Де­кор кри­зо­во­го пе­рі­о­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Екс­пер­ти: Осі­чку з бю­дже­тною ре­зо­лю­ці­єю зу­мов­ле­но від­су­тні­стю ре­форм і про­бле­ма­ми що­до пе­ре­да­чі по­да­тків на мі­сця

Вер­хов­на Ра­да го­ло­са­ми 232 де­пу­та­тів від­пра­ви­ла у вів­то­рок на до­о­пра­цю­ва­н­ня в бю­дже­тний ко­мі­тет про­ект по­ста­но­ви « Про основ­ні на­прям­ки бю­дже­тної по­лі­ти­ки на 2016 рік» (Бю­дже­тна ре­зо­лю­ція). У цьо­му до­ку­мен­ті, про­ект яко­го пред­став­ля­ла в пар­ла­мен­ті мі­ністр фі­нан­сів На­та­лія Яре­сько, Ка­бі­нет мі­ні­стрів за­клав прогноз ре­аль­но­го зро­ста­н­ня ВВП на 2% при ін­фля­ції (гру­день до гру­дня) 9%, зро­стан­ні цін ви­ро­бни­ків на 12% і се­ре­дньо­рі­чно­му кур­сі 22,5 грн./$1. Яре­сько ар­гу­мен­ту­ва­ла та­кий прогноз тим, що з ним зго­ден Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд. «Ма­кро­про­гно­зи збі­га­ю­ться із тим, що МВФ на­пи­сав у черв­ні мі­ся­ці. Я їх не при­ду­ма­ла ні з го­ло­ви, ні з не­ба», — ска­за­ла гла­ва Мін­фі­ну, від­по­від­а­ю­чи у вів­то­рок у пар­ла­мен­ті на кри­ти­ку про не­ре­а­лі­сти­чність та­ких показників.

Яре­сько по­я­сни­ла, що не мо­же по­ки да­ти ін­ших про­гно­зних цифр, зокре­ма, рів­ня бор­гу або со­ці­аль­них стан­дар­тів, оскіль­ки про­дов­жу­ю­ться пе­ре­мо­ви про ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гу, і си­ту­а­ція мі­ня­є­ться ду­же швид­ко. За її сло­ва­ми, важ­ко спро­гно­зу­ва­ти, «що бу­де че­рез два-три мі­ся­ці». «Це кра­щий прогноз, який ми мо­же­мо да­ти на да­ний час», — за­ува­жи­ла мі­ністр фі­нан­сів.

По­ка­зо­во, що цьо­го дня на швед­сько-укра­їн­сько­му бі­знес-фо­ру­мі мі­ністр не змо­гла да­ти прогноз ди­на­мі­ки ВВП на ни­ні­шній рік. «Хтось го­во­рить (про па­ді­н­ня) 9%, хтось го­во­рить — ви­ще», — ска­за­ла Яре­сько.

Як на­го­ло­шу­є­ться у від­прав­ле­ній на до­о­пра­цю­ва­н­ня по­ста­но­ві, основ­ні на­прям­ки бю­дже­тної по­лі­ти­ки ро­зро­бле­ні від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським со­ю­зом, Ко­а­лі­цій­ної уго­ди, стра­те­гії Пре­зи­ден­та «Укра­ї­на-2020», Про­гра­ми ді­яль­но­сті Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни і ме­мо­ран­ду­му між уря­дом Укра­ї­ни та МВФ.

На­га­да­є­мо, дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2015 рік по­бу­до­ва­ний на опти­мі­сти­чно­му сце­на­рії, який пе­ред­ба­чає па­ді­н­ня ВВП на 5,5% при ін­фля­ції 26,7%, то­ді як два ін­ших уря­до­вих сце­на­рії пе­ред­ба­ча­ють па­ді­н­ня ВВП 8,6% і 11,9% при ін­фля­ції 38,1% і 42,8% від­по­від­но. Про­те МВФ у кін­ці трав­ня за під­сум­ка­ми пе­ре­мов із укра­їн­ськи­ми вла­стя­ми по­гір­шив прогноз па­ді­н­ня ВВП кра­ї­ни цьо­го ро­ку з 5,5% до 9%, а ін­фля­ції — до 46%.

У бю­дже­тній ре­зо­лю­ції на 2016 рік, окрім на­зва­них, за­кла­де­ні й ін­ші про­гно­зні по­ка­зни­ки. Ін­декс цін ви­ро­бни­ків (гру­день до гру­дня) бу­де на рів­ні 12%, рі­вень без­ро­бі­т­тя на­се­ле­н­ня ві­ком 15-70 ро­ків, ви­зна­че­ний за ме­то­ди­кою Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції пра­ці, скла­де 9,9%, но­мі­наль­ний ВВП — 2,1 триль­йо­на гри­вень.

Ка­ме­нем спо­ти­ка­н­ня при обго­во­рен­ні бю­дже­тної ре­зо­лю­ції ста­ла, зокре­ма, від­мі­на спе­цре­жи­му ПДВ для агра­рі­їв. Як за­явив із три­бу­ни пар­ла­мен­ту пер­ший за­сту­пник го­ло­ви бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту Ва­силь Амель­чен­ко, «Бю­дже­тний ко­мі­тет цю нор­му не під­три­мує, і я вам вже ого­ло­сив, що ми про­по­ну­є­мо ви­лу­чи­ти цю іні­ці­а­ти­ву уря­ду. І По­да­тко­вим ко­де­ксом, і ко­а­лі­цій­ною уго­дою пе­ред­ба­че­но збе­ре­же­н­ня спе­ці­аль­но­го ре­жи­му до 2018 ро­ку», — на­по­ля­гав на­ро­дний де­пу­тат. Яресь- ко ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чу­ва­ла: «Ми впев­не­ні, що це пра­виль­но, що всі по­вин­но бу­ти в одна­ко­вих умо­вах. Ми впев­не­ні, що це ні в яко­му ра­зі не за­криє аграр­ний се­ктор».

А як сприйня­ли осі­чку з прийня­т­тям бю­дже­тної ре­зо­лю­ції екс­пер­ти «Дня»?

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

МІН­ФІ­НУ ТА МІ­Н­ЕКО­НО­МІ­КИ ДО­ВЕ­ДЕ­ТЬСЯ ЩЕ ПО­ДУ­МА­ТИ НАД ТИМ, ЯК ПРА­ВИЛЬ­НО НА­ПИ­СА­ТИ БЮ­ДЖЕТ НА НА­СТУ­ПНИЙ РІК. АДЖЕ ВІД СЬО­ГО­ДНІ КА­БМІН МАЄ ПРА­ВО НА­КЛА­СТИ МО­РА­ТО­РІЙ НА ВИ­ПЛА­ТИ ЗОВ­НІ­ШНІМ КРЕ­ДИ­ТО­РАМ, А ПРИ­ВА­ТИ­ЗА­ЦІЯ ЦЬО­ГО РО­КУ ПО­ВИН­НА СТА­ТИ ЧИ НЕ ПЕР­ШОЮ СТАТ­ТЕЮ ДО­ХО­ДУ БЮ­ДЖЕ­ТУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.