Ро­сій­ський за­вод за­кри­ває Пред­став­ни­цтво в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ЗАТ «Атом­бу­декс­порт» (АБЕ, РФ) за­кри­ває Пред­став­ни­цтво в Укра­ї­ні. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням ком­па­нії в га­зе­ті «Го­лос Укра­ї­ни», пе­ре­дає Ін­тер­факс, рі­ше­н­ня про до­бро­віль­ну лі­кві­да­цію Пред­став­ни­цтва прийня­ла ра­да ди­ре­кто­рів АБЕ 1 черв­ня 2015 ро­ку. Пре­тен­зії кре­ди­то­рів при­йма­ю­ться впро­довж двох мі­ся­ців від дня пу­блі­ка­ції ого­ло­ше­н­ня за юри­ди­чною адре­сою пред­став­ни­цтва в Сла­ву­ти­чі (Ки­їв­ська область). До­да­мо, що Пред­став­ни­цтво АБЕ в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но в жов­тні 2004 ро­ку. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, «Атом­бу­декс­порт», ро­сій­ський ген­пі­дря­дник з бу­дів­ни­цтва АЕС за кор­до­ном, ви­гра­ло кон­курс з ви­бо­ру ти­пу ре­актор­ної уста­нов­ки для бу­дів­ни­цтва тре­тьо­го і че­твер­то­го енер­го­бло­ків Хмель­ни­цької АЕС. При спорудженні енер­го­бло­ків ком­па­нія за­про­по­ну­ва­ла ви­ко­ри­ста­ти вдо­ско­на­ле­ну ре­актор­ну уста­нов­ку ВВЭР-1000 (В-392Б). Пі­зні­ше вла­да Укра­ї­ни за­яви­ла про на­мір від­мо­ви­ти­ся від спів­пра­ці з РФ при бу­дів­ни­цтві тре­тьо­го та че­твер­то­го енер­го­бло­ків Хмель­ни­цької АЕС. Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк у жов­тні 2014 ро­ку по­ста­вив НАЕК «Енер­го­атом» зав­да­н­ня при­ско­ри­ти за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва енер­го­бло­ків Хмель­ни­цької АЕС з єв­ро­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми. Се­ред мо­жли­вих уча­сни­ків до­бу­до­ви енер­го­бло­ків мо­же ви­сту­пи­ти че­ська Skoda.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.