На­дія Сав­чен­ко. Рік у полоні

Що з цьо­го при­во­ду за­яви­ли ди­пло­ма­ти і на­ро­дні де­пу­та­ти

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Вчо­ра ми­нув рік з дня, ко­ли укра­їн­ська льо­тчи­ця На­дія Сав­чен­ко по тра пи ла в ро сійсь кий по лон. 17 черв­ня 2014 ро­ку її бу­ло за­три- ма­но бо­йо­ви­ка­ми ба­таль­йо­ну «За­ря» Іго­ря Пло­тни­цько­го і не­за­кон­но пе­ре­прав­ле­но на те­ри­то­рію РФ та зви ну ва че но у при чет нос ті до вбив ст ва жур на ліс тів ВДТРК. З на­го­ди ці­єї да­ти до Сав­чен­ко звер­нув ся мі ністр Ве ли ко бри та нії у спра вах Єв­ро пи Де від Лі дін г тон,

лист яко го опуб лі ку вав ад во кат по­ло­не­ної Ми­ко­ла По­ло­зов. «По­ки ви пе­ре­бу­ва­є­те у полоні, вій­сько­ві дії у ва шій кра ї ні три ва ють, — йде­ться у звер­нен­ні Лі­дінг­то­на, — Ро­сія є під­пи­сан­том Мін­ських до­мов­ле­но­стей, по­кли­ка­них по­кла­сти край цьо­му кон­флі­кту. Ра­ні­ше цьо­го мі­ся­ця пре­зи­дент Пу­тін ска­зав іта­лій­ській га­зе­ті, що ці до­мов­ле­но­сті по­вин­ні ви­ко­ну­ва­ти­ся. Як Вам до­бре ві­до­мо, згі­дно з ни­ми пе­ред ба че но « звіль нен ня й об мін усіх за­ру­чни­ків і не­за­кон­но утри­му ва них осіб » . Уряд Спо лу че но го Ко ро лів ст ва за кли кає Ро сію вчи - ни ти так, як то го ви ма га ють її між на род ні зо бов’ язан ня та зо - бов’ язан ня, пе ред ба че ні ро сійсь - кою Кон­сти­ту­ці­єю, та не­гай­но Вас звіль­ни­ти».

У рі­чни­цю за­хо­пле­н­ня Сав­чен­ко за яву зро бив і По сол США в Укра ї ні Джеф рі Пай єт, який під - крес лив ви мо гу США звіль ни ти льот чи цю та всіх ук ра їн ців, яких «не­за­кон­но утри­мує Ро­сія і її ставленики». Пайєт об­ґрун­ту­вав це зо­бов’ язан ня ми, які взя ла на се бе Ро­сія, під­пи­сав­ши Мін­ські до­мов­ле­но­сті.

У Вер хов ній Ра ді та кож не за - бу ли про да ту по ло нен ня ук ра їн - ки. Ко ле ги- де пу та ти Сав чен ко із фра­кції «Ба­тьків­щи­на» про­чи­та­ли її де­пу­тат­ське звер­не­н­ня до мі­ні­стра за кор дон них справ Укра ї ни Пав ла Клім кі на. Во на по про си ла на да ти ін фор ма цію про вжи ті за - хо ди що до за хис ту не за кон но ув’язне­них Ро­сі­єю гро­ма­дян Украї ни. Під час озву чен ня звер нен ня На­дії Сав­чен­ко у сті­нах пар­ла­мен­ту бу ла та кож при сут ня її сес т ра Ві­ра (на фо­то).

ФО­ТО АРТЕМА СЛIПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.