По­мер ко­ли­шній прем’єр і пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Су­ле­йман Де­мі­рель

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­лі­тик-ве­те­ран Су­ле­йман Де­мі­рель, який п’ять ра­зів по­бу­вав у крі­слі прем’єр-мі­ні­стра Ту­реч­чи­ни і про­тя­гом се­ми ро­ків по­сі­дав пре­зи­дент­ський пост, по­мер у Ан­ка­рі у ві­ці 90 ро­ків. Зп’яти пе­рі­о­дів на по­са­ді гла­ви уря­ду два за­кін­чу­ва­ли­ся вій­сько­ви­ми пе­ре­во­ро­та­ми. Пре­зи­ден­том Ту­реч­чи­ни Су­ле­йман Де­мі­рель був із 1993-го по 2000 ро­ки. Су­мар­но по­лі­тик є тре­тім за три­ва­лі­стю пе­ре­бу­ва­н­ня при вла­ді прем’єром кра­ї­ни пі­сля со­ра­тни­ка Ата­тюр­ка, спів­за­снов­ни­ка Ту­ре­цької ре­спу­блі­ки Ісме­та Іньо­ню та чин­но­го пре­зи­ден­та Ре­дже­па Та­ї­па Ер­до­га­на. У Ка­зах­ста­ні ще за жи­т­тя Де­мі­ре­ля на йо­го честь на­зва­ли ка­зах­сько-ту­ре­цький уні­вер­си­тет.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.