Угор­щи­на пла­нує від­го­ро­ди­ти­ся від Сер­бії му­ром

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Угор­ський МЗС має на­мір різ­ко обме­жи­ти по­тік не­ле­галь­них мі­гран­тів, які пря­му­ють че­рез кра­ї­ну, по­бу­ду­вав­ши мур на кор­до­ні з Сер­бі­єю. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Угор­щи­ни Пе­тер Сі­яр­то про­по­нує зве­сти мур зав­ви­шки 4 м і дов­жи­ною 175 км. — та­ка дов­жи­на кор­до­ну, який роз­ді­ляє дві дер­жа­ви. За сло­ва­ми Сі­яр­то, Бу­да­пешт не мо­же до­зво­ли­ти со­бі че­ка­ти, до­ки Брюс­сель розв’яже про­бле­му не­ле­галь­ної ім­мі­гра­ції в ЄС. Ке­рів­ни­цтво Угор­щи­ни не­о­дно­ра­зо­во під­да­ва­ло­ся кри­ти­ці пра­во­за­хи­сни­ків за ви­сло­ви про те, що мі­гран­ти є за­гро­зою для кра­ї­ни. У трав­ні угор­ська пар­тія «Фі­дес» ви­рі­ши­ла ро­зі­сла­ти ан­ке­ти всім ме­шкан­цям кра­ї­ни із за­пи­та­н­ня­ми про мі­гра­цію. Гро­ма­дя­нам про­по­ну­ва­ли від­по­ві­сти, чи зго­дні во­ни з дум­кою, що по­мил­ко­ва по­лі­ти­ка ЄС у сфе­рі мі­гра­ції без­по­се­ре­дньо пов’яза­на зі збіль­ше­ним рів­нем те­ро­ри­сти­чної за­гро­зи. Прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни Ві­ктор Ор­бан ви­сло­вив­ся на під­трим­ку більш жорс­ткої мі­гра­цій­ної по­лі­ти­ки че­рез збіль­ше­н­ня чи­сла бі­жен­ців на те­ри­то­рії Угор­щи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.