Бо­ро­зни не зі­псує

Про те, як мі­сце­ва вла­да онов­лює пар­ки гро­мад­сько­го транс­пор­ту цьо­го ро­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ан­дрій МУРАВСЬКИЙ

Не­що­дав­но Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри по­ві­до­ми­ло, що змо­гло по­пе­ре­дньо до­мо­ви­ти­ся з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком що­до ви­ді­ле­н­ня на онов­ле­н­ня пар­ків мар­шру­ток і ав­то­бу­сів в укра­їн­ських мі­стах 300 міль­йо­нів єв­ро. Але, за сло­ва­ми пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­ми­ра Шуль­мей­сте­ра, це ли­ше по­ло­ви­на за­галь­ної вар­то­сті про­е­кту — по­трі­бно близь­ко 600 міль­йо­нів єв­ро. Та­ка су­ма ба­зу­є­ться на про­по­зи­ці­ях міст з онов­ле­н­ня пар­ку ру­хо­мо­го скла­ду. «Про­по­ную обго­во­ри­ти пи­та­н­ня про фі­нан­су­ва­н­ня ре­шти 50% при мо­жли­вій уча­сті Сві­то­во­го бан­ку, ЄБРР і KFW», — ска­зав Шуль­мей­стер.

Окрім то­го, ко­шти на но­вий мі­ський транс­порт очі­ку­ю­ться і з держ­бю­дже­ту. Мі­нін­фра­стру­кту­ри обі­цяє, що бу­де ку­пле­но два де­ся­тки трам­вай­них ва­го­нів для Ки­є­ва, Льво­ва, Оде­си і Ма­рі­у­по­ля. Що­прав­да, су­бвен­ція ста­но­вить ли­ше 30%, ре­шту має ви­ді­ли­ти мі­сце­ва вла­да. От­же є сум­ні­ви, чи бу­де за­ку­пів­лю здій­сне­но — вже ду­же ча­сто му­ні­ци­па­лі­те­ти так і не зна­хо­дять мо­жли­во­сті ку­пи­ти тро­лей­бу­си, трам­ваї і ав­то­бу­си. При то­му, що, за да­ни­ми Мі­нін­фра­стру­кту­ри, що­ро­ку Укра­ї­ні по­трі­бно онов­лю­ва­ти 400 тро­лей­бу­сів і 200 трам­вай­них ва­го­нів.

Най­біль­ший бум спо­сте­рі­гав­ся на­пе­ре­до­дні Єв­ро 2012, ко­ли уряд про­сто зо­бов’язав мі­ста, які го­ту­ва­ли­ся до про­ве­де­н­ня чем­піо­на­ту, від­но­ви­ти свій парк. Пі­сля цьо­го мі­сце­ва вла­да ще дов­го роз­ра­хо­ву­ва­ла­ся за кре­ди­та­ми. Хо­ча в сто­ли­ці, ска­жі­мо, си­ту­а­ція кра­ща, ніж у ба­га­тьох ін­ших мі­стах. То­рік бу­ло при­дба­но по­над шість де­ся­тків тро­лей­бу­сів, цьо­го ро­ку онов­ле­н­ня три­ва­ло. Да­ли ро­бо­ту ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­кам у Він­ни­ці: то­рік ку­пи­ли 40 но­вих низь­ко- під­ло­го­вих тро­лей­бу­сів «Бо­г­да­нТ70117».

По­ма­лу все ж та­ки йде онов­ле­н­ня мі­сько­го транс­пор­ту са­ме но­ви­ми ма­ши­на­ми. Так, львів­ська мі­ськра­да про­ве­ла не­що­дав­но тен­дер на при­дба­н­ня трьох тро­лей­бу­сів із низь­ким рів­нем під­ло­ги. Мі­сце­ва вла­да на­віть зва­жи­ла­ся на ку­пів­лю пер­шо­го еле­ктро­бу­са, який пра­цює на по­ту­жних аку­му­ля­то­рах. Йо­го май­же за 9 міль­йо­нів до­ла­рів при­дба­ли в ком­па­нії «Еле­ктро­трансу», яка ма­ла по­ста­чи­ти йо­го ці­єї осе­ні.

Про­те, мі­ська вла­да ви­рі­шу­ва­ти да­не пи­та­н­ня вже тра­ди­цій­ни­ми для них ме­то­да­ми — ка­пі­таль­ним ре­мон- том і ку­пів­лею вжи­ва­но­го транс­пор­ту. При­чо­му тра­ди­цій­но ж ку­пів­ля вжи­ва­них трам­ва­їв і тро­лей­бу­сів ви­кли­кає пі­до­зру най­більш при­скі­пли­вих гро­ма­дян, які ба­чать у цьо­му мо­жли­вість зба­га­че­н­ня для уря­дов­ців. Мов­ляв, за яким прин­ци­пом фор­му­є­ться ці­на зро­зумі­ло не до кін­ця, на від­мі­ну від прай­со­вих цін на но­ві ма­ши­ни від ви­ро­бни­ків.

В основ­но­му ку­пу­ють укра­їн­ські му­ні­ци­па­лі­те­ти ужи­ва­ний транс­порт із Єв­ро­пи. За­зви­чай мо­ти­ву­є­ться це тим, що та­кий транс­порт зна­чно де­шев­ший, ніж но­вий, але при цьо­му він у не­по­га­но­му ста­ні, а мо­дер­ні­за­ція по­дов­жує ре­сурс ще на де­сять ро­ків. Окрім то­го, по­ясню­ють за­галь­ною си­ту­а­ці­єю в кра­ї­ні — мов­ляв, зму­ше­ні за­оща­джу­ва­ти. Та й ва­лю­тний стри­бок впли­нув на по­до­рож­ча­н­ня но­вих ма­шин. У трав­ні мі­сце­ві ЗМІ по­ві­дом­ля­ли, що «Бог­дан Мо­торс» ви­грав тен­дер на по­ста­ча­н­ня мі­сту тро­лей­бу­сів, але під­ви- щив ці­ни на тро­лей­бу­си (во­на ста­но­ви­ла 3,3 млн. грн. за оди­ни­цю). За­мість 9 тро­лей­бу­сів за но­ви­ми роз­цін­ка­ми на ви­ді­ле­ну су­му ста­ло мо­жли­во при­дба­ти ли­ше 7, що по­ста­ви­ло під пи­та­н­ня по­ку­пку.

Ни­ні 12 трам­вай­них ва­го­нів, які вже бу­ли в екс­плу­а­та­ції, ку­пив Ми­ко­ла­їв, ужи­ва­ні трам­ваї «Та­три» ви­рі­ши­ла при­дба­ти оде­ська вла­да, і спи­сок мо­жна про­дов­жи­ти. За під­ра­хун­ка­ми ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чної гру­пи AUTO-Consulting, то­рік на ву­ли­цях укра­їн­ських міст з’яви­ло­ся, зокре­ма, 117 оди­ниць до­да­тко­вих тро­лей­бу­сів, з яких 64 — но­ві, а 53 — ужи­ва­ні. В по­рів­нян­ні з 2013 ро­ком, но­вих тро­лей­бу­сів з’яви­ло­ся на 46% біль­ше — 117 про­ти 80. 2013 ро­ку но­вих тро­лей­бу­сів бу­ло ку­пле­но 46, а вжи­ва­них — 34.

У той же час, де­яким мі­стам ді­ста­є­ться вжи­ва­ний транс­порт від ін­ших міст, які більш-менш від­но­ви­ли свій парк. Так, то­рік Ки­їв по­да­ру­вав Хер­со­но­ві два тро­лей­бу­си, які екс­плу­а­ту­ва­ли­ся 12 ро­ків (це не пер­ший та­кий по­да­ру­нок сто­ли­ці, ра­ні­ше по де­кіль­ка тро­лей­бу­сів він по­да­ру­вав Жи­то­ми­ро­ві, Сі­вер­сько­до­не­цьку та ін­шим). Що­прав­да, на ре­монт із мі­сько­го бю­дже­ту пі­шло 100 ти­сяч гри­вень: у не­по­га­но­му ста­ні ви­яви­ли­ся хо­до­ва і тя­го­ві дви­гу­ни, але мі­ня­ти до­ве­ло­ся ча­сти­ни ме­та­ле­вих де­та­лей, об­шив­ку і по­ді­бне. Хер­сон­ська вла­да спо­ді­ва­є­ться, що сто­ли­ця роз­ще­дри­ться ще на па­ру де­ся­тків ста­рих, але придатних до екс­плу­а­та­ції тро­лей­бу­сів. У «Хер­со­н­еле­ктро­трансі» за­зна­чи­ли, що це дає мо­жли­вість не ви­тра­ча­ти­ся на єв­ро­пей­ські вжи­ва­ні тро­лей­бу­си. Та ще й за­оща­ди­ти мо­жна на зап­ча­сти­нах, які ку­пу­ю­ться у ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків за грив­ні, а не за ва­лю­ту.

До ре­чі, за­без­пе­че­н­ня іно­зем­них ужи­ва­них ма­шин де­та­ля­ми ви­кли­кає пев­ні скла­дно­щі. Вла­сне, і са­ма мо­дер­ні­за­ція за­ймає у пра­ців­ни­ків ре­мон­тних баз до­во­лі ба­га­то ча­су. Із вад по­ді­бно­го «Се­конд хен­ду» мо­жна на­зва­ти та­кож те, що ста­рі мо­де­лі за­зви­чай не роз­ра­хо­ва­но на зру­чно­сті для лю­дей із обме­же­ни­ми по­тре­ба­ми. Що­прав­да, єв­ро­пей­ські мо­де­лі мо­жуть це пе­ред­ба­ча­ти на­віть по­при те, що зі­йшли з кон­ве­є­ра ду­же дав­но. Так, ми­ну­лої осе­ні Жи­то­мир при­дбав 20 ста­рих че­ських тро­лей­бу­сів Skoda, і їх на пе­ре­ве­зе­н­ня та­ких лю­дей роз­ра­хо­ва­но. Окрім то­го, і тут уміль­ці з ре­мон­тних де­по зна­хо­дять ви­хід. Так, на Кри­во­різь­ко­му тро­лей­бу­сно­му де­по №2, мо­дер­ні­зу­ю­чи тро­лей­бу­си, пе­ред­ба­чи­ли і вста­нов­ле­н­ня низь­кої під­ло­ги і обла­шту­ва­н­ня за­дньо­го май­дан­чи­ка тро­лей­бу­са пан­ду­сом для пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів із обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми ру­ху.

Ін­ша річ, що ті ж но­ві трам­ваї спо­жи­ва­ють мен­ше еле­ктро­енер­гії, не та­кі чу­тли­ві до обмер­за­н­ня кон­та­ктно­го дро­ту і та­ке ін­ше. До­да­мо та­кож, що вжи­ва­ній те­хні­ці мо­жна збіль­ши­ти ре­сурс на де­сять ро­ків, але по­сту­по­во во­на при­йде до оста­то­чної не­при­да­тно­сті, і то­ді за­ли­ша­є­ться хі­ба що пов­ні­стю «за­мі­ни­ти на­чин­ку». Але уря­дов­ці роз­кла­да­ють ру­ки: з ви­ді­ле­н­ням ко­штів су­ту­жно, як у цен­траль­ної, так і в мі­ської вла­ди, до­во­ди­ться за­до­воль­ня­ти­ся тим, що де­шев­ше.

Ці­ка­во, що па­ру ро­ків то­му уряд на­віть зо­бов’язав му­ні­ци­па­лі­те­ти ку­пу­ва­ти тро­лей­бу­си та трам­ваї у ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка. Але від ку­пів­лі «се­конд хен­ду» відзви­ча­ї­ти мі­ста так і не змо­гли. За ін­фор­ма­ці­єю «Дня», за­бо­ро­ну зумі­ли обі­йти за ра­ху­нок ку­пів­лі та­ких ма­шин у ві­тчи­зня­них по­се­ре­дни­ків. За­ра­ди спра­ве­дли­во­сті до­да­мо, що ни­ні де­я­кі мі­ські ке­рів­ни­ки ком­бі­ну­ють по­ку­пки — бе­руть як но­вий, так і вжи­ва­ний транс­порт. На­при­клад, Оде­са, ку­пу­ю­чи вжи­ва­ні трам­ваї, пла­нує цьо­го ро­ку ку­пи­ти 45 но­вих тро­лей­бу­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.