У Льво­ві з’яви­ться ін­ду­стрі­аль­ний парк

У мі­ській ра­ді ка­жуть, що бу­дів­ни­цтво мо­жна бу­де по­ча­ти вже на­сту­пно­го ро­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Кон­кур­сна ко­мі­сія ви­зна­чи­ла фі­лію гол­ланд­ської ком­па­нії « СТР » — ТзОВ « Сі­Ті Парк Львів» пе­ре­мож­цем ін­ве­сти­цій­но­го кон­кур­су з бу­дів­ни­цтва ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку «Ря­сне-2». За сло­ва­ми го­ло­ви ко­мі­сії, за­сте­ре­жень що­до ком­па­нії не­має, всі до­ку­мен­ти оформ­ле­но пра­виль­но.

У мі­ськра­ді ка­жуть, що із « СТР » мі­сто кон­та­кту­ва­ло по­над рік. « Ком­па­нія ві­до­ма як один із най­біль­ших за­бу­дов­ни­ків і вла­сни­ків ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, по­сі­да­ю­чи че­твер­те мі­сце в Єв­ро­пі і пер­ше — у Че­хії, — роз­по­від­ає на­чаль­ник управ­лі­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних від­но­син та ін­ве­сти­цій ЛМР Оль­га Си­вак. — Огля­нув­ши її об’ єкти в Словаччині та Че­хії, ми бу­ли вра­же­ні рів­нем та куль­ту­рою бу­дів­ни­цтва, а та­кож тим, які ві­до­мі еко­ло­гі­чні ком­па­нії там пра­цю­ють. Зокре­ма, «СТР» має ба­зу кон­та­ктів, що охо­плює по­над 400 ве­ли­ких під­при­ємств, які мо­жна за­лу­чи­ти до ін­ду­стрі- аль­но­го пар­ку у Льво­ві, і се­ред них — Bosch, Siemens, LEGO та ін­ші. То­му ми ду­же за­ці­кав­ле­ні, щоб та­ка ком­па­нія ре­а­лі­зо­ву­ва­ла наш про­ект».

Згі­дно з бі­знес-пла­ном ін­ве­сто­ра, у бу­дів­ни­цтво вкла­дуть май­же 50 міль­йо­нів єв­ро і роз­мі­стять на 100 ти­ся­чах ква­дра­тних ме­трів до 30 ком­па­ній — зде­біль­шо­го іно­зем­них, але обі­ця­ють за­лу­ча­ти й мі­сце­ві. За­га­лом, для Льво­ва це озна­чає по­над три ти­ся­чі но­вих ро­бо­чих місць — окрім тих, які пра­цю­ва­ти­муть у рам­ках ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку, ба­га­то львів’ян та­кож отри­ма­ють ро­бо­ту при бу­дів­ни­цтві, об­слу­го­ву­ван­ні, при­го­ту­ван­ні їжі, транс­пор­ту­ван­ні.

Скіль­ки ча­су ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть про­ект, на­ра­зі не­ві­до­мо. Ли­ше під­ве­де­н­ня ко­му­ні­ка­цій до ді­лян­ки три­ва­ти­ме до ро­ку. Во­дно­час го­ту­ва­ти­муть те­хні­чно- ін­же­нер­ну до­ку­мен­та­цію. Однак, як за­зна­чає слу­жбо­вець, якщо із до­ку­мен­та­ми все бу­де га­разд, роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво мо­жна бу­де вже на­сту­пно­го ро­ку. Ще рік- два ви­тра­тять на про­ве­де­н­ня ро­біт та роз­мі­ще­н­ня но­вих ви­ро­бництв. « Ва­жли­вою ця ком­па­нія для нас є і то­му, бо, зва­жа­ю­чи на те, що ми не да­є­мо їй ні по­да­тко­вих пре­фе­рен­цій, ні по­лі­ти­чних га­ран­тій, во­на все ще за­ці­кав­ле­на в ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту. У будь- яко­му ви­пад­ку, ми за­про­по­ну­ва­ли вне­сти

змі­ни до за­ко­ну про ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки, щоб звіль­ни­ти ін­ве­сто­ра від орен­дної пла­ти на п’ ять ро­ків. Цьо­го ти­жня про­хо­дить дру­ге чи­та­н­ня. Пі­сля по­ба­чи­мо, чи бу­де на­ші про­по­зи­ції вра­хо­ва­но», — до­да­ла Оль­га Си­вак. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка управ­лі­н­ня, в Укра­ї­ні є за­ко­но­дав­ство що­до ін­ду­стрі­аль­них пар­ків, та на­справ­ді жо­ден та­кий про­ект не є ре­а­лі­зо­ва­ним. Отож Львів мо­же ста­ти пер­шим і да­ти по­штовх ін­шим мі­стам кра­ї­ни.

За­ли­ша­є­ться до­да­ти, що 11 черв­ня від­бу­ло­ся роз­кри­т­тя кон­кур­сних про­по­зи­цій з ви­бо­ру ке­ру­ю­чої ком­па­нії ін­ду­стрі­аль­но­го пар­ку. При­йом за­явок три­вав мі­сяць. На від­кри­тий кон­курс на­ді­йшла ли­ше одна про­по­зи­ція — вла­сне, від ТзОВ « Сі­Ті Парк Львів » . На на­сту­пне пле­нар­не за­сі­да­н­ня се­сії мі­ськра­ди, яке від­бу­де­ться най­ближ­чої п’ятни­ці, бу­де ви­не­се­но від­по­від­ний про­ект ухва­ли про ого­ло­ше­н­ня « Сі­Ті Парк Львів» пе­ре­мож­цем.

Згі­дно з умо­ва­ми кон­кур­су, ком­па­нія бу­ду­ва­ти­ме ін­ду­стрі­аль­ний парк у Льво­ві вла­сним ко­штом. Мі­сто за­без­пе­чить під­ве­де­н­ням ко­му­ні­ка­цій до ді­лян­ки, на що в цьо­го­рі­чно­му бю­дже­ті ви­ді­ле­но 10 міль­йо­нів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.