До­по­мо­га по­над 15 ти­ся­чам пе­ре­се­лен­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Пред­став­ни­ки Ні­меч­чи­ни про­кон­тро­лю­ва­ли ре­а­лі­за­цію гу­ма­ні­тар­но­го про­е­кту в Укра­ї­ні

Дер­жав­ний се­кре­тар, упов­но­ва­же­ний з пи­тань прав лю­ди­ни та гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги уря­ду Ні­меч­чи­ни, Крі­стоф Штрес­сер, огля­нув скла­ди на те­ри­то­рії Ки­їв­ської мі­ської ди­тя­чої лі­кар­ні №1. Та­ким чи­ном де­ле­га­ція пе­ре­свід­чи­ла­ся в ре­а­лі­за­ції гу­ма­ні­тар­но­го про­е­кту до­по­мо­ги ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям в Укра­ї­ні, який фі­нан­су­є­ться Мі­ні­стер­ством за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни та вті­лю­є­ться у жи­т­тя Спіл­кою са­ма­ри­тян Укра­ї­ни.

Спіл­ка са­ма­ри­тян спів­пра­цює з ні­ме­цькою сто­ро­ною по­над 20 ро­ків. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків спіл­ки, за­хі­дні ко­ле­ги опе­ра­тив­но ре­а­гу­ють на за­пи­ти про до­по­мо­гу й не­о­дно­ра­зо­во за­йма­ли­ся по­шу­ком не­об­хі­дних до­но­рів чи ко­штів. 24 ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку Спіл­ка са­ма­ри­тян спіль­но з пред­став­ни­ка­ми уря­ду Ні­меч­чи­ни роз­по­ча­ли пер­ший етап до­по­мо­ги ви­му­ше­ним пе­ре­се­лен­цям. То­ді ува­гу акцен­ту­ва­ли на ре­чах, які мо­жуть зна­до­би­ти­ся в зи­мо­вий пе­рі­од. Це — те­плий одяг, ков­дри, по­стіль­на бі- ли­зна, взу­т­тя, ми­ю­чі за­со­би та за­со­би гі­гі­є­ни, під­гуз­ки, ме­ди­ка­мен­ти та їжа. Та­кож акти­ві­сти ор­га­ні­за­ції за­йма­ли­ся по­се­ле­н­ням у хо­сте­ли. Зи­мо­ва про­гра­ма охо­пи­ла по­над 15 ти­сяч пе­ре­се­лен­ців. 15 бе­ре­зня стар­ту­вав уже дру­гий етап про­е­кту, роз­ра­хо­ва­ний на рік ро­бо­ти.

«Ра­ні­ше гу­ма­ні­тар­на до­по­мо­га над­хо­ди­ла ли­ше до Ки­є­ва, — роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту з на­да­н­ня до­по­мо­ги Яні­на Лев­ков­ська. — Те­пер спектр на­шої ро­бо­ти роз­ши­рив­ся. Ре­чі отри­му­ють ще й пе­ре­се­лен­ці, які на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють у Пол­тав­ській, Сум­ській, Дні­про­пе­тров­ській та Хар­ків­ській обла­стях. Ко­жно­го мі­ся­ця піль­го­вим ка­те­го­рі­ям осіб ви­да­ю­ться про­ду­кто­ві на­бо­ри та ме­ди­чні за­со­би, а та­кож ди­тя­че хар­чу­ва­н­ня ма­ле­чі до трьох ро­ків. Та­кож за­без­пе­чу­є­ться пер­вин­на ме­ди­чна до­по­мо­га».

Окрім ре­ві­зії, ні­ме­цька де­ле­га­ція взя­ла участь у фор­му­ван­ні та па­ку­ван­ні про­ду­кто­вих на­бо­рів для пе­ре­се­лен­ців зі схо­ду, що за­ре­є­стро­ва­ні в мі­сті Ки­є­ві, та про­ве­ла ін­терв’ю з во­лон­те­ра­ми-пе­ре­се­лен­ця­ми.

ФО­ТО ОЛЕ­КСІЯ IВАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.