Укра­їн­ські лі­та­ки бу­ду­ва­ти­муть в Са­у­дів­ській Ара­вії

Екс­перт: «За фа­ктом, — це ви­ве­зе­н­ня ві­тчи­зня­них те­хно­ло­гій, оскіль­ки на­вряд чи ми змо­же­мо фі­нан­су­ва­ти про­ект»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Укра­їн­ське дер­жав­не під­при­єм­ство «Ан­то­нов» під час авіа­са­ло­ну «Ле Бур­же — 2015» під­пи­са­ло уго­ду про участь у про­е­кту­ван­ні та по­бу­до­ві авіа­цій­но­го за­во­ду в Са­у­дів­ській Ара­вії, по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі держ­під­при­єм­ства.

«Згі­дно з до­ся­гну­ти­ми до­мов­ле­но­стя­ми, пер­шим лі­та­ком, бу­ду­ва­н­ня яко­го пла­ну­є­ться осво­ї­ти на но­во­му авіа­цій­но­му ком­пле­ксі, ста­не лег­кий транс­порт­ний лі­так Ан?132», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби. За­га­лом же, уго­да є п’яти­сто­рон­ньою. Пар­тне­ра­ми з про­гра­ми є: «Taqnia» (Ко­ро­лів­ство Са­у­дів­ської Ара­вії), УкрНДІ АТ, «Ал­тіс Хол­динг» (Укра­ї­на) та «Broetje-Automation» (Ні­меч­чи­на).

На­га­да­є­мо, що цьо­го ро­ку на все­сві­тній авіа­ви­став­ці «Ле Бур­же», що три­ва­ти­ме до 21 черв­ня, пред­став­ле­но два укра­їн­ські лі­та­ки. Це Ан-178, який мо­же пе­ре­во­зи­ти всі ві­до­мі в сві­ті ти­пи ван­та­жів, а та­кож про­ект Ан-132, який по­ви­нен за­мі­ни­ти все­сві­тньо ві­до­мі лі­та­ки Ан-32 й Ан-26, а та­кож ін­ші транс­порт­ні лі­та­ків цьо­го кла­су, строк слу­жби яких до­бі­гає кін­ця.

Від­так, від ча­су від­кри­т­тя виставки вже від­бу­ла­ся ро­бо­ча зу­стріч з ре­а­лі­за­ції про­гра­ми лег­ко­го транс­порт­но­го лі­та­ка Ан-132 в на­пря­мі йо­го осна­ще­н­ня дви­гу­на­ми та обла­дна­н­ням. Як по­ві­до­ми­ли в держ­під­при­єм­стві, в ній взя­ли участь пред­став­ни­ки ДП «АН­ТО­НОВ», «KACST» (King Abdulaziz City for Science and Technology) та «Taqnia», Ко­ро­лів­ство Са­у­дів­ська Ара­вія, «Pratt&Whitney Canada», «GEAviation», Об’єд­на­не Ко­ро­лів­ство.

Сто­ро­ни обго­во­ри­ли, зокре­ма, подаль­шу вза­є­мо­дію в рам­ках про­гра­ми Ан-132, старт якій бу­ло да­но в кві­тні цьо­го ро­ку під­пи­са­н­ням кон­тра­кту між «KACST» та ДП «АН­ТО­НОВ». « Як за­зна­чив до­ктор Khaled A. Alhussan, ди­ре­ктор « Space and Aeronautics Research Institute » , «KACST», від­по­від­но до існу­ю­чих пла­нів лі­так?де­мон­стра­тор Ан?132 має бу­ти по­бу­до­ва­ний за пів­то­ра ро­ку», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

«По­ки не­має де­та­лей кон­тра­кту, мо­жна при­пу­сти­ти, що до бу­дів­ни­цтва но­во­го за­во­ду укра­їн­ська сто­ро­на до­лу­чи­ться, як по­ста­чаль­ник роз­ро­бок. Ін­ша спра­ва, що бу­ду­ва­ти в Са­у­дів­ській Ара­вії, адже там є ін­ве­сти­ції. У нас їх не­має. На скіль­ки це до­бре, — важ­ко ска­за­ти. По фа­кту, — це ви­ве­зе­н­ня ві­тчи­зня­них те­хно­ло­гій, оскіль­ки на­вряд чи ми змо­же­мо фі­нан­су­ва­ти про­ект. І з то­чки зо­ру ав­тор­ських прав, це не над­то вда­ле рі­ше­н­ня. Але якщо ми хо­че­мо, щоб хо­ча б якісь на­ші роз­роб­ки по авіа­бу­ду­ван­ню пра­цю­ва­ли, то не­хай ре­а­лі­зо­ву­ю­ться хо­ча б в Са­у­дів­ській Ара­вії», — го­во­рить «Дню» до­цент ка­фе­дри ор­га­ні­за­ції авіа­цій­них пе­ре­ве­зень Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки і ме­не­джмен­ту НАУ Хри­сти­на МАРИНЦЕВА.

За­га­лом же, вва­жає во­на, участь Укра­ї­ни в авіа­са­ло­ні Ле Бур­же — хо­ро­ший шанс для за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій в авіа­га­лузь кра­ї­ни. Втім, по­трі­бно все ж та­ки, шу­ка­ти ін­ші шля­хи для від­бу­до­ви га­лу­зі. Окрім цьо­го, вва­жає на­у­ко­вець, по­трі­бно ви­рі­ши­ти про­бле­му із ме­то­до­ло­гі­єю ви­бо­ру про­е­кту­ва­н­ня зраз­ків, які не­об­хі­дні ком­па­ні­ям. «Гро­ші ви­ді­ля­ю­ться, але важ­ко зро­зу­мі­ти — на що. Одна спра­ва — спро­е­кту­ва­ти, ін­ша — на­ла­го­ди­ти ви­ро­бни­цтво», — під­су­мо­вує во­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.