Ген­сек НАТО: мі­лі­та­рист­ська ри­то­ри­ка є не­без­пе­чною

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг за­явив, що вій­сько­ва ри­то­ри­ка Ро­сії не­без­пе­чна і має де­ста­бі­лі­зу­ю­чий ха­ра­ктер. «Це те, з чим ми ма­є­мо спра­ву, то­му ми під­си­лю­є­мо го­тов­ність на­ших сил», — ска­зав Стол­тен­берг. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше пре­зи­дент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін ого­ло­сив про те, що ядер­ні си­ли Ро­сії по­пов­ня­ться 40 но­ви­ми між­кон­ти­нен­таль­ни­ми ба­лі­сти­чни­ми ра­ке­та­ми. Во­дно­час, у сво­їй стат­ті у Wall Street Journal, Стол­тен­берг пи­ше, що по­лі­ти­ка Ро­сії — це ви­клик для НАТО і уста­ле­но­го пі­сля за­кін­че­н­ня хо­ло­дної вій­ни сві­то­во­го по­ряд­ку. «Пі­сля хо­ло­дної вій­ни по­ча­ла­ся но­ва до­ба сво­бо­ди та де­мо­кра­тії, яка грун­ту­ва­ла­ся на нор­мах між­на­ро­дно­го пра­ва. Про­тя­гом ці­єї до­би існу­вав без­пре­це­ден­тний рі­вень мі­жна­ро­дної спів­пра­ці, що при­не­сло про­цві­та­н­ня мі­льяр­дам лю­дей у всьо­му сві­ті, але за­раз цьо­му по­ряд­ко­ві ки­да­ють ви­клик», — на­го­ло­шу­є­ться в стат­ті. Ге­не­раль­ний се­кре­тарь під­кре­слив, що НАТО зму­ше­но ре­а­гу­ва­ти на но­ві ви­кли­ки, оскіль­ки «на пів­дні — Іслам­ська дер­жа­ва та ін­ші екс­тре­міст­ські угру­по­ва­н­ня сі­ють ха­ос і під­бу­рю­ють до здій­сне­н­ня те­ра­ктів від Па­ри­жа до Те­ха­су, на схо­ді — Ро­сія по­ру­шує су­ве­ре­ні­тет сво­їх су­сі­дів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.