ЄС на­дасть Гру­зії 3,4 млн єв­ро для бо­роть­би з на­слід­ка­ми по­ве­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Для бо­роть­би з на­слід­ка­ми смер­то­но­сних по­ве­ней у Тбі­лі­сі ЄС ви­ді­лить кра­ї­ні 3 млн єв­ро. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Єв­ро­ко­мі­сії. Як за­зна­ча­є­ться, ко­шти бу­дуть на­да­ні че­рез бю­дже­тну під­трим­ку. «Мої дум­ки — з жер­тва­ми цих руй­нів­них по­ве­ней. Єв­ро­пей­ський Со­юз сто­їть по­руч з на­ро­дом Гру­зії і го­то­вий на­да­ти до­по­мо­гу сім’ям у Тбі­лі­сі для то­го, щоб від­но­ви­ти їхні бу­дин­ки і по­ча­ти но­ве жи­т­тя», — на­го­ло­сив єв­ро­ко­мі­сар з пи­тань роз­ши­ре­н­ня та по­лі­ти­ки су­сід­ства Йо­га­нес Ган. Він та­кож за­ува­жив, що цей вне­сок «є ви­ра­же­н­ням на­шої со­лі­дар­но­сті з лю­дьми, по­стра­жда­ли­ми від сти­хій­но­го ли­ха». Як по­ві­дом­ля­є­ться, Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія та­кож на­дасть 400 тис. єв­ро гу­ма­ні­тар­них ко­штів для до­по­мо­ги най­більш по­стра­жда­лим сім’ям. Це фі­нан­су­ва­н­ня до­по­мо­же гру­зин­сько­му Чер­во­но­му Хре­сту та НУО в на­дан­ні над­зви­чай­ної до­по­мо­ги, що пе­ред­ба­чає про­до­воль­ство, пре­дме­ти до­ма­шньо­го вжи­тку та­кі, як ков­дри й ку­хон­ні на­бо­ри, во­ду, пре­дме­ти гі­гі­є­ни та лі­ки.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.