«Уні­вер­си­тет мрій»

Ви­хі­дни­ми в рам­ках фе­сти­ва­лю, ор­га­ні­зо­ва­но­го Оле­гом Скри­пкою, ві­до­мі укра­їн­ці го­во­ри­ти­муть про май­бу­тнє, яке че­кає на на­шу кра­ї­ну. Зу­стріч із Ла­ри­сою Ів­ши­ною — у су­бо­ту о 13.00

Den (Ukrainian) - - День України -

Ще 12 ро­ків то­му на­пе­ре­до­дні пер­шої «Кра­ї­ни Мрій» га­зе­та «День» під­три­ма­ла іні­ці­а­ти­ву Оле­га Скри­пки. То­ді ор­га­ні­за­то­ри ще роз­гля­да­ли про­ект як одно­ра­зо­ву акцію ( див. ста­т­тю «Від ву­ли­ці до «Кра­ї­ни Мрій» Оле­га Скри­пки» в №105 від 18-19 черв­ня 2004). Впро­довж на­сту­пних ро­ків фе­сти­валь на­був не­аби­якої по­пу­ляр­но­сті й чи­ма­ло зро­бив для пе­ре­о­сми­сле­н­ня укра­їн­ця­ми вла­сної на­ціо­наль­ної куль­ту­ри. Зза­ба­ви для «обра­них» етні­чне ми­сте­цтво, му­зи- ка, одяг пе­ре­тво­ри­лись на справ­жній мейн­стрім.

Ци­ми ви­хі­дни­ми у На­ціо­наль­но­му му­зеї на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту Укра­ї­ни у Пи­ро­го­ві від­бу­де­ться вже 12 фе­сти­валь. Як і зав­жди, на від­ві­ду­ва­чів че­ка­ти­муть одра­зу де­кіль­ка ло­ка­цій: му­зи­чні сце­ни World music, Ethno-Jazz, Ethno-Disco-Lounge, Бан­ду­ра-Lounge, а та­кож Ко­бзар­ська, Крим­сько­та­тар­ська та Літературна сце­ни, май­дан­чи­ки по­ві­тря­них куль «Мон­гольф’єрія» та по­ві­тря­них змі­їв «По­ві­тря­ний дра­кон», Ко­за­цька га­ля­ви­на, Мо­туз­ко­вий парк, Ди­тя­чий май­дан­чик, Алея май­стрів, Май­стер­ня тан­ців, Май­дан­чи­ки Етно-Fashion, Етно-фло­ри­сти­ки то­що. Від­ві­ду­ва­чі стен­ду «Дня», який роз­та­шу­є­ться на Алеї Май­стрів по­руч з Лі­те­ра­тур­ної сце­ною ма­ти­муть змо­гу при­дба­ти книж­ки з Бі­бліо­те­ки ви­да­н­ня, зокре­ма й но­вин­ку — збір­ку «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25». Крім то­го, одра­зу на мі­сці мо­жна бу­де офор­ми­ти ре­да­кцій­ну пе­ред­пла­ту на га­зе­ту й пе­ре­да­ти книж­ки для бій­ців на пе­ре­до­вій та бі­бліо­тек схо­ду.

Однак цьо­го ро­ку спів­пра­ця «Дня» та «Кра­ї­ни Мрій» ви­йде на но­вий рі­вень. Впер­ше на фе­сти­ва­лі за­пра­цює дис­ку­сій­ний май­дан­чик «Уні­вер­си­тет Мрій». Йо­го уча­сни­ка­ми ста­нуть фі­ло­со­фи, вче­ні, бі­зне­сме­ни. «Та­кий май­дан­чик ми за­ду­ма­ли і обго­во­ри­ли з Оле­гом Скри­пкою ще ми- ну­ло­го ро­ку, — роз­по­від­ає ор­га­ні­за­тор за­хо­ду Оле­ксій Толкачов. — Адже бу­ло від­чу­т­тя, що у від­ві­ду­ва­чів фе­сти­ва­лю є по­тре­ба не ли­ше в куль­тур­но­му, ми­сте­цько­му про­ду­кті, але й та­кож в ін­те­ле­кту­аль­но­му. Ми за­про­си­ли ви­да­тних осо­би­сто­стей, мрій­ни­ків, щоб по­го­во­ри­ти, про що вар­то мрі­я­ти і про те, яке май­бу­тнє очі­кує Укра­ї­ну. На мій осо­би­стий по­гляд, укра­їн­цям над­зви­чай­но не ви­ста­чає стра­те­гі­чно­го ми­сле­н­ня, обра­зо­тво­ре­н­ня вла­сно­го май­бу­тньо­го. Тож бу­де­мо над цим пра­цю­ва­ти. Се­ред спі­ке­рів — лю­ди, які спро­мо­жні по­ді­ли­ти­ся вла­сним ба­че­н­ням, роз­по­ві­сти про те, на чо­му укра­їн­цям вар­то бу­ло б зро­би­ти акцен­ти і в осо­би­сто­му, і в су­спіль­но­му жит­ті. Вже за­раз мо­жу кон­ста­ту­ва­ти над­зви­чай­но жва­вий ін­те­рес до по­дії се­ред май­бу­тніх го­стей фе­сти­ва­лю».

В су­бо­ту о 13.00 го­стею «Уні­вер­си­те­ту Мрій» ста­не го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на. «Фор­мат зу­стрі­чей — аб­со­лю­тно віль­ний, — роз­по­від­ає Оле­ксій Толмачов. — Де­я­кі про­мов­ці ви­сту­плять зі своє­рі­дни­ми ле­кці­я­ми чи пре­зен­та­ці­я­ми. Ко­ли ж ми за­про­шу­ва­ли Ла­ри­су Оле­ксі­їв­ну, то я зро­зу­мів, що для неї най­більш цін­не — жи­ве спіл­ку­ва­н­ня з уча­сни­ка­ми за­хо­ду». «Уні­вер­си­тет Мрій» роз­та­шу­є­ться на по­ча­тку те­ри­то­рії фе­сти­ва­лю, по­руч з Лі­те­ра­тур­ною сце­ною. Ор­га­ні­за­то­ри спе­ці­аль­но оби­ра­ли мі­сце та­ким чи­ном, щоб гу­чна му­зи­ка не за­ва­ди­ла спіл­ку­ван­ню. «Що­дня о 18:00 «Уні­вер­си­тет Мрій» за­вер­шу­ва­ти­ме­ться своє­рі­дною ко­ле­ктив­ною се­сі­єю мрі­я­н­ня, — роз­по­від­ає Оле­ксій Толмачов. — Це — за­хо­плю­ю­ча пар­на ро­бо­та, ко­ли ко­жен сам со­бі та сво­є­му пар­тне­ру від­по­від­а­ти­ме на кіль­ка про­стих за­пи­тань: яким бу­де ва­ше омрі­я­не май­бу­тнє? Хто са­ме йо­го ство­рю­ва­ти­ме? Що осо­би­сто ви пла­ну­є­те ро­би­ти за­для йо­го на­бли­же­н­ня? Які цін­но­сті бу­дуть в лю­дей май­бу­тньо­го? Як по­ка­зує пра­кти­ка, пі­сля та­кої 30-хви­лин­ної ко­ле­ктив­ної ро­бо­ти уча­сни­ків ще дов­го не за­ли­шає від­чу­т­тя окри­ле­н­ня та ен­ту­зі­а­зму». На­га­да­є­мо, що це вже не пер­ший ву­ли­чний уні­вер­си­тет, в яко­му бе­ре участь Ла­ри­са Ів­ши­на — на­при­кін­ці 2013 ро­ку від­бу­ла­ся зна­ко­ва зу­стріч го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» з уча­сни­ка­ми віль­но­го уні­вер­си­те­ту Май­да­ну (див. ста­т­тю «Віль­ний уні­вер­си­тет... «Дня» в №239 від 26 гру­дня 2013 ро­ку).

Фе­сти­валь «Кра­ї­на Мрій» три­ва­ти­ме впро­довж су­бо­ти та не­ді­лі з 12 до 22 го­ди­ни. Ко­жні 5—10 хви­лин зі стан­ції ме­тро «Те­рем­ки» до Му­зею у Пи­ро­го­ві кур­су­ва­ти­муть спе­ці­аль­ні ав­то­бу­си.

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

«День» ПІД­ТРИ­МАВ «КРА­Ї­НУ МРІЙ» ЩЕ НА ПО­ЧА­ТКУ ЇЇ СТВО­РЕ­Н­НЯ. НА ФО­ТО — ЛА­РИ­СА ІВ­ШИ­НА ТА ОЛЕГ СКРИ­ПКА В МУ­ЗЕЇ-СА­ДИ­БІ МА­КСИ­МА РИЛЬ­СЬКО­ГО ПІД ЧАС ВЕ­ЧО­РА УКРА­ЇН­СЬКО­ГО РО­МАН­СУ, ЯКИЙ СТАВ СВОЄ­РІ­ДНОЮ ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НОЮ РЕ­ПЕ­ТИ­ЦІ­ЄЮ ПЕР­ШО­ГО ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.