На­ші се­ред оку­пан­тів

Оле­ксандр КІ­ХТЕН­КО: «В Дон­ба­сі є ба­га­то лю­дей, які лю­блять Укра­ї­ну і хо­чуть по­вер­ну­ти­ся в її ло­но»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

16чер в ня від бу ла ся чер го ва зу­стріч у Мін­ську кон­та­ктних груп для пе ре мо вин що­до вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон ба сі. Іри на Ге ра щен ко, яка є чле­ном під­гру­пи з ук ра­їн­ської сто ро ни, по ві до ми ла в Facebook: « Все не прос то. Ду маю, ви всі це ро зу мі є те. Ми ре аліс ти і ро­зу­мі­є­мо, хто за столом». Су­дя­чи з усьо­го, основ­ним пра­кти­чним до­сяг нен ням вчо раш ніх зу стрі чей бу­ло звіль­не­н­ня 9 на­ших бран­ців. На­пра­цю­ва­н­ня гу­ма­ні­тар­них і без­пе ко вих під груп пе ре да но пред с - тав ни ку Укра ї ни в три сто рон ній кон­та­ктній гру­пі Ле­о­ні­ду Ку­чмі.

«Гу­ма­ні­тар­ні ван­та­жі, що за­хо­дять на будь-яку ча­сти­ну те­ри­то­рії Укра ї ни, — пи ше на род ний де пу­тат Іри­на Ге­ра­щен­ко, — ма­ють пе­ре­ти­на­ти кор­дон тіль­ки у ви­зна­че­них пун к тах, на кон т ро льо ва них ча­сти­нах кор­до­ну, з до­три­ма­н­ням всіх мит них і при кор дон них про - це дур і від по від ним до гля дом ук - ра їнсь ки ми при кор дон ни ка ми і мит ни ка ми. (...) РФ цьо го тиж ня го­тує 30-й «юві­лей­ний» кон­вой на оку­по­ва­ні бо­йо­ви­ка­ми те­ри­то­рії, а будь- які між на род ні гу ма ні тар ні мі­сії ма­ють від­бу­ва­ти­ся ви­клю­чно в рам­ках між­на­ро­дно­го пра­ва. Ре­ак ція сві ту на по ру шен ня на ших кор до нів має бу ти від по від ною. (...) Близь ко 270 війсь ко вих за остан­ні­ми уто­чне­ни­ми да­ни­ми за­ли ша ють ся в по ло ні. Укра їнсь ка сто­ро­на ро­бить все для акти­ві­за­ції про це су звіль нен ня по ло не них і вва­жає не­при­пу­сти­мим за­тя­гу­ва­н­ня. Осо­бли­ву ува­гу звер­ну­ли на 11 без під став но утри му ва них в ро - сій­ських в’язни­цях, зокре­ма і кри­чу­щу си­ту­а­цію з На­ді­єю Сав­чен­ко. (...) Ще обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня гу­ма ні тар ної си ту а ції на схо ді, яка по­гір­шу­є­ться че­рез об­стрі­ли, за­лу­че­н­ня між­на­ро­дних гу­ма­ні­тар­них мі­сій».

Тим ча­сом СБУ опри­лю­дни­ло роз­по­ря­дже­н­ня, яким по­си­лю­єть ся ре жим пе ре ти ну лі нії зі - ткне­н­ня з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми для зви чай но го і ван таж но - го транс пор ту. Це так зва ний но - вий тим­ча­со­вий по­ря­док здій­сне­н­ня кон т ро лю за пе ре мі щен - ням осіб, транс пор т них за со - бів і ван­та­жів вздовж лі­нії зі­ткне­н­ня у ме­жах До­не­цької та Лу­ган­ської об лас тей. З дру го го бо - ку, цей же по­ря­док в де­чо­му спро­стив та кий пе ре тин для гро ма - дян. Те пер для то го щоб по тра пи - ти до сво­єї осе­лі на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, укра­їн­цям до­ста­тньо за­ре­єс т ру ва ти ся, от ри мав ши пер со - наль ний код, для чо го вар то ма - ти ли­ше по­свід­че­н­ня осо­би. На­га­да­є­мо, що си­сте­ма па­пе­ро­вих пе­ре­пус ток ство ри ла ши ро - ке тло для ко­ру­пції як при їх ви­да­чі, так і на блок пос тах. У цьо - му над­скла­дно­му пи­тан­ні «бло­ка­ди » Дон ба су по ки що за ли ша єть - ся не­розв’яза­на ди­ле­ма — як бло­ку ва ти бой о ви ків і не за бло ку ва - ти вла­сних гро­ма­дян. Як мі­ні­мі­зу­ва ти ко ла бо ра цію з те ро рис та - ми, що кон т ро лю ють ук ра їнсь - кі ко па ли ни та за во ди, і при цьо - му не від мо ви тись від за бло ко ва - них укра­їн­ців.

На сво їй сто рін ці у Twitter ко лиш ній мі ністр за кор дон них справ Шве­ції Карл Більдт на­пи­сав: « Так зва ні на род ні рес пуб лі ки ДНР та ЛНР є зло­чин­ни­ми сві­та­ми без будь-яко­го за­ко­ну чи по­ряд­ку. Віль­ні і спра­ве­дли­ві ви­бо­ри на­вряд чи мо­жли­ві». Тим ча­сом у До­не­цьку не що дав но від бу ли ся мі тин ги ме­шкан­ців те­ри­то­рій, які пе­ре­бу­ва ють на лі нії вог ню. Мі тинг від - був­ся спон­тан­но. До­неч­ча­ни ви­ма­га­ли від бо­йо­ви­ків пе­ре­се­ли­ти їх у без печ ні міс ця. Най смі ли ві ші ви - гу­ку­ва­ли ви­мо­ги до бо­йо­ви­ків по­ли ши ти До нецьк. Так чи інак ше це був не­си­стем­ний спро­тив гро­ма­дян і, без умов но, він не міг ма ти ха рак те ру ре аль но го спро ти ву. Для сві до мо го спро ти ву по тріб на до зрі ла смі ли вість і здат ність на ри зик. На жаль, вра хо ву ю чи той факт, що сві до ме на се лен ня зде - біль шо го по ли ши ло Дон бас, фор - му ван ня кіс тя ку ді євих про тес тів в умо­вах то­таль­но­го те­ро­ру про­ро­сійсь ких бой о ви ків і сис те ми ро - сій­ських спец­служб май­же не­мо­жли­во. Фра­зи ж про «бло­ка­ду» Дон­ба­су в основ­но­му ли­ше роз­ча­ро­ву­ють на віть про ук ра їнсь ки на лаш - то­ва­них гро­ма­дян, які опи­ни­ли­ся в пас­тці оку­па­ції.

Бій ці ба таль йо ну « Дніп ро1» опри­лю­дни­ли роз­ві­ду­валь­ну ін­фор­ма­цію, яку во­ни отри­ма­ли з ві­део­фі­кса­ції без­пі­ло­тни­ком над Лу­гансь ком. У міс ті бу ло на лі че но близь ко 200 оди ниць війсь ко вої тех ні ки ли ше під від кри тим не - бом. Зви­чай­но, за рі­зни­ми да­ни­ми кіль кість тан ків, САУ та ін шо го війсь ко во го ро сійсь ко го « доб ра » ви­мі­рю­є­ться в ра­зи біль­ши­ми ци­фра ми. Мож на ска за ти, що Лу - ганськ, який роз­та­шо­ву­є­ться в без­по се ред ній близь кос ті до кор до ну з Ро­сі­єю, є одним із ба­зо­вих зброй­них пун к тів. В той же час у Ген - шта­бі по­ві­до­ми­ли, що за­гро­зи пов­но­мас­шта­бно­го втор­гне­н­ня з бо­ку Ро сії най ближ чим ча сом не має. Ан­тон Ге­ра­щен­ко, який не­ві­до­мо з яких дже­рел опри­лю­днив план за­хо­пле­н­ня Ро­сі­єю лі­в­обе­ре­жної ча­сти­ни Укра­ї­ни, при­му­сив офі­цій­ну Мос к ву спрос то ву ва ти та кі на мі - ри. Зга­да­ний план роз­ра­хо­ва­но на 15- ден ний бліц к риг. Не мож на скеп тич но ста ви ти ся до та ких до - ку­мен­тів. Те­рор і фі­зи­чний тиск — це го­лов­на мо­ва, якою ко­ри­сту­є­ться Пу тін. А ба га то страж даль на зем­ля Дон­ба­су і на да­лі бу­де за­ру­чни­ком не ли­ше ам­бі­цій Крем­ля, а й де ко го, хто ви ко рис то вує вій ну для по­лі­ти­чно­го пі­а­ру, ко­ри­сту­ю­чись за­над­то не­без­пе­чни­ми ви­зна­че­н­ня­ми і за­ява ми.

Про си ту а цію з бло ка дою Дон­ба­су і пер­спе­кти­ви оку­по­ва­них те­ри­то­рій «День» по­спіл­ку­вав­ся з екс-го ло вою війсь ко во- ци віль ної ад мі ніс т ра ції До нець кої об лас ті Оле­ксан­дром КІ­ХТЕН­КОМ.

— Олек сан д ре Ти мо фій о ви чу, якою є ва ша дум ка що до так зва­ної « бло ка ди » Дон ба су й ро лі Мін­ських пе­ре­го­во­рів?

— З при­во­ду бло­ка­ди Дон­ба­су моя дум­ка якою бу­ла, та­кою і за­ли­ши­ла­ся. Я ка­те­го­ри­чно про­ти бло­ка­ди. І вза­га­лі не хо­чу, щоб вжи­ва­ло­ся слово «бло­ка­да». Якщо ми від мов ля є мо ся від оку по ва ної те - ри то рії, то ді мож на го во ри ти про пов ну бло ка ду. У су час но му сві ті по діб них ви пад ків не має, щоб окре­ма те­ри­то­рія бра­ла­ся в бло­ка­ду. Ро зум ний про пус к ний ре - жим — так. Вста­нов­ле­н­ня правил про їз ду, пе ре сі чен ня гру пи то ва - рів — так. Ми го­во­ри­ли про те, що має бу­ти пе­ре­лік то­ва­рів, за­бо­ро­не­них до вве­зе­н­ня, щоб ви­клю­чи­ти спе ку ля цію в те мі фі нан су ван ня те­ро­ри­стів. Звід­ки йде їх фі­нан­су­ва­н­ня, ми чу­до­во зна­є­мо. Від­кри­ті ве ли кі ді лян ки кор до ну з Ро сі­єю. Тим па­че якщо го­во­ри­ти про бло­ка­ду про дук тів, то ва рів, що про хо - дять на тим­ча­со­во не­кон­тро­льо­ва­ну те­ри­то­рію з під­кон­троль­ної нам те­ри­то­рії, то це вза­га­лі без­роз­су­дно. Ці то ва ри все од но йдуть, але во­ни йдуть че­рез кор­дон з Ро­сі­єю, від по від но стя гу ють ся ро сійсь кі по­да­тки, що над­хо­дять до ка­зни РФ. Та­ким чи­ном на­ші то­ва­ри ста­ють не­кон­ку­рен­то­спро­мо­жни­ми, то­му що їх ви­би­ва­ють ро­сій­ські. На цю про­бле­му слід ди­ви­ти­ся шир­ше й ді­я­ти по-дер­жав­но­му.

На жаль, прак ти ка свід чить, що Мінсь кі до мов ле нос ті з бо ку бой о ви ків не ви ко ну ва ли ся. За весь пе­рі­од пе­ре­го­во­рів ви­ста­чить паль­ців одні­єї ру­ки, щоб пе­ре­ра­ху­ва ти, скіль ки бу ло днів ти ші на Дон ба сі. Що дня ги нуть лю ди, як се ред вій сь ко во служ бов ців, так і се ред мир но го на се лен ня. Що дня руй ну ють ся бу дів лі, під при єм ст - ва. Та ким чи ном, здій с ню єть ся тиск на Укра ї ну для змі ни сво­єї зов­ні­шньої по­лі­ти­ки що­до Єв­ро­пи. Але ін­шо­го ва­рі­ан­ту мир­но­го вре­гу лю ван ня пи тан ня на Дон ба сі, окрім Мін­ської уго­ди, у нас не­має. Про­сто тре­ба ве­сти ці пе­ре­го­во­ри з ура ху ван ням знан ня кон к рет ної си­ту­а­ції в ре­гіо­ні.

— За­раз мо­жна по­чу­ти ба­га­то спе­ку­ля­цій що­до від’єд­на­н­ня Дон­ба­су, про­ти­сто­я­н­ня Схо­ду й За­хо­ду.

— Ва­жли­во, що ті жи­те­лі, які пе ре бу ва ють на тим ча со во оку по - ва­ній те­ри­то­рії, да­ле­ко не всі го­ло­су ва ли за так зва ні « ДНР » і «ЛНР», не всі во­ни хо­ди­ли на «ре­фе­рен­ду­ми» й не всі хо­чуть до Ро- сії. По вір те ме ні, я знаю на строї цих лю­дей. Там є ба­га­то лю­дей, які й люб лять Укра ї ну, й хо чуть по - вер ну ти ся до Укра ї ни. Для цьо го тре ба щось ро би ти. Тре ба мен ше пі­ар­них за­яв і біль­ше пра­кти­чних справ. То­ді ми змо­же­мо по­вер­ну­ти цю те ри то рію, ви ко рис то ву ю чи тих лю­дей, які не під­три­му­ють по­лі­ти­ку бо­йо­ви­ків. З ко­жним днем їх стає все біль­ше. Де­я­кі по­лі­ти­ки, яких я на зи ваю « по лі ти ка на ми » , ро зі гру ють кар ту, про ти став ля ю - чи Дон бас ін шим ре гі о нам, во ни чи нять не по- дер жав но му. Цьо го ро­би­ти не мо­жна. Ду­же ба­га­то чо­го за­ле­жить від ЗМІ, від об’єктив­ної по­да­чі ма­те­рі­а­лу, щоб укра­їн­ці ро­зумі­ли, що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться на Дон ба сі. Не мож на ро би ти з Дон ба су, на шої зем лі, во ро гів Укра­ї­ни.

— Як ви ба чи те май бут нє оку­по­ва­них те­ри­то­рій? Чи є у них шанс са мо стій но се бе за без пе чу - ва­ти?

— Май­бу­тнє «ДНР» як окре­мо­го дер жав но го суб’ єк та я не уяв - ляю. Це не­мо­жли­во. Без під­трим­ки Ро­сії во­ни вза­га­лі не ви­жи­вуть. Не мож ли во та кож ро зі рва ти ті еко но міч ні зв’ яз ки, що там скла - ли ся. Усе, що за раз рветь ся, бло - ку єть ся, пра цює не ли ше про ти оку по ва них те ри то рій, а й про ти всі­єї Укра ї ни. Ми по вин ні чіт ко ро­зу­мі­ти, що ми ні­ку­ди не по­ді­не­мо­ся без ву­гі­л­ля. Якщо не з Дон­ба­су, то з Ро­сії. Ма­ють бу­ти нор­маль­но ви роб ле ні пра ви ла для то го, щоб це ву­гі­л­ля ми мо­гли бра­ти. На оку по ва ній те ри то рії пра цю ють на­ші ша­хта­рі, чи­ма­ло яких хо­чуть бу­ти у скла­ді Укра­ї­ни. Там не все глад­ко. По­ту­жно й ефе­ктив­но пра­цює ро сійсь ка про па ган да. Ду же ефе­ктив­но використовуються на­ші про­ма­хи. То­му тре­ба мен­ше пі­а­ру, а біль­ше зна­н­ня спра­ви й си­ту­а­ції, біль­ше пра­кти­чної ро­бо­ти. У нас є ве­ли­кі шан си по­вер ну­ти цю те­ри­то­рію в ло­но Укра­ї­ни.

ОЛЕ­КСАНДР КІ­ХТЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.