«Укра­їн­ська во­єн­но-ди­пло­ма­ти­чна лі­нія – ви­прав­да­на»

Гри­го­рій Перепелиця — про ві­зит до США де­ле­га­ції з Ки­є­ва, яка пред­ста­ви­ла до­ка­зи уча­сті Ро­сії у кон­флі­кті на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

США не по­трі­бно до­во­ди­ти, що на Дон­ба­сі є ро­сій­ські вій­ська. Аме­ри­кан­ська вій­сько­ва роз­від­ка до­бре по­ін­фор­мо­ва­на та не­о­дно­ра­зо­во фі­ксу­ва­ла по­ру­ше­н­ня ро­сій­ськи­ми вій­сько­ви­ми кор­до­ну Укра­ї­ни. Утім дня­ми, в рам­ках ві­зи­ту до Ва­шинг­то­на за­сту­пни­ка гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ан­дрія Та­ра­но­ва та на­чаль­ни­ка де­пар­та­мен­ту СБУ Ві­та­лія Най­ди, бу­ло пред­став­ле­но чер­го­ві до­ка­зи при­су­тно­сті ро­сій­ських військ у схі­дній Укра­ї­ні.

Та­ра­нов та Най­да зу­стрі­ли­ся зі спе­ці­аль­ним ра­дни­ком з пи­тань Єв­ро­пи і Єв­ра­зії ві­це-пре­зи­ден­том США Май­клом Кар­пен­те­ром та ди­ре­кто­ром з пи­тань Схі­дної Єв­ро­пи Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки США Ліз Зен­тос.

Як по­ві­дом­ляє сайт Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, укра­їн­ська де­ле­га­ція роз­по­ві­ла аме­ри­кан­цям про си­ту­а­цію в зо­ні АТО та про факти уча­сті ре­гу­ляр­них під­роз­ді­лів зброй­них сил Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції у по­ді­ях спо­ча­тку в Кри­му, а по­тім і в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях. У свою чер­гу, аме­ри­кан­ська сто­ро­на ви­сло­ви­ла чі­тке ро­зу­мі­н­ня ро­сій­ської вій­сько­вої при­су­тно­сті на схо­ді Укра­ї­ни, за­яви­ла про під­трим­ку укра­їн­сько­му на­ро­ду у йо­го бо­роть­бі за те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і не­за­ле­жність сво­єї дер­жа­ви.

На­га­да­є­мо, спо­ча­тку до Аме­ри­ки мав ле­ті­ти го­ло­ва СБУ Ва­лен­тин Наливайченко. За за­про­ше­н­ням ав­то­ри­те­тно­го Цен­тру стра­те­гі­чних та між­на­ро­дних до­слі­джень США він мав пред­ста­ви­ти до­по­відь про при­су­тність ро­сій­ських військ на Дон­ба­сі. Однак у зв’яз­ку з ви­кли­ком до Ген­про­ку­ра­ту­ри, На­ли­вай­чен­ку до­ве­ло­ся ска­су­ва­ти cвій ві­зит. Це тра­пи­ло­ся пі­сля то­го, як СБУ про­ве­ла ма­сш- та­бні чис­тки в одно­му зі сво­їх управ­лінь, яке за­йма­є­ться ко­ру­пці­єю та ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю (див. «День» №103 за 16 черв­ня ц.р.).

«Зви­чай­но, ні­чо­го хо­ро­шо­го цей скан­дал не при­ніс ні Укра­ї­ні, ні вла­ді. Сам факт ска­су­ва­н­ня ви­сту­пу На­ли­вай­чен­ка у США вже не­се не­га­тив і ви­кли­кає рі­зно­ма­ні­тні до­ми­сли», — вва­жає по­лі­ти­чний ана­лі­тик Ін­сти­ту­ту Єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва Во­ло­ди­мир ГОРБАЧ.

«День» та­кож звер­нув­ся до кон­флі­кто­ло­га, про­фе­со­ра Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т. Шев­чен­ка Гри­го­рія ПЕРЕПЕЛИЦІ з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ві­зит укра­їн­ської де­ле­га­ції до Ва­шинг­то­ну:

— Зво­єн­ної то­чки зо­ру, не­має жо­дної по­тре­би, що­би пред­став­ля­ти до­ка­зи при­су­тно­сті ро­сій­ських військ на схо­ді Укра­ї­ни. Але це має по­лі­ти­чний сенс. Кон­грес під­три­мав про­по­зи­цію по на­дан­ню Укра­ї­ні ле- таль­ної зброї, але Бі­лий дім ви­сту­пив про­ти. То­му ця по­їзд­ка — зайвий ме­седж для то­го, щоб по­си­ли­ти цю під­трим­ку з бо­ку за­ко­но­дав­ців та ін­ших уря­до­вих стру­ктур США. Однак не­ві­до­мо, чи по­го­ди­ться Оба­ма на рі­ше­н­ня Кон­гре­су на­да­ти Укра­ї­ні ле­таль­ну зброю.

Укра­їн­ська во­єн­но-ди­пло­ма­ти­чна лі­нія — ви­прав­да­на. Це не­об­хі­дно для то­го, щоб пра­цю­ва­ти без­по­се­ре­дньо зі стру­кту­ра­ми ви­ко­нав­чої вла­ди США. Я не маю на увазі Пен­та­гон та ро­зві­ду­валь­ні слу­жби — во­ни до­бре по­ін­фор­мо­ва­ні. Маю на увазі ін­ші ор­га­ни, з яки­ми ра­ху­є­ться пре­зи­дент США.

Во­дно­час, тре­ба ви­зна­ти, що Укра­ї­на не є пре­дме­том за­ці­кав­ле­но­сті аме­ри­кан­ців. Якщо го­во­ри­ти про на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си, то стра­те­гі­чні прі­о­ри­те­ти США за­раз на Близь­ко­му Схо­ді. Во­ни на­ля­ка­ні те­ро­ри­змом та іден­ти­фі­ку­ють йо­го з «Іслам­ською дер­жа­вою», Си­рі­єю то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.