Ве­чір єв­ро­пей­ської му­зи­ки

У Хер­со­ні від­бу­де­ться що­рі­чний фе­сти­валь «кРок у май­бу­тнє»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

За­хід роз­по­чне­ться сьо­го­дні на на­бе­ре­жній у Пар­ку Сла­ви. Цьо­го ро­ку ор­га­ні­за­то­ри, спон­со­ри фе­сту та мі­ська вла­да ви­рі­ши­ли про­ве­сти кон­церт в один день і впи­са­ти йо­го в про­гра­му ІІ Чор­но­мор­сько-Бал­тій­сько­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му. Кон­церт ста­не за­вер­ше­н­ням ро­бо­ти фо­ру­му в Хер­со­ні.

На « кРок » - 2015 пла­ну­ють за­ві­та­ти до де­ся­ти рок- гур­тів, які ра­ні­ше під­твер­ди­ли свою участь. Се­ред них укра­їн­ські Defiant, Maria Brown, Infinite Tales, два іта­лій­ські ко­ле­кти­ви Figure of Six та Mandragora Scream, фін­ський гурт Devil I Know, швед­ські му­зи­кан­ти з гур­ту Engel та ін­ші. На жаль, до Хер­со­на не при­їде угор­ський гурт Insane. Во­ни пла­ну­ва­ли мас­шта­бний тур Укра­ї­ною, Ро­сі­єю та кра­ї­нам Бал­тії, однак їм від­мо­ви­ли в отри­ман­ні ро­сій­ської ві­зи. При­чи­ни від­мо­ви не по­ясню­ю­ться, однак му­зи­кан­ти вва­жа­ють, що в цьо­му є по­лі­ти­чні мо­ти­ви, адже свій тур во­ни хо­ті­ли по­ча­ти з Укра­ї­ни.

Ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють не мен­ше пів­го­ди­ни ви­сту­пу від ко­жно­го ко­ле­кти­ву, а від шве­дів очі­ку­ють ці­лу го­ди­ну ав­тен­ти­чно­го ро­ку.

«Цьо­го ро­ку, як і ра­ні­ше, фе­сти­валь від­бу­де­ться зав­дя­ки на­шим пар­тне­рам, зокре­ма й за­кор­дон­ним. Во­ни ви­рі­шу­ва­ли фі­нан­со­ві пи­та­н­ня що­до ві­зи­ту де­яких груп. Із мі­сько­го бю­дже­ту на­пря­му ко­штів на «кРок» не ви­ді­ля­є­ться, але тра­ди­цій­но мі­ська вла­да до­по­ма­гає нам із те­хні­чною ча­сти­ною: сце­на, звук, сві­тло, охо­ро­на. Та­кож до­по­мо­гли мі­сце­ві спон­со­ри, — ко­мен­тує « Дню » ор­га­ні­за­тор фе­сти­ва­лю Во­ло­ди­мир Ма­ку­ха. — Я спо­ді­ва­ю­ся, що хер­сон­ці й го­сті мі­ста при­йдуть під­три­ма­ти на­ших і за­ру­бі­жних ви­ко­нав­ців, які зда­ле­ку при­їдуть по­ді­ли­ти­ся з на­ми сво­єю твор­чі­стю».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.