Зер­но­трей­де­рам го­ту­ють ме­мо­ран­дум

Екс­пер­ти: КМУ мав би не ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми 12 бі­зне­сме­нів, а ду­ма­ти, як не допу­сти­ти де­фі­ци­ту азо­тних до­брив на­пе­ре­до­дні по­сів­ної

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни в ли­пні під­пи­ше ме­мо­ран­дум із зер­но­трей­де­ра­ми про об­ся­ги екс­пор­ту зер­на з но­во­го вро­жаю. «За­раз ана­лі­зу­є­мо ба­лан­си, про­тя­гом на­сту­пно­го мі­ся­ця хо­че­мо ви­йти на якусь про­по­зи­цію що­до но­во­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (МР). Хтось про­по­нує ро­би­ти (ме­мо­ран­дум. — Авт.) на пів­річ­чя, хтось — на рік. За­раз від­бу­ва­є­ться аб­со­лю­тно кон­стру­ктив­на ро­бо­та», — роз­по­вів про пла­ни мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Оле­ксій Пав­лен­ко. Він та­кож уто­чнив, що 2014/2015 МР Укра­ї­на вста­но­вить но­вий ре­корд з екс­пор­ту зер­но­вих, який уже за­раз до­ся­гає 33,4 міль­йо­на тонн. Ра­зом із тим, Пав­лен­ко по­ві­до­мив, що в ме­жах ме­мо­ран­ду­му із зер­но­трей­де­ра­ми на по­то­чний МР де­я­кі ком­па­нії не­до­бро­со­ві­сно ви­ко­ну­ва­ли йо­го.

На­га­да­є­мо, Укра­ї­на ми­ну­ло­го ро­ку зі­бра­ла ре­кор­дні 63,8 міль­йо­на тонн зер­на і зер­но­бо­бо­вих куль­тур (без ура­ху­ва­н­ня Кри­му). Цей ре­зуль­тат на 2,4% пе­ре­ви­щує по­ка­зник 2013 ро­ку. За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми Мі­на­гро­про­ду, 2015 ро­ку очі­ку­є­ться збір 58 міль­йо­нів тонн зер­на.

По­при ре­кор­дні тем­пи екс­пор­ту, зер­на в за­сі­ках за­ли­ши­ло­ся ще ба­га­то. За да­н­ням Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, йо­го за­па­си в аграр­них під­при­єм­ствах Укра­ї­ни (крім ма­лих) та під­при­єм­ствах, які за­йма­ю­ться йо­го збе­рі­га­н­ням і пе­ре­роб­кою, ста­ном на 1 черв­ня 2015 ро­ку скла­да­ють 10 міль­йо­нів тонн. Це май­же на по­ло­ви­ну (на 49%) біль­ше, по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку.

Зокре­ма, за да­ни­ми Держ­ста­ту, без­по­се­ре­дньо в аграр­них під­при­єм­ствах до 1 черв­ня збе­рі­га­ло­ся 5,6 міль­йо­на тонн зер­на (ре­шта — на під­при­єм­ствах зі збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки зер­на), що на 56% біль­ше за то­рі­шній по­ка­зник, у то­му чи­слі пше­ни­ці — 2,1 міль­йо­на тонн, ячме­ню — 0,6 міль­йо­на тонн, ку­ку­ру­дзи — 2,6 міль­йо­на тонн. За­па­си на­сі­н­ня со­ня­шни­ку — 1,5 міль­йо­на (на 32,5% мен­ше по­рів­ня­но з 2014 ро­ком). При цьо­му без­по­се­ре­дньо в агро­під­при­єм­ствах збе­рі­га­ло­ся 0,8 міль­йо­на тонн (на 17% біль­ше). Ці да­ні на­ве­де­но без ура­ху­ва­н­ня тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Кри­му і Се­ва­сто­по­ля, ча­сти­ни зо­ни про­ве­де­н­ня АТО.

Чи по­трі­бен та­кий ме­мо­ран­дум сьо­го­дні укра­їн­ським агра­рі­ям? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.