Чо­му грив­ня зно­ву де­шев­шає?

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

На­ціо­наль­на гро­шо­ва оди­ни­ця зно­ву по­ча­ла слаб­ша­ти. В остан­ній ти­ждень курс «сповз» із позначки 21,05 до 22 з ли­шком гри­вень за до­лар. У НБУ па­ді­н­ня грив­ні по­ясни­ли «ди­на­мі­кою над­хо­дже­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки в кра­ї­ну» і за­кли­ка­ють не па­ні­ку­ва­ти. «Одно­го дня мо­же за­хо­ди­ти тро­хи біль­ше ви­ру­чки, ін­шо­го — мен­ше. Ми­ну­ло­го ти­жня ми ку­пу­ва­ли ва­лю­ту, оскіль­ки ва­лю­тної ви­ру­чки на­ді­йшло біль­ше», — по­яснив за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Олег Чу­рій. За йо­го сло­ва­ми, Нац­банк і да­лі до­три­му­є­ться стра­те­гії пла­ва­ю­чо­го ва­лю­тно­го кур­су, в рам­ках якої та­кі ко­ли­ва­н­ня є нор­маль­ни­ми. «У нас не­має ба­жа­н­ня три­ма­ти курс фі­ксо­ва­ним. На­ра­зі у нас пла­ва­ю­чий курс, до­сить ши­ро­кий ді­а­па­зон — 21-23 грив­ні за до­лар. Це 10%. Ми не про­ти то­го, щоб він ко­ли­вав­ся в цих ме­жах», — по­яснив за­сту­пник Гон­та­ре­вої. Та­кож Чу­рій до­дав, що НБУ спіль­но з МВФ роз­ро­би­ли план зі зня­т­тя обме­жень на ва­лю­тно­му рин­ку. Втім, цей до­ку­мент по­чне ді­я­ти, ко­ли до­ся­гнуть пев­них ма­кро­еко­но­мі­чних показників. Що­прав­да, яких — не уто­чнив. Ма­буть, іде­ться про під­сум­ки зві­ту чер­го­вої мі­сії МВФ, який з’яви­ться до 10 ли­пня.

Еко­но­мі­чних під­став для де­валь­ва­ції грив­ні не­має, на­то­мість го­во­рить «Дню» го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко-

Екс­пер­ти «Дня»: Про­тя­гом мі­ся­ця-двох зна­чних ко­ли­вань не бу­де

но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрій Но­вак. За йо­го сло­ва­ми, на не­еко­но­мі­чний ха­ра­ктер де­валь­ва­ції вка­зує по­зи­тив­не тор­го­вель­не саль­до Укра­ї­ни за пер­ший квар­тал 2015 ро­ку. Ро­сій­сько­го га­зу ку­пу­ють мен­ше, а за­галь­ний ва­лю­тний по­пит від фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб зни­зив­ся. То що ж штов­хну­ло на­цва­лю­ту зно­ву до­го­ри? «Девальвація — це на­слі­док про­валь­ної по­лі­ти­ки уря­ду та НБУ. Зці­єї при­чи­ни грив­ня мо­же й да­лі слаб­ша­ти... Чер­го­ва хви­ля по­сла­бле­н­ня на­цва­лю­ти по­ясню­є­ться про­ва­лом зов­ні­шніх во­я­жів уря­дов­ців, про­ва­лом пе­ре­го­во­рів із ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів та не­прийня­т­тям Вер­хов­ною Ра­дою про­по­но­ва­них Мін­фі­ном ре­зо­лю­цій. На ці по­дії ри­нок від­ре­а­гу­вав спле­ском не­га­тив­них очі­ку­вань, що й по­ро­ди­ло хви­лю де­валь­ва­ції. Жо­дних еко­но­мі­чних під­став для па­ді­н­ня не­має», — на­го­ло­сив Но­вак.

На ін­ші при­чи­ни вка­зує го­лов­ний фі­нан­со­вий ана­лі­тик рей­тин­го­во­го агент­ства «Екс­перт Рей­тинг» Ві­та­лій Шапран. «Зу­мо­вив де­валь­ва­цію по­ча­ток ви­плат вкла­дни­кам ве­ли­ких бан­ків, та­ких як «Дель­та» і «На­дра». Хо­ча НБУ та­ке по­ясне­н­ня від­ки­дає, мо­ти­ву­ю­чи тим, що в на­се­ле­н­ня є мо­жли­вість ку­пу­ва­ти ва­лю­ти що­дня не біль­ше, аніж на три ти­ся­чі гри­вень. Але йде­ться про гро­шо- вий обіг. Отри­мав­ши ко­шти, ча­сти­на вкла­дни­ків по­мі­ня­ла їх на ва­лю­ту, ще ча­сти­на — ви­тра­ти­ла на при­дба­н­ня то­ва­рів чи по­слуг. У НБУ не­має ре­аль­них ме­ха­ні­змів «зв’яза­ти» цю грив­ню, то­му во­на ви­пле­сну­ла­ся на ри­нок і «ви­лі­зла» на ва­лю­тно­му рин­ку», -по­яснює екс­перт. А за­га­лом, про­дов­жує Шапран, на­цо­ди­ни­ця ли­ша­є­ться не­до­оці­не­ною. «Я мо­жу по­го­ди­ти­ся з НБУ, що хви­лю­ва­ти­ся не вар­то, бо ко­ли­ва­н­ня зов­сім не­ве­ли­кі. Ми очі­ку­ва­ли, що та­ка си­ту­а­ція мо­жли­ва», — по­яснив він.

«Якщо ні­чо­го не змі­ни­ться в уря­ді та НБУ, то по­стій­но спо­сте­рі­га­ти­ме­мо де­валь­ва­цію грив­ні», — вва­жає Но­вак. Про­те обоє екс­пер­тів пе­ре­ко­на­ні, що грив­ня бу­де від­но­сно спо­кій­ною в най­ближ­чий мі­сяць-два. При­чо­му кре­дит МВФ не ві­ді­гра­ва­ти­ме клю­чо­вої ро­лі в цьо­му. Ку­ди ва­жли­ві­ше, вва­жа­ють екс­пер­ти, яку по­лі­ти­ку по­во­дже­н­ня з на­цо­ди­ни­цею на­да­лі ви­бе­ре Нац­банк. А тут мо­жуть бу­ти сюр­при­зи.

До­да­тко­вим фа­кто­ром спо­кою для грив­ні мо­же ста­ти й зни­же­н­ня облі­ко­вої став­ки НБУ, про що обе­ре­жно на­тя­кає ре­гу­ля­тор. По­ки що зро­би­ти це йо­му за­ва­жає ви­со­ка ін­фля­ція. За п’ять мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку ці­ни в Укра­ї­ні зро­сли на 40,1%. Але в трав­ні 2015 ін­фля­ція спо­віль­ни­ла­ся до 2,2% пі­сля різ­ко­го зро­ста­н­ня до 14% у кві­тні та 10,8% — у бе­ре­зні. Ве­сня­ний ри­вок ін­фля­ції ви­кли­ка­ний де­валь­ва­ці­єю та адмі­ні­стра­тив­ним під­ви­ще­н­ням та­ри­фів, по­ясни­ли в НБУ. «За­раз ми ба­чи­мо, що це вже пі­шло на спад. Ми вва­жа­є­мо, що ін­фля­ція й на­да­лі зни­жу­ва­ти­ме­ться», — ка­же Чу­рій. А упо­віль­не­н­ня ін­фля­ції, за йо­го сло­ва­ми, — це «пер­ший си­гнал, який вже зму­шує за­ми­сли­ти­ся над зни­же­н­ням став­ки». «У прин­ци­пі, при подаль­шо­му зни­жен­ні ін­фля­ції це при­ро­дне за­пи­та­н­ня — зни­зи­ти облікову став­ку», — за­зна­чив за­сту­пник го­ло­ви Нац­бан­ку. Змі­ню­ва­ти чи ні облікову став­ку, НБУ ви­рі­шить на­при­кін­ці черв­ня на за­сі­дан­ні мо­не­тар­но­го ко­мі­те­ту.

Тим ча­сом Шапран про­по­нує ще два кро­ки для при­бор­ка­н­ня ін­фля­ції. Пер­ший — ро­зі­бра­ти­ся з ре­аль­ною вар­ті­стю ко­му­наль­них та­ри­фів. Адже, про­дов­жує екс­перт, не мо­же бу­ти так, що на­се­ле­н­ня ку­пує газ за 320 до­ла­рів за ти­ся­чу кубометрів, а Ро­сія за­до­воль­ни­ла остан­ню га­зо­ву за­яв­ку від Укра­ї­ни за ці­ною 260 до­ла­рів. До то­го жє й вну­трі­шнє ви­до­бу­ва­н­ня га­зу. Дру­гий — про­во­ди­ти по­лі­ти­ку, спря­мо­ва­ну на ре­валь­ва­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.