ться по­то­чно­го ро­ку.

На­ша до­по­мо­га має на ме­ті під­три­ма­ти не ли­ше ре­фор­ми, але й про­цес від­нов­ле­н­ня. Уго­да про фі­нан­су­ва­н­ня, яку ЄС і Укра­ї­на під­пи­шуть сьо­го­дні, під­три­має ма­лі та се­ре­дні під­при­єм­ства у сфе­рах, най­більш ура­же­них кон­флі­ктом. Ін­ше на­да­н­ня гран­ту бу­де ви­ко­ри­ста­но, аби за­лу­ча­ти ко­шти че­рез фі­нан­со­ві ін­сти­ту­ції; в ре­зуль­та­ті цьо­го Укра­ї­на мо­же очі­ку­ва­ти на близь­ко 1 млрд єв­ро до­да­тко­вої до­по­мо­ги для ма­лих і се­ре­дніх під­при­ємств по всій кра­ї­ні для то­го, аби ско­ри­ста­ти­ся мо­жли­во­стя­ми гли­бо­кої і все­о­хо­пної зо­ни віль­ної тор­гів­лі, яку бу­де пов­ні­стю вве­де­но в дію від на­сту­пно­го ро­ку.

Ми­ну­ло­го ро­ку ми під­пи­са­ли з Укра­ї­ною Уго­ду про асо­ці­а­цію, вклю­ча­ю­чи гли­бо­ку і все­о­хо­пну зо­ну віль­ної тор­гів­лі. Ця уго­да за­кла­дає осно­ву для по­лі­ти­чних, тор­го­вель­них, со­ці­аль­них і куль­тур­них зв’яз­ків, а та­кож для змі­цне­н­ня спів­пра­ці між на­ми з без­пе­ко­вих пи­тань. Во­на мі­стить ін­гре­ді­єн­ти для су­ча­сної і за­мо­жні­шої Укра­ї­ни. Уго­да ні­ко­ли не бу­ла спря­мо­ва­на на те, щоб бу­ти за­гро­зою для ін­те­ре­сів тре­тьої сто­ро­ни. Не­за­кон­на ане­ксія Кри­му Ро­сі­єю і де­ста­бі­лі­за­ція си­ту­а­ції у Схі­дній Укра­ї­ні, що ко­шту­ва­ло ба­га­тьом лю­дям їхніх жит­тів, — не­прийня­тні. Єв­ро­со­юз і на­да­лі під­три­му­ва­ти­ме су­ве­ре­ні­тет, не­за­ле­жність і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни. Ду­же ва­жли­во, аби Мін­ські до­мов­ле­но­сті пов­ні­стю ви­ко­ну­ва­ли­ся.

Кон­флікт має ве­ли­ку со­ці­аль­ну, фі­нан­со­ву і по­лі­ти­чну ці­ну. Ре­зуль­та­том то­го, що дер­жав­ні до­хо­ди не зна­хо­дя­ться на одно­му рів­ні з дер­жав­ни­ми ви­да­тка­ми є ді­ра у бю­дже­ті; цю ді­ру по­трі­бно кон­че залатати. У той час як за нор­маль­них умов кра­ї­на мо­же по­зи­ча­ти, Укра­ї­на мо­же це ро­би­ти ще біль­ше — ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи іно­зем­ні га­ран­тії. Біль­ший геополітичний ри­зик пе­ре­тво­рю­є­ться у біль­шу вар­тість по­зи­ки. Ма­кро­фі­нан­со­ва до­по­мо­га ро­бить свій вне­сок у від­нов­ле­н­ня Укра­ї­ни, про­по­ну­ю­чи кре­ди­ти, які зна­чно де­шев­ше по­га­си­ти, аніж кре­ди­ти, які Укра­ї­на в змо­зі за­без­пе­чи­ти вла­сно­руч.

Си­ту­а­ція в Укра­ї­ні ду­же важ­ка. Якщо й є одне ва­жли­ве по­сла­н­ня для укра­їн­сько­го на­ро­ду, то во­но та­ке: ви не са­мі. Єв­ро­пей­ський Со­юз і ва­ші між­на­ро­дні пар­тне­ри і на­да­лі під­три­му­ва­ти­муть вас, аби за­без­пе­чи­ти по­вер­не­н­ня ва­шої кра­ї­ни до ста­біль­но­сті й зро­ста­н­ня.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ЙО­ГАН­НЕС ГАН

ВАЛ­ДІС ДОМ­БРОВ­СКІС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.