Уні­каль­на акція!

«День» ого­ло­шує по­пе­ре­днє за­мов­ле­н­ня на свою но­ву книж­ку «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Пер­шим по­ку­пцям — бо­ну­си...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

« День» про­дов­жує свій ба­га­то­рі­чний без­пре­це­ден­тний книж­ко­вий про­ект, який дав­но на­зи­ва­ють «до­да­тком до укра­їн­сько­го па­спор­та». 11 ве­ре­сня у Льво­ві на Фо­ру­мі ви­дав­ців го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» вже тра­ди­цій­но пред­ста­вить но­ві на­пра­цю­ва­н­ня на­шої твор­чої ко­ман­ди. Усіх се­кре­тів від­кри­ва­ти не бу­де­мо, але один — мо­же­мо вже за­раз.

На­га­да­є­мо, що 2015-й ре­да­кція ого­ло­си­ла Ро­ком Яро­сла­ва Му­дро­го, вша­но­ву­ю­чи 1000-лі­т­тя йо­го прав­лі­н­ня. Цій ви­зна­чаль­ній даті і при­свя­че­на но­ва кни­га, на­зву якій да­ла го­лов­ний ре­да­ктор — «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Но­вин­ка роз­по­вість не ли­ше про по­стать Яро­сла­ва, а й про за­хо­пли­ві і не­ві­до­мі сто­рін­ки на­шої істо­рії то­го пе­рі­о­ду. Ви­да­н­ня ви­йде під за­галь­ною ре­да­кці­єю Ла­ри­си Ів­ши­ної, під­го­тов­ле­не у спів­дру­жно­сті про­від­них ав­то­рів «Дня» — істо­ри­ків та фі­ло­со­фів, лі­те­ра­ту­ро­знав­ців, зокре­ма Іго­ря Сюн­дю­ко­ва, Во­ло­ди­ми­ра Ри­чки, Дми­тра Сте­по­ви­ка, Пе­тра Кра­лю­ка, Во­ло­ди­ми­ра Панченка та ін. «Кни­га «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» сут­тє­во змі­цнить укра­їн­ську суб’єктність. А це са­ме те, що нам за­раз по­трі­бно най­біль­ше», — го­во­рить Ла­ри­са Ів­ши­на.

Сво­ї­ми дум­ка­ми про акту­аль­ність но­вої кни­ги «Дня», її спів­зву­чність про­бле­мам на­шо­го ча­су ми по­про­си­ли коротко по­ді­ли­ти­ся на­шо­го по­стій­но­го ав­то­ра, до­кто­ра фі­ло­ло­гі­чних на­ук, про­фе­со­ра На­УКМА Во­ло­ди­ми­ра ПАНЧЕНКА.

По-пер­ше, від­зна­чив Во­ло­ди­мир Єв­ге­но­вич, це ви­да­н­ня, бу­ду­чи пря­мим про­дов­же­н­ням книж­ко­во­го се­рі­а­лу «Бі­бліо­те­ка га­зе­ти «День», ро­бить ду­же ба­га­то для ва­жли­вої спра­ви — по­вер­не­н­ня на­шої ідентичності, «роз­ко­пок» на­шої ду­хов­но­сті.

По-дру­ге, спе­ци­фі­ка укра­їн­ської істо­рії ХVІІ—ХVІІІ ст. (та й ра­ні­шої) по­ля­га­ла в то­му, що ми, по су­ті, пе­ре­бу­ва­ли в та­ко­му со­бі «Бер­муд­сько­му три­ку­тни­ку» — Мо­ско­вія, Річ По­спо­ли­та і Схід. Пер­шим двом «скла­до­вим» цьо­го три­ку­тни­ка вже бу­ли при­свя­че­ні кни­ги «Бі­бліо­те­ки «Дня» — «Дві Ру­сі» та «Вій­ни і мир». Те­пер ма­ти­ме­мо тре­тю, при­свя­че­ну Схо­ду. Це — за­хо­пли­ва пер­спе­кти­ва, ці­ка­вий на­пря­мок укра­їн­ських сту­дій. Тут на нас че­кає роз­кри­т­тя ба­га­тьох та­єм­ниць, наслідки ба­га­то­рі­чної пра­ці істо­ри­ків у ар­хі­вах.

І по-тре­тє. Не за­бу­вай­мо про зна­че­н­ня істо­ри­чної пам’яті. Істо­рія бу­ла й за­ли­ша­є­ться по­лем би­тви, ча­сом до­во­лі жорс­ткої. І щоб пе­ре­мог­ти у цій би­тві — її, істо­рію, тре­ба до­бре зна­ти. Ото­ді ми ма­ти­ме­мо шан­си на пе­ре­мо­гу.

Ла­ри­са Оле­ксі­їв­на пер­шою на­пи­са­ла про очі­ку­ва­ну но­вин­ку на сво­їй сто­рін­ці у фейс­бу­ці, за­зна­чив­ши: «Пер­шо­му, хто за­мо­вить кни­гу, — автограф і сюр­приз». Не ми­ну­ло і п’яти хви­лин — і пер­ше за­мов­ле­н­ня бу­ло зро­бле­но. Во­но при­йшло з рі­дної для го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Во­ли­ні. Свою до­ві­ру і від­да­ність про­е­ктам «Дня» по­спі­шив за­свід­чи­ти лу­ча­нин Ва­дим Матвіїв. Тож пер­ший ща­слив­чик га­ран­то­ва­но отри­має на­шу но­ву кни­гу за зни­же­ною ці­ною з ав­то­гра­фом Ла­ри­си Оле­ксі­їв­ни і по­да­рун­ком — на­бо­ром фір­мо­вих ли­сті­вок «Дня» у ви­ко­нан­ні ху­до­жни­ці Ан­ни Гав­ри­люк.

Пан Ва­дим, з яким ми одра­зу зв’яза­ли­ся, роз­по­вів: «Ва­шу га­зе­ту знаю дав­но-дав­но. Ми з па­ні Ла­ри­сою май­же зем­ля­ки. Во­на з Ло­кач і я теж ро­дом із Ло­кач, хо­ча за­раз жи­ву в Лу­цьку». «Від­слід­ко­вую пу­блі­ка­ції Ла­ри­си Оле­ксі­їв­ни, тож одра­зу звер­нув ува­гу на її пост. Я «ку­пив­ся» на пер­шість і на автограф, — зі­зна­є­ться адво­кат Ва­дим Матвіїв. — То­му одра­зу ви­рі­шив при­дба­ти ва­шу но­ву кни­гу». А про свої «сто­сун­ки» із «Днем» наш чи­тач ка­же так: «Я лю­ди­на до пев­ної мі­ри кон­се­рва­тив­на. Ме­ні по­до­ба­є­ться ста­лість. То­му ме­ні ім­по­нує, що вже стіль­ки ро­ків га­зе­та «День» ста­біль­на у сво­їй ці­ка­вій ана­лі­ти­ці. Це сер­йо­зна пре­са з ґрун­тов­ним ана­лі­зом. На­віть якщо ти ма­єш ін­шу дум­ку з пев­ної те­ми, все одно гли­би­на ана­лі­зу й ар­гу­мен­ти, які на­во­дить ав­тор чи ко­ле­ктив ав­то­рів, за­слу­го­ву­ють на по­ва­гу і до­ві­ру. Ме­ні ім­по­ну­ють за­со­би ін­фор­ма­ції, яким мо­жна до­ві­ря­ти. Га­зе­та «День» се­ред се­ред них». До ре­чі, наш пер­ший за­мов­ник пла­нує та­кож по­тра­пи­ти у Львів на книж­ко­вий фо­рум!

Тож від сьо­го­дні всі щи­рі по­ці­но­ву­ва­чі «Дня» мо­жуть ро­би­ти по­пе­ре­днє за­мов­ле­н­ня на кни­гу «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Для тих, хто ви­явить та­ке ба­жа­н­ня, «День» про­по­нує спе­ці­аль­ні бо­ну­си, а са­ме: кни­га для вас обі­йде­ться зна­чно де­шев­ше, ніж во­на ко­шту­ва­ти­ме в ма­га­зи­нах, а по­над те — вас очі­кує участь у ло­те­реї! Як за­мов­ля­ти? Ма­є­те 5 спосо­бів:

1) за­ходь­те на сайт «Дня» у роз­діл «Ма­га­зин» і оби­рай­те кни­гу «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Спла­тив­ши не­об­хі­дні аван­со­ві 50 гри­вень, ви отри­ма­є­те на свою еле­ктрон­ну по­шту про­мо­код, пі­сля пред’яв­ле­н­ня яко­го змо­же­те при­дба­ти кни­гу зі зниж­кою;

2) те­ле­фо­нуй­те у відділ ре­а­лі­за­ції «Дня» за но­ме­ром (044) 303 96 23. Ме­не­джер зі збу­ту книг На­та­лія Лу­то­ва за­ре­є­струє вас і офор­мить за­мов­ле­н­ня;

3) пи­шіть нам на еле­ктрон­ну адре­су 3929121@mail.ru. Ми на­ді­шле­мо вам лист із не­об­хі­дни­ми ре­кві­зи­та­ми;

4) пи­шіть нам зви­чай­ний лист зі сво­ї­ми кон­та­кта­ми на адре­су 03115, Ки­їв, про­спект Пе­ре­мо­ги, 121 д, для від­ді­лу ре­а­лі­за­ції;

5) при­ходь­те до ре­да­кції (адре­са — ви­ще) у відділ ре­а­лі­за­ції, ка­бі­нет 2.6, і оформ­ляй­те за­мов­ле­н­ня на мі­сці!

По­збав­ляй­мо­ся інер­тно­сті, дру­зі! При­єд­нуй­те­ся до ко­ла чи­та­чів!

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ВА­ДИМ МАТВІЇВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.